Üyelik Sözleşmesi

OCTET EXPRESS ÖDEME HİZMETLERİ HİZMET ALIM ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar
İşbu Octet Express Ödeme Hizmetleri Hizmet Alım Çerçeve Sözleşmesi (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır) bir tarafta kayıtlı merkezi Gazi Umur Paşa Sok. Bimar Plaza No: 36/8 Balmumcu Beşiktaş İstanbul Türkiye adresinde yerleşik bulunan İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 8228-5 sicil numarası ile kayıtlı Octet Express Ödeme Kuruluşu A.Ş. (bundan böyle “Octet Express” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta www.octet.com.tr adresindeki internet sitesi üzerinden Octet Express Ödeme Portalı’na (“Portal”) üye olan üye olan aşağıdaki bilgilere sahip:
Adı Soyadı
TCKN
Firma Ticari Unvanı*
Vergi Dairesi / Numarası*
Telefon Sabit:       Cep:
e-posta
Fatura Adresi
Tarih
*Tüzel kişi ise

(bundan böyle “Kullanıcı” olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen hususlarda mutabık kalınarak düzenlenmiştir. Bundan böyle Octet Express ile Kullanıcı tek tek “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.
2. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı
2.1. İşbu Sözleşme, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun (“Kanun”), Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) hükümleri uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından verilmiş Ödeme Kuruluşu olarak faaliyet gösterme izni ve yetkisi kapsamında, Octet Express tarafından Kullanıcı’ya sunulan ve/veya sunulacak olan ödeme hizmetlerinin işleyişine ilişkin kuralları ve Taraflar’ın karşılıklı hak ve sorumluluklarını düzenlemektedir.
2.2. İşbu Sözleşme kapsamında Octet Express tarafından sunulacak tüm ödeme hizmetleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 26.01.2017 tarihli yetki belgesi kapsamında ve Kanun hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
2.3. Octet Express, Sözleşme kapsamında sadece, Alıcı ile Satıcı arasındaki ticari alım-satım işlemleri ile sınırlı olmak üzere ödeme işlemlerini kolaylaştıran bir teknik alt yapı ile tedarik zinciri yönetimi ve internet üzerinden ödeme hizmeti sunmaktadır.
3. Sözleşme Öncesi Bilgilendirme
3.1. Ödeme hizmetlerine ilişkin çerçeve hükümleri içeren bu Sözleşme imzalanmadan önce, Kullanıcı talep ederse, Sözleşme’nin bir sureti Octet Express tarafından kendisine verilebilir ya da Kullanıcı www.octet.com.tr internet adresinde yayınlanan ilgili Sözleşme’yi kendisi temin edebilir.
3.2. Sözleşme’nin Kullanıcı’ya verilmesi veya Octet Express’in www.octet.com.tr internet sitesinde yayınlanması sözleşme öncesi bilgilendirme yerine geçtiğinden, Taraflar ayrıca bir bilgilendirme yapmaya gerek kalmaksızın işbu Sözleşme’yi imzaladıkları konusunda anlaşmışlardır.
4. Tanımlar
Alıcı: Octet Express tarafından kendisine verilen şifre ile Portal’a üye Satıcı’dan almış olduğu mal ve hizmet bedeli ödemelerini üzerinden kendisine veya temsil etmiş olduğu işletmeye ait banka ve/veya kredi kartı ile yapan gerçek kişileri ifade eder. Yanlış bir anlamaya yol açmamak için; işbu sözleşmede Alıcı, “kendi adına ödeme işlemi yapan gerçek kişi” veya “temsil ettiği işletmeye ait bir ödeme işlemini yine temsil ettiği işletmenin kendisi adına tahsis ettirdiği bir banka ve/veya kredi kartı ile yapan gerçek kişi”dir.
Banka Kartı: 5464 sayılı Banka ve Kredi Kartları Kanunu kapsamda mevduat hesabı veya özel cari hesapların kullanımı dahil bankacılık hizmetlerinden yararlanmayı sağlayan kartı ifade eder.
Ödeme Talimatı: Kullanıcı tarafından ödeme işleminin gerçekleşmesi amacıyla Octet Express’e verilen talimatı ifade eder.
Ödeme Hizmetleri: Octet Express tarafından işbu Sözleşme tahtında BDDK’dan alınan izin kapsamında Portal üzerinden Satıcı tarafından sağlanan ürün ve hizmetler kapsamında Alıcı’dan ürün ve hizmet bedelinin tahsil edilerek Satıcı’ya aktarması amacıyla verilen ödeme hizmetlerini ifade eder.
Kalıcı Veri Saklayıcısı: Kullanıcılar’a ait kredi ve banka kartı bilgileri dahil her türlü bilgilerin amacına uygun ve güvenli şekilde kaydedilmesini sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren her türlü araç, ortam veya kuruluşu ifade eder.
Komisyon: Octet Express tarafından Portal üzerinden verilen Ödeme Hizmetleri karşılığında Kullanıcılar’ın işbu Sözleşme çerçevesinde ödemekle yükümlü olduğu ve her bir işlem özelinde Portal’da belirtilen Octet Express hizmet bedelini ifade eder.
Kredi Kartı: 5464 sayılı Banka ve Kredi Kartları Kanunu kapsamda nakit kullanımı gerekmeksizin mal ve hizmet alımı veya nakit çekme olanağı sağlayan basılı kartı veya fiziki varlığı bulunmayan kart numarasını ifade eder.
Kullanıcı: Portal üyeliği onaylanmış bulunan Alıcı’yı ifade eder (Birden çok Kullanıcı birlikte “Kullanıcılar” olarak anılmaktadır).
Hassas Ödeme Verisi: Kullanıcı tarafından Ödeme Talimatı’nın verilmesinde veya Kullanıcı kimliğinin doğrulanmasında kullanılan, ele geçirilmesi veya değiştirilmesi halinde dolandırıcılık ya da Kullanıcı adına sahte işlem yapılmasına imkân verebilecek banka hesap veya IBAN numarası, şifre, güvenlik sorusu, sertifika, şifreleme anahtarı ile PIN, kart numarası, son kullanma tarihi, CVV2, CVC2 kodu gibi ödeme araçlarına ilişkin kişisel güvenlik bilgilerini ifade eder.
Hüküm ve Koşullar: Portal’da https://secure.octet.com.tr/Terms.aspx?c=TR yer alan ve Portal’ın kullanımı kapsamında Kullanıcılar tarafından uyulması gereken ve zaman zaman Octet Express tarafından tek taraflı olarak değiştirilebilen iş ve işlem yapış kurallarını ifade eder.
Octet Express: 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında faaliyet iznine sahip Octet Express Ödeme Kuruluşu A.Ş. unvanlı ödeme hizmeti kuruluşunu ifade eder.
Ödeme Kuruluşu: Ödeme hizmeti sağlamak ve gerçekleştirmek için Kanun kapsamında yetkilendirilmiş tüzel kişiyi ifade eder.
Portal: www.octet.com.tr adresinden ulaşılan ve Octet Express tarafından işletilen tedarik zinciri yönetimi ve ödeme hizmeti sunulan portalı ifade eder.
Satıcı/Satıcılar: Portal’daki Alıcılar ile yaptığı ticari işlemler kapsamındaki ürün ve hizmet bedeli ödemelerini Portal üzerinden kabul etme yetkisine sahip tüzel kişiler ve/veya vergi kaydı bulunan gerçek kişi tacirler ile esnafları ifade eder.
Ters İbraz (Chargeback): Bir Alıcı’nın kendi Banka Kartı veya Kredi Kartıyla yapılan bir ödeme işlemine itiraz etmesi ve bu itirazın uluslararası kartlı ödeme sistemleri kurallarına göre yapılan değerlendirme neticesinde kabul edilmesi halinde söz konusu ödeme tutarının ödemeyi tahsil eden Satıcı işyerinin bankası tarafından ilgili işyerinden geri tahsil edilerek ve Alıcı’nın bankasına aktarılması işlemini ifade eder.
Üyelik Başvurusu: Kullanıcı adayı tarafından Octet Express Portal’ına üye olmak için bilgi ve belge yükleme işlemini ifade eder.
