Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

OCTET EXPRESS ÖDEME KURULUŞU ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Octet Express Ödeme Kuruluşu Anonim Şirketi (“Octet”) olarak Octet portal, www.octet.com.tr uzantılı internet sitesi ve diğer ilgili uygulamaları (hep birlikte “Octet Hizmet Mecraları”) aracılığıyla gerçekleştirdiğiniz işlemler bakımından kişisel verilerinizin korunmasına son derece önem veriyoruz. 

Bu kapsamda işbu Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca aşağıda bilgileri yer alan veri sorumlusu Octet tarafından hazırlanmış olup işbu Aydınlatma Metni ile Octet Hizmet Mecraları’nı kullanan kişilerin Octet tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatılması hedeflenmektedir. 

Veri Sorumlusu 

Ticari Unvan : Octet Express Ödeme Kuruluşu A.Ş.
Adres : YTÜ Yıldız Teknopark Maslak Yerleşkesi Maslak Mah. Taşyoncası Sk. Maslak 1453 Sitesi No: 1G İç Kapı No: B12 Sarıyer/İstanbul
Vergi Dairesi ve Numarası : Maslak Vergi Dairesi/6330502741
Mersis No : 0633050274100012
Ticaret Sicil No : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü/8228-5
Telefon : +90 212 275 2305 / +90 850 360 1511
İnternet Sitesi : www.octet.com.tr 
Kurumsal E-posta  : info@octet.com.tr

I. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi adına aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak işlemekteyiz:

Hukuki Sebepler Amaçlar
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Faaliyet izni kapsamında kullanıcılara hizmet sunabilmek,
 • Octet Hizmet Mecraları’nın aktif hale getirilebilmesi,
 • Octet’e iletilen başvurulara gerekli desteği sağlayabilmek,
 • Octet Hizmet Mecraları’nı kullanan kişilere gerçekleştirdikleri/gerçekleştirecekleri işlemler bakımından bildirimler gönderebilmek,
 • Octet’e iletilen başvurular doğrultusunda başvuran kişiler ile telefon numaralarından sesli arama yaparak, kısa mesajla (SMS) veya e-posta iletisiyle iletişim kurabilmek,
 • Kullanıcılar ile ilişkileri sürdürebilmek,
 • Ücretleri tahsil edebilmek ve faturalama yapabilmek.
Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi
 • 6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun, 5549 Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, 6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun, 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, MASAK düzenlemeleri ve TCMB talimatları başta olmak üzere  Octet’e, mevzuat, kararlarına uymakla yükümlü bulunduğu kurumlar veya sözleşme akdettiği iş ortakları tarafından getirilen yükümlülüklere uyum sağlayabilmek,
 • Kimlik tespit ve teyidi yapabilmek,
 • Paylaşılan bilgilerin kontrolünü ve doğruluğunu sağlayabilmek,
 • Octet Hizmet Mecraları’nın ve Octet Hizmet Mecraları’nda işlem gerçekleştiren diğer kişilerin/şirketlerin güvenliğinin sağlanabilmesi,
 • Soruşturma ve kovuşturma da dahil tüm yargı süreçleri bakımından resmi mercilere yardım edebilmek.
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • Octet’e ait hakları tesis edebilmek,
 • Octet Hizmet Mecraları’nı kullanan kişilerin Octet ile akdedilen sözleşmelere, Octet Portal Kullanım Hüküm ve Koşullarına ve üyelik işlemleri kapsamında kabul edilen politikalara uygun davranıp davranmadıklarını denetleyebilmek, itirazları çözebilmek ve sorunları giderebilmek. 
Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması
 • Pazarlama ve tanıtım faaliyetleri yapabilmek,
 • Ödeme hizmetini gerçekleştirmek,
 • İşlem takibi yapabilmek,
 • Gerektiği zaman işlemler bakımından bildirimler gönderebilmek,
 • Bilgi teknolojisi altyapısını yönetmek ve korumak,
 • Kullanıcıların kredibilite ve ödeme gücü denetimlerini yapabilmek,
 • Octet Hizmet Mecraları’nı kullanan kişilerin memnuniyetini sağlayabilmek,
 • Octet Hizmet Mecraları’nı kullanan kişilerin deneyimlerini kişiselleştirebilmek ve işbu deneyimlerin geliştirilmelerine yardımcı olabilmek,
 • Potansiyel kullanıcıları belirleyebilmek,
 • Bilgi teknolojisi altyapısını yönetmek ve korumak,
 • Octet’in pazarlama faaliyetlerini ve reklamlarını geliştirebilmek,
 • Octet’in iş performansını geliştirebilmek.

II. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERI. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Octet Hizmet Mecraları’nı kullanımınız sırasında, kullanım amacınıza göre farklılık gösterecek şekilde, aşağıdaki verileriniz işlenmektedir:

 

Octet internet sitesini ve Portal’ı ziyaret eden veya Octet’i telefonla arayan kişiler
 • Aygıtlardan gönderilen bilgiler,
 • Kaliteli hizmet verebilmek ve güvenli hizmet verilmesini sağlamak adına kaydedilen telefon görüşmeleri,
 • Sistemi kullanma akışına ilişkin bilgiler, 
 • Erişilen sayfalar hakkındaki veriler,  
 • IP bilgisi,
 • Cihaz kimliği veya tanımlayıcısı,
 • Cihaz türü,
 • Coğrafi konum bilgileri,
 • Bilgisayar ve bağlantı bilgileri,
 • Mobil ağ bilgileri,
 • Sayfa görüntülemelerine ilişkin istatistikler,
 • Site trafik bilgileri, 
 • Yönlendirme URL’si,
 • Reklam verileri ve standart web günlüğü veriler,
 • Adsız bilgiler,
 • https://www.octet.com.tr/iletisim/ uzantılı internet üzerinden form doldurmak suretiyle Octet ile iletişime geçen kişilerin ayrıca; ad ve soyad, iletişim bilgileri (telefon numarası, e-posta adresi, adres vb.) ve bu bölüm üzerinden Octet’e ilettiğiniz diğer bilgiler.
Octet müşterileri, Octet Hizmet Mecraları kullanıcıları (“Kullanıcılar”), Kullanıcılar’ın imza yetkilileri ile çalışanları ve Kullanıcılar ile bağlantılı diğer üçüncü kişiler
 • Gerçek kişi ticari işletme sahibi kullanıcı olmanız halinde; kimlik/pasaport bilgileri, vergi kimlik numarası ve vergi dairesi bilgileriniz, adres, iş ve mesleğine ilişkin bilgiler, imza örneği, iletişim bilgileri (adres, e-posta adresi, telefon numarası ve faks numarası), banka hesap bilgileri de dâhil finansal bilgiler, kredi kartı numarası, işlem bilgisi, işletmenize ait internet sitesi URL bilgisi, Octet Hizmet Mecraları giriş bilgileri, imza yetkililerinize ait kimlik/pasaport bilgileri, ad-soyadı, mesleki unvan, iletişim bilgileri (adres, e-posta adresi veya telefon numarası) ve imza örneği, Octet ile iletişimleri yürüten çalışanlarınıza ait kimlik/pasaport bilgileri, ad-soyadı, mesleki unvan, iletişim bilgileri (adres, e-posta adresi veya telefon numarası), imza örneği ve başvuru esnasında veya Octet Hizmet Mecraları’nı kullanımınız sırasında Octet’e ilettiğiniz diğer bilgiler.
 • Tüzel kişi kullanıcı olmanız halinde yukarıdakilere ek olarak; imza yetkililerinize ait kimlik/pasaport bilgileri, ad-soyadı, mesleki unvan, iletişim bilgileri (adres, e-posta adresi veya telefon numarası) ve imza örneği, Octet ile iletişimleri yürüten çalışanlarınıza ait ad-soyadı, mesleki unvan, iletişim bilgileri (adresi, e-posta adresi veya telefon numarası) , imza örneği ve başvuru esnasında veya Octet Hizmet Mecraları’nı kullanımınız sırasında Octet’e ilettiğiniz diğer bilgiler.
 • Tüzel kişi kullanıcı olmanız halinde yukarıdakilere ek olarak; şirketinizdeki tüm gerçek kişi pay sahiplerinin ad, soyadı ile doğrudan veya dolaylı olarak yüzde yirmi beşi aşan paya sahip gerçek kişi pay sahiplerinize ait kimlik/pasaport bilgileri, adres, telefon, iş ve mesleğine ilişkin bilgiler, imza örneği, iletişim bilgileri (adresi, e-posta adresi, telefon numarası ve faks numarası).
 • Tüzel kişi kullanıcı olmanız halinde yukarıdakilere ek olarak; şirketinizde doğrudan veya dolaylı olarak yüzde yirmi beşi aşan paya sahip tüzel kişi pay sahiplerinizin imza yetkililerine ait kimlik/pasaport bilgileri ve imza örneği.
 • Kullanıcılar’ın Octet Portal’ı kullanmak üzere yetkilendirdiği yetkili temsilci olmanız halinde yukarıdakilere ek olarak; Kimlik/pasaport bilgileri, iletişim bilgileri (e-posta adresi ve telefon numarası) ile adres, iş ve mesleğe ilişkin bilgiler, imza örneği, Octet Hizmet Mecraları giriş bilgileri ve Octet Hizmet Mecraları’nı kullanımınız sırasında Octet’e ilettiğiniz diğer bilgiler.
Octet Hizmet Mecraları’nı kullanarak ödeme işlemi gerçekleştiren alıcılar ve alıcıların Octet Portal’ı kullanmak üzere yetkilendirdiği yetkili temsilcileri ile Octet Hizmet Mecraları üzerinden kendisine para transferi gerçekleştirilecek üçüncü kişiler
 • Ad-soyad/unvan bilgisi, kimlik/pasaport bilgileri, banka hesap bilgileri de dâhil finansal bilgiler, vergi kimlik bilgisi, kredi kartı numarası, işlem bilgisi, iletişim bilgileriniz (adres, e-posta ve telefon numarası), Octet Hizmet Mecraları giriş bilgileri ve Octet Hizmet Mecraları’nı kullanımınız sırasında Octet’e ilettiğiniz diğer bilgiler.

III. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Octet Hizmet Mecraları’nı kullanan kişilere ait kişisel veriler; sözleşmeler, çerezler, Octet Hizmet Mecraları’nın kullanımı sırasında Octet’e sağladığınız veya Octet tarafından üretilen bilgiler üzerinden kısmen ya da tamamen otomatik olan veya otomatik olmayan yollarla, kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla), kişisel verilerin ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması, Octet’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Octet’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak elde edilmektedir. 

Yukarıdaki hukuki sebeplerden hiçbirinin bulunmaması durumunda ve gerektiğinde açık rızanız alınmaktadır. 

Elde edilen kişisel verilerinizin hangi amaçla kullanıldığına ilişkin bilgilere işbu Aydınlatma Metni’nin “I” numaralı başlığı altından ulaşabilirsiniz. 

IV. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, Octet Hizmet Mecraları’nı kullanım amacınıza göre farklılık gösterecek şekilde, “III” numaralı başlık altında belirtilen hukuki sebeplere dayanılarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerine ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak; düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve yargı mercileri de dâhil kamu kurum ve kuruluşları, adli makamlar ve kolluk kuvvetleri, Octet yetkilileri, Octet kurumsal ailesine mensup kurumlar veya Octet ile sözleşmesi bulunan finansal kurumlar, hizmet sağlayıcılar, iş ortakları, tedarikçiler, dış hizmet sağlayıcılar, bayilerin bağlı olduğu ana bayiler ve ana firmalar, ödeme yapılan taraflar, avukatlar, vergi ve finans danışmanları, kredi kayıt büroları ve tahsilat kuruluşlarına ve diğer kullanıcılara aktarılabilecektir. Octet, kişisel verilerinizi güvende tutmak için uygun olan tüm önlemleri almakta ve aktarım sağladığı üçüncü kişilerin de bu önlemleri almasını sağlamak için her türlü çabayı göstermektedir.