Yabancı Kullanıcı: Ticari merkezi Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında olan ve Octet Express’in veya bir diğer Octet kuruluşunun işlettiği bir portala üye olan tüzel kişi, esnaf veya vergi numarasına sahip gerçek kişi dahil Kullanıcı’yı ifade eder.
Yetkisiz İşlem: İşbu Sözleşme’nin 10.6. maddesinde tanımlanan işlem türlerini ifade eder.
5. Genel Hükümler
5.1. Portal’da yer alan ve/veya Portal’ın kullanımı kapsamında Kullanıcı tarafından uyulması gereken Hüküm ve Koşullar ile Portal üzerindeki işlemler kapsamında Kullanıcı tarafından sanal ortamda onaylanan ve/veya fiziken imzalanan veya Portal’ın kullanımıyla ilgili olarak Kullanıcı’nın bilgisine sunulan tüm belgeler işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olup, Kullanıcı yönünden bağlayıcıdır.
5.2. Octet Express, işbu Sözleşme’de meydana gelen değişiklikleri 30 (otuz) gün önceden Kullanıcı’ya işbu Sözleşme’nin 15.5.2. maddesine uygun olarak bildirir. Kullanıcı 30 (otuz) günlük sürenin sonuna kadar işbu Sözleşme’yi herhangi bir ücret ödemeksizin feshetme hakkına sahiptir. Bu süre içerisinde itiraz etmeyen Kullanıcı değişiklikleri kabul etmiş sayılacaktır.
5.3. İşbu Sözleşme, Portal üzerinde kabul edildiği andan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girer. Bununla birlikte Kullanıcı, Octet Express hizmetlerini kullanmakla kullanım tarihi itibariyle geçerli Hüküm ve Koşullar’a uymayı kayıtsız ve şartsız kabul etmiş sayılır.
5.4. Ödeme Kuruluşu olarak faaliyet gösteren Octet Express’in, Alıcı ve Satıcı arasında yapılan ticarete konu olan ürün veya hizmetler üzerinde ayıplı ve/veya eksik ifa durumları dahil ancak bunla sınırlı olmaksızın herhangi bir kontrol yükümlülüğü ve buna ilişkin bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Portal üzerinden yapılan ihracat ve ithalat işlemleri dahil her tür işlemden Alıcı ve Satıcı bizzat sorumlu olup, bu kapsamda Octet Express’in izin alma, vergi ödeme gibi herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Octet Express, Alıcı’nın Satıcı ile gerçekleştirdiği işlemlerine hiçbir şekilde müdahale etmez ve aralarındaki ticarete taraf, kefil veya garantör değildir. Her bir Alıcı, Portal üzerinden işlem yapacağı Satıcı’yı tamamen kendi inisiyatifiyle belirlemekte olup bir Satıcı’nın Portal’a üye olması, Octet Express’in söz konusu Satıcı’nın işlemlerine ilişkin bir garanti verdiği veya Satıcı’ya ticari bir referans sağladığı anlamına gelmez, bu şekilde yorumlanamaz. Alıcı, ticari işlemlere konu ürün ve hizmetlere ilişkin her tür bildirim ve şikayetlerin Satıcı’ya yapılması gerektiğini ve bu kapsamda Octet Express’e iletilen bildirim ve şikayetlerden Satıcı’nın sorumlu olduğunu bildiğini kabul eder.
6. Octet Express Ödeme Hizmetlerinin Kapsamı
6.1. Octet Express, Kanun çerçevesinde ödeme hizmetlerini Alıcı’ya ve Satıcı’ya internet üzerinden sunmak yoluyla faaliyet gösteren bir Ödeme Kuruluşu olarak hareket eder.
6.2. Alıcı satın alacağı ürün ve hizmetlerin bedellerini Satıcı’ya Portal aracılığı ile Kredi Kartı ve/veya Banka Kartı yoluyla ödeyebilir.
6.3. Octet Express’in işbu Sözleşme’deki gözetim ve denetim yetkileri saklı kalmak üzere, Octet Express’in hiçbir şekilde Portal üzerinden yapılan işlemleri izleme, gözlemleme, denetleme düzeltme ve/veya hatalı, sahte veya Yetkisiz İşlem’leri tespit etme, durdurma ya da iptal etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Octet Express’in bir işlem hakkında herhangi bir izleme, denetleme, düzeltme, durdurma veya iptal işlemi yapması, ne söz konusu işlem ne de diğer işlemler yönünden bu yönde bir yükümlülük doğurmayacağı gibi Octet Express’in herhangi bir işlem yönünden böyle bir müdahalede bulunmaması da hiçbir şekilde bu hakkından vazgeçtiği yönünde yorumlanamaz. İşbu Sözleşme’nin hiçbir hükmü Octet Express için bu düzenlemede öngörülenin aksine bir yükümlülük doğurmaz, bu şekilde yorumlanamaz. Bu sebeple Kullanıcı, Portal üzerinden yaptığı bir işlemin denetlenmediği, durdurulmadığı, iptal edilmediği veya düzeltilmediği iddiası ile Octet Express’ten her ne nam altında olursa olsun hiçbir talepte bulunamaz.
7. Üyelik İşlemleri
7.1. Portal’da sunulan Ödeme Hizmetleri dahil tüm hizmetlerden sadece Octet Express tarafından işbu Sözleşme kapsamındaki Üyelik İşlemleri tamamlanan Kullanıcılar yararlanabilir.
7.2. Kullanıcı, Portal üzerinden yapmış olduğu Üyelik Başvurusu kapsamında iletişim bilgilerini, kimlik bilgilerini, tebligat adreslerini, Portal üzerinde ilişkilendirilmek istediği Satıcı’nın bilgilerini ve Octet Express tarafından başvuru kapsamında talep edilen diğer tüm bilgileri (“Kullanıcı Bilgileri”) Octet Express ile doğru, eksiksiz ve güncel şekilde paylaşmış olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı ayrıca, üyelik kapsamında önem teşkil edecek nitelikteki bilgi ve belgeleri ve bunlara ilişkin değişiklikleri kendilerinden talep edilmemiş olsa dahi Octet Express’e bildirmekle yükümlü olduklarını kabul eder. Octet Express’in duruma göre ek bilgi ve belge talep etme hakkı saklıdır.
7.3. Kullanıcı tarafından Üyelik Başvurusu kapsamında verilen Kullanıcı Bilgileri’nin değişmesi veya güncelliğini yitirmesi halinde Kullanıcı bu değişikliği, en geç değişikliğin geçerli olacağı tarihten 3 (üç) iş günü önce Octet Express’e bildirmek ve değişikliğin gerçekleşmesi sonrasında da bu değişikliği gösteren tüm belgeleri Octet Express’e iletmekle yükümlüdür. Aksi halde Üyelik Başvurusu kapsamında veya daha ileriki bir aşamada sunulan son Kullanıcı Bilgileri, Octet Express tarafından güncel ve geçerli kabul edilir. İşbu bilgi ve belgelerin Octet Express’e teslim edilmiş ve/veya bildirilmiş olması Octet Express’in bu bilgilerin doğruluğu ve güvenilirliğinden sorumlu olduğu anlamına gelmez ve Kullanıcı bu bilgilerin güncel olmadığından bahisle Octet Express ve/veya üçüncü kişilerden her ne nam altında olursa olsun herhangi bir hak veya alacak talebinde bulunamaz. Kullanıcı, işbu bildirim yükümlülüğünün ihlali halinde, Octet Express’in ve/veya üçüncü kişilerin bu sebeple uğrayacağı tüm zararları tazminle yükümlü olur.
7.4. Octet Express yapılan Üyelik Başvurularını değerlendirir ve Alıcı’yı Üyelik Başvurusu kapsamında belirttiği ve Octet Express tarafından onaylanan Satıcı ile ilişkilendirir. Octet Express tarafından herhangi bir Satıcı ile ilişkilendirilmesi mümkün görülmeyen başvuru sahipleri üyelik başvuruları Octet Express tarafından onaylansa dahi Portal üzerinden işlem yapamazlar. Üyelik başvuruları Octet Express tarafından onaylanan Alıcı ancak ilişkilendirme aşamasından sonra Portal üzerinden Satıcı ile bağlantı kurabilir.