V. KİŞİSEL VERİLERİN SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ

Kanun’un 11. maddesi kapsamında veri sahibi olarak şu haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etme veya kısıtlanmasını talep etme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıdaki maddelerde belirtilen düzeltme, silme veya yok edilme haklarınızın kullanılması durumlarında yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı, işbu Aydınlatma Metni’nin giriş bölümünde yer alan YTÜ Yıldız Teknopark Maslak Yerleşkesi Maslak Mah. Taşyoncası Sk. Maslak 1453 Sitesi No: 1G İç Kapı No: B12 Sarıyer/İstanbul adresi üzerinden fiziki olarak veya info@octet.com.tr adresi üzerinden online olarak Octet’e başvurarak ya da Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle kullanabilirsiniz. 

Taleplerinizin değerlendirmeye alınabilmesi için başvuruda aşağıdakilerin tam ve eksiksiz olması ilgili mevzuat uyarınca zorunlu tutulmuştur: 

a) Ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza, 

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, 

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, 

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, 

d) Talep konusu.

Taleplerinizin sağlıklı bir şekilde incelenebilmesi için konuya ilişkin bilgi ve belgelerin ve yukarıda belirttiğimiz üzere sizi tanıyabilmemiz için resmi bir kimliğin kopyasının başvurunuza eklenmesi gerekmektedir. 

Octet, talepleri ulaştıkları tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırır. Octet, tarafınızca yapılan taleplerle ilgili olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden makul bir ücret talep etme hakkını saklı tutar. 

VI. GÜNCELLEMELER

Octet, işbu Aydınlatma Metni’nde herhangi bir zamanda güncelleme ya da değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu kapsamda, işbu Aydınlatma Metni’nde gerçekleştirilecek güncelleme ve değişiklikler Octet internet sitesi üzerinden yayımlanır.

 

KAMERA KAYIT AYDINLATMA METNİ

I- Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Octet Express Ödeme Kuruluşu Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.

II- Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

İşbu Kamera Aydınlatma Metni, Şirket’in tesis, yerleşkelerinde, işyerlerinde, eklentilerinde, denetim alanlarında, avlularında, giriş kapıları, bina dış cephesi, etkinlik alanları, otopark, güvenlik kulübesi ve kat koridorları ve diğer hizmet alanlarında ve aşağıdaki uyarı işaretinin bulunduğu diğer alanlarda (“Şirket yerleşkesi” olarak anılacaktır) video gözetim ekipmanlarının yerleştirilmiş olduğu hakkında sizi bilgilendirmektedir. Video gözetim sistemi, bireylerin ve bu sistemlerin menzilinden geçen eşyaların görüntülerini kaydetmekte ve işlemektedir. Sistem, 7 gün 24 saat sürekli olarak çalışmaktadır. Video gözetim sistemi aracılığıyla, görsel bilgiler ve kamera kayıtları işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi (örneğin, iş sağlığı/güvenliği kurallarına riayet edildiğinin takibi, bilgi güvenliğini sağlamak amacıyla çalışma alanlarına izinsiz girişlerin tespiti ve önlenmesi) veya veri sorumlusunun meşru menfaatinin sağlanması (örneğin, fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması amacıyla kamera kayıtlarının tutulması, işyeri kurallarına ilişkin ihlalleri tespit edilmesi ve soruşturulması) amaçlarıyla ya da kanunlarda açıkça öngörülen hallerde (5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Daire Kanun, 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu başta olmak üzere) hukuki sebeplerine dayalı olarak işlemektedir.