7.5. Kullanıcı, üyelik süresince Octet Express’in kendisi veya temsil ettiği işletme ile ilgili Kredi Kayıt Bürosu (“KKB”), T.C. Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (“MASAK”) ve/veya diğer bağımsız bilgi kuruluşlarından veya danışmanlarından gerekli tüm bilgi, belge ve raporları talep etmesine peşinen muvafakat etmekte olup buna olanak sağlayacak tüm işlemleri kendisine bildirilen süre ve şekilde yapacağını ve bu kapsamda kendisinden herhangi bir aşamada talep edilecek tüm bilgi, belge ve onayları Octet Express’e talep edildiği şekil ve sürede sağlayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
7.6. Octet Express, Üyelik Başvurusu’nun olumlu şekilde sonuçlanması halinde Kullanıcı’ya Portal’a erişebilmesi ve Portal’ı kullanabilmesi için gerekli kullanıcı adı ve şifrelerini iletir. Söz konusu kullanıcı adı ve şifresi oluşturulduktan sonra Portal’a giriş yapabilir. Kullanıcı, kendisine iletilen kullanıcı adı ve şifresinin gizliliğinin ve güvenliğinin korunmasına ilişkin sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu kabul eder. Kullanıcı’nın şifreyi kaybetmesi ve diğer kişilere kullandırması veya herhangi bir nedenle şifrenin güvenliğini sağlayamaması durumunda ortaya çıkabilecek her türlü zarar ve diğer hukuki sorumluluklar anlamında Octet Express’in herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Böyle bir durumda ortaya çıkabilecek her türlü zarar Kullanıcı tarafından karşılanacaktır.
7.7. Kullanıcı, şifresini kaybetmesi durumunda bu durumu derhal Octet Express’e e-posta ile bildirecektir. Octet Express söz konusu şifrenin kullanımını engellemek üzere gerekli işlemleri yapacak ve Kullanıcı’ya en kısa sürede yeni bir şifre tahsis edilmesini sağlayacaktır.
8. Ödeme Yöntemleri
8.1. Türk Lirası ile Ödeme Yöntemi
Kullanıcı, Octet Express tarafından verilen kullanıcı adı ve şifresi ile her bir kullanıma özel olarak kendisine SMS (mobil telefon kısa mesajı) yoluyla gönderilecek olan tek kullanımlık şifreyi kullanarak Portal’a giriş yapar ve Satıcı tarafından talep edilen ödemeyi Madde 9’da belirtilen Ödeme Araçları’ndan herhangi birini kullanarak Octet aracılığıyla Satıcı’ya öder. Octet Express, Alıcı tarafından gönderilen işleme konu ödemeyi ancak Octet Express’in hesabına geçtikten sonra Satıcı’nın hesabına aktarabilir. Octet Express, Alıcı ve Satıcı arasında Portal üzerinden gerçekleştirilen ödeme hizmetine konu ticari sözleşmenin tarafı olmayıp, söz konusu ticari sözleşmenin Alıcı’nın veya Satıcı’nın ticari sözleşme uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmemesinden dolayı herhangi bir sorumluluğa sahip değildir. Ödeme Talimatı’nın Octet Express’e Portal üzerinden ulaştığı an, Ödeme Talimatı’nın alındığı an olarak kabul edilir. Ödeme Talimatı’nın Octet Express’e iş günü dışında ulaşması durumunda, Ödeme Talimatı izleyen ilk iş günü alınmış sayılır. Kullanıcı Ödeme Talimatı’nı geri alması halinde Octet Express işlemi Hüküm ve Koşullar’da belirtilen şekilde ücretlendirecektir. İşbu Sözleşme’ye konu ödemeler herhangi bir harcama limitine tabi olmaksızın yabancı para ile ödeme yöntemi seçilmediği sürece Türk Lirası cinsinden yapılacaktır. Octet Express, ödeme işlemi üzerinden tahsil ettiği Komisyon tutarını belgeleyen dekontu Alıcı adına düzenler.
8.2. Yabancı Para ile Ödeme Yöntemi
Alıcı’nın yurt içinde, Satıcı’nın ise yurtdışında olduğu veya Satıcı’nın yurt içinde, Alıcı’nın yurtdışında olduğu, Alıcı ve Satıcı arasındaki ticari sözleşme gereği satış işlemine konu malın tutarının yabancı bir para cinsinden belirlendiği halde, tarafların anlaştığı ilgili bir konvertibl para birimi ile ödeme gerçekleştirilecektir. Alıcı’nın Türkiye’de, Satıcı’nın ise yurtdışında olduğu durumlarda ithalat ve ödeme işlemleri geçerli mevzuat hükümleri kapsamında yapılacaktır.
9. Ödeme Araçları
9.1. Kredi Kartı
Alıcı işbu Sözleşme uyarınca ödeme aracı olarak Portal’da geçerli olan banka ve/veya finans kurumlardan biri tarafından Alıcı’ya tahsis edilmiş bir Banka Kartı veya Kredi Kartını kullanabilir. Alıcı’nın ödeme onay işlemi sırasında Portal’da kullanılan kart bilgileri sadece Kalıcı Veri Saklayıcısı’nın sisteminde tutulur ve Octet Express ile paylaşılmaz. Kullanıcı tarafından gerçekleştirilen ödeme işlemine ilişkin Hassas Ödeme Verileri’nin güvenliği dâhil tüm sorumluluk Portal’da ödeme altyapısı kullanılan ve/veya kredi kartını Kullanıcı’ya veren bankaya aittir.
9.2. Diğer Ödeme Araçları
Octet Express Portal’da banka ve/veya ödeme kuruluşlarının ödeme araçlarını Kullanıcıların kullanımına sunabilir. Kullanıcı dilerse bu ödeme araçları ile ödeme işlemini tamamlayabilir. Alıcı’nın ödeme işlemi bilgileri banka ve/veya ödeme kuruluşunun Portal içinde açılacak sayfası üzerinde yapılır, Octet Express ile paylaşılmaz. Kullanıcı tarafından gerçekleştirilen ödeme işlemine ilişkin Hassas Ödeme Verileri’nin güvenliği dâhil tüm sorumluluk Portal’da ödeme altyapısı kullanılan banka ve/veya Ödeme Kuruluşuna aittir.
10. Ödeme İşlemlerinden Kaynaklı İhtilaflar ve Sorumluluklar
10.1. Octet Express’in İhtilaflara Taraf Olmaması
10.1.1. Alıcı ve Satıcı arasındaki işlemin iptal edilip, satış bedelinin işbu Sözleşme, uluslararası banka ve kredi kartı kuralları ve/veya yasal mevzuat uyarınca ve/veya Alıcı’nın bankasının talimat veya uygulamaları sebebiyle herhangi bir surette Alıcı’ya iadesinin gerçekleştiği durumlarda Octet Express’in söz konusu ödemenin tarafı olan Alıcı ve Satıcı ile Alıcı ve Satıcı’nın bankalarına ya da üçüncü kişilere karşı herhangi hukuki bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
10.1.2. Alıcı ve Satıcı arasında ortaya çıkabilecek ticari ve hukuki ihtilaflarda Octet Express’in ne sıfat ve nam altında olursa olsun hiçbir sorumluluğu bulunmaz. Octet Express bu tür ihtilafların doğrudan ve/veya dolayı şekilde tarafı ve/veya muhatabı değildir.
10.2. Alıcı’nın İtirazı ve Ödeme İptali
10.2.1. Alıcı’nın Portal üzerinde gerçekleşmiş bir ödeme işlemine ilişkin herhangi bir sebeple itirazda bulunması ve ödemenin kısmen veya tamamen iptalini talep etmesi halinde, Alıcı bu talebini doğrudan Satıcı’ya bildirecektir. Söz konusu mal ve/veya hizmete ilişkin bedelin iadesi/alınması ile ilgili tüm sorumluluk Satıcı’ya aittir. Alıcı, İtiraz ve/veya Ödeme İptali hallerinde Octet Express’in Satıcı ile arasındaki bu hususlardaki iletişimin tarafı, aracısı veya muhatabı olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Alıcı, bu nedenle Octet Express’ten herhangi bir hak, alacak talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
10.2.2. Alıcı’nın bu yöndeki itiraz ve iptal taleplerini kısmen veya tamamen kabul edip etmemek yönündeki karar tamamen satış işleminin tarafı olarak ödemeyi tahsil etmiş bulunan Satıcı’ya ait olup ödeme hizmeti sağlayıcısı konumundaki Octet Express böyle bir durumda, tamamen kendi serbest takdirinde olmak üzere, sadece Satıcı’nın alacağı karar ve kendisine bildireceği talimat doğrultusunda hareket etme yetkisine sahiptir. Bu durumda Alıcı, Satıcı’nın böyle bir halde alacağı karar ve aksiyon nedeniyle işbu Sözleşme çerçevesinde Satıcı’nın talimatları doğrultusunda hareket etme yetkisini kullanan Octet Express’e herhangi bir yükümlülük atfedemez. Octet Express ne nam veya sıfatla olursa olsun Satıcı’nın söz konusu karar doğrultusunda hareket etmesi veya etmemesi sebebiyle Alıcı tarafından sorumlu tutulamaz.