III- Kişisel Verileri İşleme Amaçları

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, bu verileri bizlere açıklamanıza konu olan ve aşağıda sıralanan amaçlarla işlenebilecektir:

 • Şirket yerleşkelerinin, yerleşkelerinde bulunan bireylerin, eşyaların, ürünlerin her türlü saldırıdan, hırsızlıktan, soygundan veya her türlü zarardan korunması
 • Şirket yerleşkelerinin, operasyonların ve müşterilerin güvenliğinin sağlanması ve her türlü güvenlik ihlaline karşı tedbir alınması
 • Yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • Şirket’in ve Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası
 • İşletme giriş ve çıkışlarının kontrol edilmesi
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi
 • İş sağlığı ve/veya güvenliği süreçlerinin planlanması ve/veya icrası ve bu amaçlara ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Yangın ve benzeri afetleri önlenmesi
 • Şirket yerleşkenin bulunduğu alanların (teknopark, alışveriş merkezi, otopark, özel alanlar gibi) yönetimi
 • İşyeri kurallarına ilişkin ihlalleri tespit edilmesi ve soruşturulması
 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

IV- Kişisel Verilerin Aktarılması

Şirketimiz, kişisel verilerinizi “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak, gerekli veri minimizasyonunu sağlayarak ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlemeye özen göstermektedir. Şirket yerleşkesinin güvenliğinin sağlanması, iş yeri kurallarına uyumun temini süreçlerinin yürütülmesi veya denetimi, dijital altyapıların işletilmesi farklı paydaşlarla sürekli veri akışını zaruri kıldığı için işlediğimiz kişisel verileri belirli amaçlarla üçüncü kişilerle aktarmak durumundayız.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; iş ortaklarımızla,  iştiraklerimiz ve bağlı ortaklıklarımızla, topluluk şirketleriyle, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, bilişim altyapımızı sağlayan, işleten veya hizmet sunan iş ortaklarımızla ve hizmet sağlayıcılarımızla, hizmetlerin kalite kontrol, şikayet yönetimi ve risk analizi alanında hizmet sunan iş ortaklarımızla ve hizmet sağlayıcılarımızla, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere, veri sorumlusunun meşru menfaatinin gerektirdiği hallerde özel olarak belirlenecek üçüncü kişilerle, işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak paylaşılabilecek ve işlenebilecektir. Ayrıca;

 • Şirket ve yerleşkelerinin güvenliğinin sağlanması amacıyla kamera kayıtları gibi verilerin güvenlik şirketi ve teknik altyapıyı kuran veya işleten hizmet sağlayıcıyla
 • Fiziki ve elektronik çalışan verilerinin saklanması amacıyla altyapı sağlayıcılarıyla
 • Denetleme ve durum tespit faaliyetleri için uzmanlar, hukuk büroları ve denetleme firmaları ile düzenleyici ve sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi için kamu kurumları, sigorta şirketleri, sosyal yardım destek fonları, iş danışmanlarıyla
 • Yetkili idari ve denetleme kurullarıyla ve/veya diğer yetkili denetleyici kurum ve kuruluşlarla,
 • Hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde idari makamlar, adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetleriyle paylaşılması söz konusudur.

V- İlgili Kişinin Hakları

Kişisel verisi işlenen kişi olarak, Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki haklarınızı (kişisel veri işlemeyi öğrenme, işlemeyle ilgili bilgi talep etme, işlemenin amaca uygunluğunu öğrenme, aktarım yapılan kişileri bilme, eksik veya yanlış işlemelerin düzeltilmesini isteme, silme veya yok edilmesini isteme, otomatik tüm işlemlerin üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, analize itiraz etme, zararın giderilmesini talep etme) Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre kullanmak için info@octet.com.tr ile iletişime geçebilir veya https://www.octet.com.tr/iletisim/ adresinde yer alan iletişim ve adres bilgileri doğrultusunda tarafımıza başvurunuzu iletebilirsiniz. Şirketimiz’e başvurmanız halinde başvurunuz 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

v.230502