10.3. Ters İbraz
10.3.1. Alıcı’nın Portal üzerinde gerçekleşmiş bir ödeme işlemine ilişkin herhangi bir sebeple itirazda bulunması ve ödemenin kısmen veya tamamen iptalini istemesi halinde, hiçbir şekilde ilgili bankadan Ters İbraz talebinde bulunmayacağını, bu yöndeki talebini Madde 10.2.1. ve 10.2.2 hükümleri çerçevesinde sadece Satıcı’ya ileteceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
10.3.2. Alıcı, kendisine ödemeyi gerçekleştirdiği banka veya kredi kartını sağlayan banka veya finans kuruluşu üzerinden bir Ters İbraz talebinde bulunursa, Ters İbraza ilişkin nihai karar Satıcı veya Octet Express tarafından değil uluslararası banka ve kredi kartı kuralları çerçevesinde ilgili yerli veya yabancı banka ve/veya finans kuruluşu tarafından verilir. Octet Express söz konusu kararla bağlıdır. Bu karara uygun hareket etmesi veya etmemesi sebebiyle Alıcı’ya ya da üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu oluşmaz.
10.3.3. Alıcı, banka veya kredi kartını veren bankanın veya finans kuruluşunun, Alıcı için işbu madde çerçevesinde öngörülen Ters İbraz yapmama yükümlülüğüne dayanarak Alıcı’nın Ters İbraz talebini reddedebileceğini, bu durumda ilgili bankaya/finans kuruluşuna, Satıcı’ya veya Octet Express’e karşı hiçbir talepte bulunmayacağını peşinen kabul ve beyan eder.
10.4. Alıcı’nın Sorumlulukları
10.4.1. Alıcı Portal üzerinde yaptığı işlemler kapsamında sahip olduğu yasal hakları kullanmak yönünden basiretli bir tacir gibi davranmakla yükümlü olup söz konusu hakları ileri sürebilmesi için gerekli eylem ve işlemleri yasada ve Sözleşme’de öngörülen süreler içinde gerçekleştirmekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
10.4.2. Alıcı ödemeyi bir banka veya kredi kartı ile yapmışsa, Alıcı’nın kartı veren kuruma karşı olan sorumluluk ve yükümlülükleri o kurumla yapmış olduğu sözleşme çerçevesinde belirlenir. Alıcı bu yükümlülüklerin tamamen Octet Express’in bilgisi ve sorumluluğu dışında olup söz konusu sözleşme hükümlerinin hiçbir surette Octet Express’e karşı ileri sürülemeyeceğini ve Octet Express’i bağlamayacağını kabul eder.
10.4.3. Alıcı işbu Sözleşme kapsamında sağlanan hizmetler ve Octet Express’in yasal yükümlülükleri gereğince, hizmetler kapsamında elde edilen kişisel verilerin, Octet Express tarafından işleneceğini; eğer bir şirketi temsil ediyorsa, ilgili kişisel verilerinin paylaşılmasına ilişkin olarak temsil ettiği şirketin yetkililerini, çalışanlarını ve ilgili kişileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen kapsamda bilgilendirileceğini, gerekmesi halinde ilgili kişilerden kişisel verilerinin işlenmesi ve transferine ilişkin onayları alacağını, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair ilgili mevzuat kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerin işlenmesi ile ilişkili yükümlülüklerin yerine getirilmesinden münhasıran sorumlu olduğunu ve her halükarda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine uyumlu davranacağını kabul ve taahhüt eder.
10.5. Octet Express’in Sorumluluğunun Sınırları
10.5.1. Hizmetler Portal üzerinden “olduğu gibi” ve herhangi bir kesin, zımni veya yasal garanti olmaksızın sunulur. Octet Express ve Octet Express’in üst kuruluşu ve bağlı şirketleri, görevlileri, yöneticileri, aracıları, temsilcileri, iş ortakları, çalışanları ve tedarikçileri; mülkiyet, ticari uygunluk, ödeme taahhüdü ve Alıcı ve Satıcı arasındaki ticarete konu ürün ve Hizmetler’in kalite standardına uygunluğu gibi hiçbir açık veya örtülü garanti vermezler.
10.5.2. Octet Express, Portal’a sürekli, kesintisiz veya güvenli erişimi garanti etmez. Portal’a erişim bakım veya güncelleme çalışmaları için geçici olarak askıya alınabilir veya Portal’a erişim Octet Express’in kontrolü dışındaki sebeplerle sekteye uğrayabilir. Bu durumlarda Octet Express’in Kullanıcılar’a ve/veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
10.5.3. Octet Express, banka hesapları, banka ve kredi kartları, ödeme talimatları ve ödeme düzenlemeleri de dâhil olmak üzere Kullanıcı taleplerinin zamanında işlenmesini sağlamak için makul ölçüdeki tüm çabayı göstermekle birlikte Octet Express, Hizmetlerin bankacılık sistemindeki veya posta, kurye veya kargo hizmetlerindeki gecikmeler gibi kontrolü dışındaki etkenlere ilişkin olarak hiçbir sorumluluk kabul etmez. Octet Express Portal üzerindeki bir işlemin tamamlanması için gereken süreyle ilgili hiçbir taahhüt veya garanti vermez.
10.5.4. Octet Express ve Octet Express’in üst kuruluşları, yan kuruluşları, bağlı şirketleri, görevlileri, yöneticileri, aracıları, temsilcileri, iş ortakları, çalışanları veya tedarikçileri (veri veya iş kaybına yönelik hasarlar da dâhil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) Octet Express’in Portal üzerinden ve Portal dışında verdiği Hizmetler’den kaynaklı olarak veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan (teknik sorunlardan kaynaklananlar da dâhil olmak üzere) kâr kayıpları da dâhil olmak üzere Kullanıcı’nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradıkları hiçbir zarardan sorumlu değildir.
10.5.5. Octet Express ve Octet Express’in üst kuruluşlarının, yan kuruluşlarının, bağlı kuruluşlarının, görevlilerinin, yöneticilerinin, aracılarının, temsilcilerinin, iş ortaklarının, çalışanlarının ve tedarikçilerinin, Kullanıcılar’a ve/veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı yasa gereğince sorumlu tutulduğu hallerde, söz konusu sorumluluk her koşulda, zarara uğrayan Kullanıcı’nın/Kullanıcılar’ın zararın ortaya çıktığı tarihten geriye yönelik 12 (oniki) ay içinde Portal üzerinden yapmış olduğu/oldukları sorunsuz ödemelerin üzerinden elde edilen aylık ortalama Komisyon tutarıyla sınırlıdır.
10.5.6. Octet Express işbu Sözleşme tahtında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin olarak icra edilebilir bir mahkeme veya hakem kararının veya kendisi yönünden mevzuat uyarınca bağlayıcı sair bir idari kararın varlığından bilgi sahibi olduğu veya karara ilişkin talimatın kendisine ibraz edildiği hallerde bu karara uygun olarak hareket etmekle mükellef olup, Alıcı söz konusu karara uygun hareket eden Octet Express’in işbu Sözleşme’ye aykırı davrandığını iddia edemez veya bu sebeple her ne nam altında olursa olsun Octet Express’ten herhangi bir talepte bulunamaz.
10.6. Hatalı ve Yetkisiz işlemler
10.6.1. Alıcı Portal üzerindeki işlemleri kendisi bizzat gerçekleştirir. Yetkisiz İşlem, Alıcı tarafından yetki verilmemiş kişilerin Portal’a girerek Alıcı adına işlem yapmaya teşebbüs etmeleri, işlem yapmaları, ödeme işleminin tümünün veya bir kısmının Alıcı’nın bilgisi dışında gerçekleşmesi ve/veya ödeme talimatı verilmesiyle işlemler yapmaları suretiyle oluşur.
10.6.2. Kullanıcı, Octet Express nezdinde oluşturulacak Kullanıcı hesabına gerekse hesabın ilintili olduğu ödeme aracına ve Hassas Ödeme Verileri’ne 3. kişilerin erişmesine hiçbir şekilde izin vermeyecek, bunların güvenliğini sağlamaktan bizzat sorumlu olacaktır. Kullanıcı ayrıca Octet Express tarafından verilen kullanıcı adı ve/veya şifresi gibi bilgileri hiçbir şekilde 3. kişilere açıklamayacağını, kullandırmayacağını ve bu bilgileri kendisine verilme amacı dışında kullanmayacağını kabul eder. Kullanıcı işbu bilgilerin güvenli şekilde saklanmasını ve gizli tutulmasını sağlamakla yükümlü olup bu kullanıcı adı ve şifrelerin üçüncü kişilerce ele geçirilmesinden dolayı uğradıkları zararlar münhasıran ilgili Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, Octet Express’in herhangi bir kusuru olmaksızın yetkisi olmayan kişiler tarafından gerek ödeme aracının gerek Hassas Ödeme Verileri’nin gerekse Kullanıcı adı ve şifrenin kullanılması ve/veya verilen amaç dışında kullanımı nedeniyle ortaya çıkabilecek zararlara ilişkin olarak Kullanıcı’ya rücu etme hakkı bulunduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
10.6.3. Kullanıcı, herhangi bir işleme ilişkin olarak Octet Express’e yetkisiz veya hatalı işlem bildiriminde bulunulduğu takdirde, derhal ve her halükârda ödeme işleminin gerçekleştirilmesini takip eden 13 (onüç) ay içerisinde düzeltme talebinde bulunabilecektir. Bu durumda ilgili işlem bedeli Satıcı’ya aktarılmayarak Octet Express tarafından doğrudan Alıcı’ya iade edilecektir. Bahsi geçen bildirimin yapıldığı tarih itibariyle ilgili işlem bedeli Satıcı’ya aktarılmış ise, Octet Express ilgili tutarları Satıcı’dan iade talep ederek Alıcı’ya aktarır.
10.6.4. Octet Express, yetkisiz işlemin varlığına (herhangi bir ödeme aracını kullanan kişinin o yetkili kişi olmadığı veya işlemi gerçekleştirmek için bilgileri bulunan kişi olmadığına) ilişkin haklı bir kanaati oluşursa Kullanıcı’nın yetkilendirmelerini inceleyerek hileli işlem şüphesi halinde ödemeyi kabul etmeyebilecektir. Kullanıcı bu durumda herhangi bir talep hakkının söz konusu olmayacağını kabul eder.
10.6.5. Kullanıcı, Portal’a kendi hesabından yetkisiz bir erişim ve erişim girişimi olduğunu tespit ederse, işlem detaylarında veya e-posta adresine gönderilen işlem bildiriminde hata varsa, Octet Express ve/veya kart şifresinin çalındığından ve gizliliğinin herhangi bir surette ihlal edildiğinden şüpheleniyorsa, Portal’a giriş ve banka ödeme onayı için etkinleştirilmiş telefon kaybolduysa, çalındıysa ya da devre dışı bırakıldıysa veya ekstrede veya işlem onayında tarif edilen bir işlem hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç duyuyorsa derhal banka veya kredi kartını aldığı bankayı ve Octet Express’i e-posta aracılığı ile eş zamanlı olarak bilgilendirmekle yükümlüdür.
10.6.6. Kullanıcı onaylamadığı veya Octet Express tarafından hatalı gerçekleştirilmiş ödeme işlemini öğrendiği tarihten itibaren Octet Express’e Madde 11.1.’e uygun olarak gecikmeksizin bildirmek suretiyle işlemin gerçekleştirildiği gün sonu saat 17:00’ye kadar işlemin düzeltilmesini ister.
11. Şikayet ve İtirazlar
11.1. Kullanıcı, şikayet ve itiraz başvurularını, destek@octet.com.tr adresine e-posta göndererek ulaştırabilir.
11.2. Octet Express, Kullanıcı’nın ödeme hizmetiyle ilgili olarak yapacağı şikâyet ve itiraz başvurularını, başvuru tarihinden itibaren 20 (yirmi) iş günü içerisinde ilgili birimlerine iletip, Kullanıcı’nın başvuru yöntemini kullanılarak kanıtlanabilir ve gerekçeli bir şekilde cevaplandıracaktır.
12. Komisyon Ücreti ve Belgelendirme
12.1. Octet Express Ödeme Hizmetleri karşılığında Alıcı’dan kendisince belirlenen tutarda Komisyon’u tahsil etme hakkına sahip olmaktadır.
12.2. Kullanıcı, Portal’ın Sözleşme’nin imzalandığı tarihte geçerli Komisyon oranlarını içermekte olduğunu ve Sözleşme’nin geleceğe yönelik olarak bu oranların uygulanacağına ilişkin bir taahhüt içermediğini kabul eder. Komisyon oranları Octet Express tarafından gerek görülen hallerde güncellenecek ve işbu Sözleşme’nin 15.5.2. maddesine uygun olarak Kullanıcı’ya bildirilecektir. Octet Express tarafından bildirilen Komisyon’a ilişkin değişiklikler işbu Sözleşme’nin 5.2. maddesi kapsamında hüküm doğuracaktır. Referans döviz kurunda meydana gelecek değişiklikler işbu madde kapsamında bildirime gerek olmaksızın derhal uygulanacaktır.
12.3. Octet Express Komisyon tutarına bankalar tarafından kesilecek komisyonlar, diğer hizmet bedelleri ve Banka Sigorta Muameleleri Vergi (“BSMV”) tutarı dâhil olup bu bedeller ayrıca yansıtılmayacaktır.
12.4. Kullanıcılar, Octet Express’in Komisyon ücretine ilişkin alacaklarını dekont ve/veya fatura düzenleyerek belgelendirilmesini kabul ederler.
13. Kart Saklama Hizmetleri
13.1. Kullanıcı işbu Sözleşme kapsamında, Portal üzerinde gerçekleştireceği işlemler özelindeki onayı dahilinde ödeme işlemlerinin kolaylaştırılması amacı ile kullanılmak üzere kredi kartı bilgilerini Octet Express ile kendi rızası ile paylaşmaktadır. Paylaşılan bu bilgiler; kredi kartının bağlı olduğu banka, kredi kartının ön yüzünde yer alan ad, soyad, kart numarası, son kullanım tarihi ile sınırlıdır.
13.2. Kullanıcı, işbu hizmet kapsamında sağlanan bilgilerin kendisine ait olduğunu, doğru ve gerçek olduğunu, söz konusu kredi kartı ile yapılan tüm işlemlerden tek başına sorumlu olduğunu, bu işlemlere ilişkin olarak her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.
13.3. Kart numarası, son kullanma tarihi ve güvenlik kodu bilgileri Kullanıcı’nın Portal’a girerek yapacağı ilk geçerli kayıt işlemi ile kaydedilir. Bu kapsamda; Kullanıcı kendi inisiyatifi doğrultusunda istediği adette kredi kartını sisteme ekleyebilir. Kullanıcı, tüm bu kredi kartları ve bunların kullanımı ile gerçekleştirilen işlemlere ilişkin olarak işbu Sözleşme’nin geçerli olduğunu kabul eder.
13.4. Kullanıcı kredi kartı ile ödeme kanallarından birisinde işlem yapmak istediğinde, kendisine kayıtlı kredi kart(lar)ını ayırt edebileceği bilgiler (kart rumuzu, kartın son 4 hanesi vb.) listelenerek, bu kart(lar)ı ile işlem yapmak isteyip istemediği sorulacak, isteyen Kullanıcı’nın vereceği işlem onayı ile birlikte Octet Express tarafından belirlenecek bir kimlik doğrulama sistemine kullanıcıların vereceği onay ile sona erecektir. Octet Express ileride işlem akışında değişiklik yapabilir, Kullanıcı’nın güvenliği için ek önlemler (şifre vb.) getirebilir. Kullanıcı, bu sistem dahilinde belirleyeceği ve kullanacağı tüm şifrelerin güvenliğinden ve gizliliğinden tek başına sorumlu olduğunu, şifrelerini üçüncü kişilerle paylaşmamayı, sisteme tanımladığı kredi kartı ile yapılan tüm işlemlerden tek başına sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.
13.5. Kullanıcı Octet Express’in grup şirketleri ve iş ortaklarına ait kanallardan kaydettiği kartını kaybetmesi veya çaldırması durumunda bankası ile iletişime geçmek ve çalınan kartın kapatılmasını sağlamaktan kendisi sorumludur.
13.6. Sözleşme konusu hizmet Octet Express tarafından ücretsiz olarak sunulabileceği gibi, zaman zaman çeşitli kampanyalara konu edilebilecek veya Kullanıcı’yı bilgilendirmek suretiyle ücrete tabi bir şekilde sunulabilecektir. Kullanıcı, hizmeti kullandığı müddetçe Octet Express’in ücretlendirme politikası ile bağlı olduğunu kabul eder. Ücretlendirme politikası ve hizmet için ödenecek ücretlerde değişiklik olması halinde Kullanıcı bu değişikliklerden 30 (otuz) gün önce haberdar edilecektir.
14. Sözleşmenin Süresi ve Feshi
14.1. İşbu Sözleşme, Kullanıcı veya Octet Express tarafından fesih edilmedikçe yürürlükte kalacaktır.
14.2. Kullanıcı işbu Sözleşme’yi, herhangi bir sebep bildirmeksizin, her zaman 1 (bir) ay öncesinden yazılı fesih ihbarında bulunmak kaydıyla feshedebilecektir. Octet Express ise Sözleşme’yi 2 (iki) ay öncesinden yazılı bildirimle herhangi bir sebep göstermeksizin ve tazminat ödemeksizin feshedebilecektir. İşbu Sözleşme’nin Kullanıcı tarafından, imza tarihi üzerinden 1 (bir) yıl geçmeksizin feshedilmesi halinde Kullanıcı Octet Express’e Hüküm ve Koşullar’da belirtilen tutarda fesih ücreti ödemekle yükümlü olacaktır.
14.3. Octet Express, Alıcı’nın işbu Sözleşme’yi ihlal etmesi durumunda Sözleşme’yi derhal tek taraflı olarak feshederek Kullanıcı’nın üyeliğini sona erdirebilir. Bu durumda, Sözleşme’yi ihlal eden Kullanıcı, Octet Express’in, diğer Kullanıcılar’ın ve/veya üçüncü kişilerin bu sebeple uğradığı ve/veya uğrayabileceği doğrudan ve dolaylı tüm zararları tazminle yükümlüdür.
14.4. İşbu Sözleşme’nin ihlali haricinde herhangi bir nedenle Taraflar’dan biri tarafından feshedilmesi halinde, fesheden Taraf diğer Taraf’ın zarara uğramaması için gerekli tüm önlemleri gecikmeksizin almak ve bu hususta diğer tarafları bilgilendirmekle yükümlüdür.
14.5. İşbu Sözleşme’nin feshi, üyeliğin sona ermesi veya askıya alınması, Kullanıcı’nın üyeliği süresince devam eden işlemlerden ve fesihten kaynaklı hak ve yükümlülüklerini sona erdirmez.
14.6. Octet Express’in işbu Sözleşme kapsamındaki Ödeme Hizmetleri’ni sunmasına imkân tanıyan izin ve lisansların herhangi bir şekilde ortadan kalkması halinde işbu Sözleşme kendiliğinden sona erecektir. Kullanıcı, bu sona erme nedeniyle Octet Express’ten tahakkuk etmiş alacakları dışında herhangi bir talep hakkı olmayacağını kabul eder.
14.7. İşbu Sözleşme süresince herhangi bir zamanda Kullanıcı’nın ya da temsil etmiş olduğu işletmeye ait yöneticilerinin acze düşmesi, iflas, iflasın ertelenmesi, kayyum tayini ve konkordato ile ilgili prosedürlere konu olması ya da faaliyetlerini fiili olarak durdurması ya da faaliyet konusunu (sağlamakta olduğu ürün ve hizmetler dahil) esaslı bir şekilde değiştirmesi, mal varlığının tümünü ya da önemli bir bölümünü elden çıkarması, hakkında herhangi bir cezai soruşturma veya kovuşturma açılması halinde Octet Express, işbu Sözleşme kapsamındaki Hizmetler’ini derhal durdurarak Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ödemeksizin feshedebilecektir.
15. Diğer Hükümler
15.1. Mücbir Sebepler
15.1.1. Octet Express, veya Alıcı, işbu Sözleşme kapsamında üstlendiği herhangi bir yükümlülüğünün işbu maddede sıralanan mücbir sebeplerden herhangi birinin Sözleşme’nin imza tarihinden sonra ortaya çıkması halinde, ilgili durumun söz konusu tarafın işbu Sözleşme altındaki sorumluluklarını yerine getirmesini engellediği ölçüde işbu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerini ihlal etmiş olarak kabul edilmeyeceklerdir.
15.1.2. Mücbir sebep, işbu Sözleşme çerçevesinde Taraflar’ın makul kontrolleri dışında kalan, öngörülmeyen ve önlenemeyen herhangi bir olayı ifade eder. Sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; halk ayaklanması, savaş, hükümet tahditleri ve idari kararlar, ambargo, hükümetin veya bir kurumunun uygulaması, internet hızı ve kesintileri, doğal afet, fırtına, yangınlar, kaza, sabotaj, patlama, terörist saldırı, malzeme veya sarf malzemesi darlığı, grev ve lokavt bu Sözleşme tahtında özellikle mücbir sebep kabul edilir.
15.1.3. İşbu madde kapsamında hak talep eden Taraf (i) ilgili mücbir sebebi ve kapsamını diğer tarafa derhal yazılı olarak bildirecek, (ii) işbu Sözleşme kapsamında yerine getirmekle mükellef olup mücbir sebep nedeniyle yerine getiremediği yükümlülüğünü yerine getirebilmek için ek süre talep edecektir.
15.2. Sözleşme’nin Devri Yasağı
15.2.1. Kullanıcılar işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerini Octet Express’in yazılı izni olmaksızın herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler. Octet Express ise işbu Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülükleri dilediği zamanda dilediği kişilere tamamen veya kısmen devredebilir.
15.2.2. Kullanıcı’nın bir tüzel kişi olduğu hallerde tüzel kişinin hisse veya yönetim kontrolünün herhangi bir surette el değiştirdiği durumlarda Kullanıcı bu durumu Octet Express’e derhal yazılı şekilde bildirmekle yükümlüdür.
15.3. Gizlilik Politikası
15.3.1. Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi imzalamakla, Octet Express’in sanal veya fiziki ortamlarda Octet Express’e verilen genel ve özel nitelikli kişisel veriler de dâhil olmak üzere ve fakat bununla sınırlı kalmaksızın tüm bilgilerin www.octet.com.tr’de yayınlanan “Gizlilik Politikası”ndaki düzenlemelere uygun olarak kullanabileceğini, depolayabileceğini, muhafaza edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve her nevi başkaca şekilde işleyebileceğini ve Octet Express tarafından belirlenecek üçüncü kişilere serbestçe aktarabileceğini ve bu üçüncü kişilerin de tüm bu bilgileri işbu maddede belirtilen şekillerde serbestçe işleyebileceğini kabul eder.
15.4. Fikri Mülkiyet Hakları ve Lisans
15.4.1. Kullanıcılar yazılımdan türetilen herhangi bir kaynak kodu değiştirmemeyi, çoğaltmamayı, uyarlamamayı, dağıtmamayı, görüntülememeyi, yayımlamamayı, tersine tasarım ve mühendislik yapmamayı, tercüme etmemeyi, parçalarına ayırmamayı, kaynak koduna dönüştürmemeyi ya da herhangi başka bir şekilde kaynak kodu yaratmaya çalışmamayı kabul ve taahhüt ederler. Kullanıcılar Octet Express yazılımına ilişkin tüm hakların, unvan ve menfaatlerin Octet Express’e ait olduğunu kabul ve beyan ederler. Kullanıcılar işbu Sözleşme ve/veya Portal’a ilişkin sair uygulama ve kullanım koşullarına uymadıkları takdirde, Octet Express’in ve üçüncü tarafların maruz kalacağı doğrudan ve dolaylı tüm zararlardan sorumlu olurlar.
15.5. Kullanıcılar ile İletişim ve Kanuni Tebligat Adresi
15.5.1. Kullanıcılar, işbu Sözleşme ile kendilerine ait telefon numaraları (cep telefonu numarası dâhil olmak üzere) ve e-posta adreslerini Octet Express’e bildirmeyi ve Octet Express tarafından bu telefon numaraları ve/veya e-posta adresleri üzerinden herhangi bir şekilde (SMS de dâhil) kendileri ile iletişime geçilmesini kabul ve beyan ederler.
15.5.2. Kullanıcılar işbu Sözleşme’de belirtilen adreslerinde ve e-posta adreslerinde meydana gelen değişiklikleri Octet Express’e yazılı olarak bildirmedikleri takdirde, işbu Sözleşme’de belirtilen adreslere ve e-posta adreslerine yapılacak tebligat ve bildirimler geçerli tebliğ hükmünde olacaktır. Octet Express, işbu Sözleşme kapsamında Kullanıcılar’a yönelik yapacağı bildirimleri Sözleşme’de belirtilen zamanlarda Kullanıcılar’ının belirtilen e-posta adresine iletilecek e-posta aracılığıyla yapacaktır.
15.6. Vergiler, Kurlar ve Ödemeden Kaynaklı Masraflar
15.6.1. Yaptıkları ödemeler için geçerli vergileri belirlemek ve vergiyi tahsil etmek, raporlamak ve ilgili vergi kuruluşuna ödemek Alıcı’nın sorumluluğundadır. Octet Express hangi vergilerin Alıcı ve Satıcı işlemleri için geçerli olduğunu belirleme yükümlülüğüne sahip değildir ve herhangi bir işlemden kaynaklanan vergileri tahsil etme, bildirme veya gönderme sorumluluğu yoktur.
15.6.2. İşlemlerine ait hangi vergilerin geçerli olduğunu belirlemek Alıcı’nın yükümlülüğündedir. Octet Express Hizmetleriyle ilgili tüm dekont bedelleri, ücretler, tüm vergi, harç ve diğer kesintilerden ari olarak, bunlar için ve bunlar hesabına hiçbir kesinti veya stopaj uygulanmadan yapılır.
15.6.3. Kullanıcılar, para birimleri arasında çevirim işlemi gerektiren ödeme işlemlerinde Octet Express tarafından Portal üzerinde Kullanıcılar’a güncel şekilde bildirilen döviz kurlarının kullanılacağını peşinen kabul etmektedirler. Kullanıcılar bu sebeple herhangi bir surette zarara uğrasalar dahi Octet Express’ten bu sebeple her ne nam altında olursa olsun herhangi bir talepte bulunmayacaklarını peşinen kabul ve taahhüt ederler.
15.6.4. Octet Express, Portal üzerinden gerçekleşen işlemler kapsamında Alıcı’dan Komisyon tutarı dışında Ödeme Hizmeti ve/veya diğer hizmetlere ilişkin işlem türünden kaynaklanabilecek ek masrafları talep ve tahsil etme hakkına sahiptir.
15.7. Feragat Etmeme
15.7.1. Octet Express’in işbu Sözleşme’den, Hüküm ve Koşullar’dan sair kullanım şatlarından ve yasadan kaynaklanan haklarından herhangi birini kullanmaması veya geç kullanması, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmez.
15.8. Yetkilendirme
15.8.1. Kullanıcı, özellikle dış ticaret işlemlerine ilişkin mevzuatın gerektirdiği hallerde olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Octet Express’in bankalar başta olmak üzere ilgili özel ve resmi kuruluşlar nezdinde Kullanıcı adına gerekli işlemleri takip için gereksinim duyacağı yetkilendirme belgelerini ve vekâletnameleri tanzim ederek Octet Express’e teslim etmeyi peşinen kabul ve taahhüt eder.
15.8.2. Kullanıcı, işbu maddede düzenlenen yükümlülüğü ihlal etmesi sebebiyle söz konusu işlemlerin gerçekleştirilememesi veya gecikmemesinden kaynaklı olarak kendisinin uğrayacağı zararların tazminini hiçbir şekilde talep edemeyeceği gibi bu sebeple Octet Express ve diğer Kullanıcılar’ın uğradığı zararları da tazminle yükümlü olacaktır.
15.9. Sözleşme’nin Bütünlüğü
15.9.1. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün herhangi bir nedenle geçersiz olması halinde bu durumun Sözleşme’nin amacını tamamen bozmadığı veya Taraflar’dan birinin menfaatini önemli ölçüde zedelemediği takdirde diğer hükümlerin veya Sözleşme’nin uygulanabilirliği ve/veya geçerliliği bu geçersizlikten etkilenmeyecektir.
15.10. Kayıtların Geçerliliği
15.10.1. Kullanıcılar, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Octet Express’in ve Kayıtlı Veri Saklayıcısı’nın sistemlerinde tutulan kayıtların 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (“HMK”) uyarınca, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.
16. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme
16.1. İşbu Sözleşme’den doğan itilafların hallinde tarafların Türk ve veya yabancı olduğuna bakılmaksızın Türk Hukuku uygulanacaktır.
16.2. İşbu Sözleşme’de, Hüküm ve Koşullar’da ve/veya Portal üzerindeki sair belgelerde düzenlenmeyen hususlar ile yasa, yönetmelik, tebliğ veya sair mevzuatta emredici şekilde düzenlenmiş olan hususlarda, ilgili mevzuat hükümleri ve/veya yetkili idari ve adli kurumların aldığı kararlar ve çıkardığı düzenlemeler ile uluslararası ödeme kuruluşları ve kredi kartı kuralları uygulanacaktır. Kullanıcı işbu Sözleşme’yi imzalamakla, Portal üzerindeki Hizmetler ve işlemlerin söz konusu mevzuat hükümlerine tabi olduğunu ve bunların uygulanması sonucunda işbu Sözleşme’den kaynaklı haklarının ve yetkilerinin kısıtlanabileceğini bildiğini, bu durumlarda Octet Express’in hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan etmektedir.
16.3. Taraflar arasında, işbu Sözleşme hükümlerinin yorumu ya da uygulanmasından dolayı çıkabilecek ihtilafların hallinde İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ile İcra Daireleri münhasıran yetkilidir.
16.4. Alıcı veya Satıcı’dan herhangi birinin yurtdışındaki bir muhabir Octet finansal kuruluşu (“OFI”) aracılığıyla Portal’a dâhil edildiği durumlarda, ilgili Yabancı Kullanıcı’nın sahip olduğu hak ve yükümlülükler, Yabancı Kullanıcı ile söz konusu işleme aracılık eden muhabir OFI arasında akdedilmiş kullanıcı sözleşmesi hükümlerine göre belirlenir. Octet Express söz konusu taraflar arasındaki ihtilafın tarafı ve muhatabı değildir.
16.5. İşbu Sözleşme 1 (bir) asıl nüsha olarak düzenlenmiş olup, bu nüsha Octet Express tarafından muhafaza edilecektir.

OCTET EXPRESS TİCARİ ÖDEME HİZMETLERİ
KULLANICI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar
1.1. İşbu Octet Express Ticari Ödeme Hizmetleri Kullanıcı Çerçeve Sözleşmesi (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır) bir tarafta kayıtlı merkezi Gazi Umur Paşa Sok. Bimar Plaza No: 36/8 Balmumcu Beşiktaş İstanbul Türkiye adresinde yerleşik bulunan İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 8228-5 sicil numarası ile kayıtlı Octet Express Ödeme Kuruluşu A.Ş. (bundan böyle “Octet Express” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta www.octet.com.tr adresindeki internet sitesi üzerinden Octet Express Ödeme Portalı’na (“Portal”) üye olan aşağıdaki bilgilere sahip:
Unvan:
Adres:
İlgili Sicil Müdürlüğü ve Numarası:
(bundan böyle “Kullanıcı” olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen hususlarda mutabık kalınarak düzenlenmiştir.
Bundan böyle Octet Express ile Kullanıcı tek tek “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.
2. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı
2.1. İşbu Sözleşme, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun (“Kanun”), Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) hükümleri uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından verilmiş Ödeme Kuruluşu olarak faaliyet gösterme izni ve yetkisi kapsamında, Octet Express tarafından Kullanıcı’ya sunulan ve/veya sunulacak olan ödeme hizmetlerinin işleyişine ilişkin kuralları ve Taraflar’ın karşılıklı hak ve sorumluluklarını düzenlemektedir.
2.2. İşbu Sözleşme kapsamında Octet Express tarafından sunulacak tüm ödeme hizmetleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 26.01.2017 tarihli yetki belgesi kapsamında ve Kanun hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
2.3. Octet Express, Sözleşme kapsamında sadece, kullanıcılar arasındaki ticari alım-satım işlemleri ile sınırlı olmak üzere ödeme işlemlerini kolaylaştıran bir teknik alt yapı ile tedarik zinciri yönetimi ve internet üzerinden ödeme hizmeti sunmaktadır.
2.4. İşbu Sözleşme, ilgili mevzuat kapsamında tüketici olmayan ödeme hizmeti kullanıcılarına ilişkin hükümlere tabidir.
3. Sözleşme Öncesi Bilgilendirme
3.1. Ödeme hizmetlerine ilişkin çerçeve hükümleri içeren bu Sözleşme imzalanmadan önce, Kullanıcı talep ederse, Sözleşme’nin bir sureti Octet Express tarafından kendisine verilebilir ya da Kullanıcı www.octet.com.tr internet adresinde yayınlanan ilgili Sözleşme’yi kendisi temin edebilir.
3.2. Sözleşme’nin Kullanıcı’ya verilmesi veya Octet Express’in www.octet.com.tr internet sitesinde yayınlanması sözleşme öncesi bilgilendirme yerine geçtiğinden, Taraflar ayrıca bir bilgilendirme yapmaya gerek kalmaksızın işbu Sözleşme’yi imzaladıkları konusunda anlaşmışlardır.

4. Tanımlar
Alıcı/Alıcılar: Portal’a üye olan ve işbu Sözleşme ve yasalar uyarınca yasaklanmayan her türlü üretim, hizmet ve ticaret alanında faaliyet gösteren, Octet Express tarafından kendisine kullanıcı adı ve şifre verilen ve bu şekilde Portal’daki Satıcılar ile yaptığı ticari işlemlerden kaynaklı ürün ve hizmet bedeli ödemelerini Portal üzerinden yapma yetkisine sahip bulunan tüzel kişiler ve/veya vergi kaydı bulunan gerçek kişi tacirleri veya esnafları ifade eder.
Banka Kartı: 5464 sayılı Banka ve Kredi Kartları Kanunu kapsamda mevduat hesabı veya özel cari hesapların kullanımı dahil bankacılık hizmetlerinden yararlanmayı sağlayan kartı ifade eder.
Banka Sigorta Muameleleri Vergisi (“BSMV”): 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu kapsamındaki anlamı ifade eder.
Doğrudan Borçlandırma Uygulaması: Alıcı’nın bankasındaki kredi ve ticari mevduat hesaplarının kullanım yetkisini münhasıran Octet Express’e vermesi ve Octet Express’in Satıcı’ya ödemesi gereken bedelleri bu yetki kapsamında Alıcı’nın hesaplarını kullanarak ödemeyi gerçekleştirmesini ifade eder.
Doğrudan Borçlandırma Talimatı (“DBT”): Alıcı’nın kendi bankasına banka hesabından Satıcı lehine borçlandırılmak üzere Octet Express’in para çekebilmesi için vermiş olduğu talimatı ifade eder.
Ödeme Talimatı: Kullanıcı tarafından ödeme işleminin gerçekleşmesi amacıyla Octet Express’e verilen talimatı ifade eder.
EFT: Elektronik Fon Transferi’ni ifade eder.
Sipariş Yetkisi: Alıcı’nın Yetkili Temsilci Belgesi kapsamında Yetkili Temsilci veya Yetkili Temsilciler’ine Portal üzerinden sipariş verme ve siparişe ilişkin diğer işlemleri yapma yönünde tanıdığı yetkiyi ifade eder. Bu yetki hiçbir koşulda Portal üzerinden tek başına ödeme yapma ve ödemeleri onaylama yetkisini kapsamaz. Gerçek kişi tacir ve esnaf olan Kullanıcılar yönünden bu yetki sadece tacir veya esnaf olan gerçek kişiye ait olup bunlar için ayrıca Yetkili Temsilci Belgesi düzenlenmez. Sipariş Yetkisi, Ödeme Yetkisi’nden münhasır olup, Ödeme Yetkisi ile beraber tek bir Yetkili Temsilci veya gerçek kişinin tasarrufuna bırakılabilir.
Ödeme Hizmetleri: Octet Express tarafından işbu Sözleşme tahtında BDDK’dan alınan izin kapsamında Portal üzerinden Kullanıcı tarafından sağlanan ürün ve hizmetler kapsamında Alıcılar’dan ürün ve hizmet bedelinin tahsil edilerek Kullanıcı’ya aktarmasına amacıyla verilen ödeme hizmetlerini ifade eder.
Kanun: 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunu ifade eder.
Kalıcı Veri Saklayıcısı: Kullanıcılar’a ait kredi ve banka kartı bilgileri dahil her türlü bilgilerin amacına uygun ve güvenli şekilde kaydedilmesini sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren her türlü araç, ortam veya kuruluşu ifade eder.
Komisyon: Octet Express tarafından Portal üzerinden verilen Ödeme Hizmetleri karşılığında Kullanıcılar’ın işbu Sözleşme çerçevesinde ödemekle yükümlü olduğu ve her bir işlem özelinde Portal’da belirtilen Octet Express hizmet bedelini ifade eder.
Kredi Kartı: 5464 sayılı Banka ve Kredi Kartları Kanunu kapsamda nakit kullanımı gerekmeksizin mal ve hizmet alımı veya nakit çekme olanağı sağlayan basılı kartı veya fiziki varlığı bulunmayan kart numarasını ifade eder.
Kullanıcı: Portal üyeliği onaylanmış bulunan Alıcı ve/veya Satıcı’yı ifade eder (Birden çok Kullanıcı birlikte “Kullanıcılar” olarak anılmaktadır).
Hassas Ödeme Verisi: Kullanıcılar tarafından Ödeme Talimatı’nın verilmesinde veya Kullanıcı kimliğinin doğrulanmasında kullanılan, ele geçirilmesi veya değiştirilmesi halinde dolandırıcılık ya da Kullanıcılar adına sahte işlem yapılmasına imkân verebilecek banka hesap veya IBAN numarası, şifre, güvenlik sorusu, sertifika, şifreleme anahtarı ile PIN, kart numarası, son kullanma tarihi, CVV2, CVC2 kodu gibi ödeme araçlarına ilişkin kişisel güvenlik bilgilerini ifade eder.
Hüküm ve Koşullar: Portal’da https://secure.octet.com.tr/Terms.aspx?c=TR yer alan ve Portal’ın kullanımı kapsamında Kullanıcılar tarafından uyulması gereken ve zaman zaman Octet Express tarafından tek taraflı olarak değiştirilebilen iş ve işlem yapış kurallarını ifade eder.
Octet Express: 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında faaliyet iznine sahip Octet Express Ödeme Kuruluşu A.Ş. unvanlı ödeme hizmeti kuruluşunu ifade eder.
Ödeme Araçları: İşbu Sözleşme’nin 10. maddesinde sayılan ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi için kullanılan ödeme araçlarını ifade eder.
Ödeme Kuruluşu: Ödeme hizmeti sağlamak ve gerçekleştirmek için Kanun kapsamında yetkilendirilmiş tüzel kişiyi ifade eder.
Ödeme Yetkisi: Alıcı’nın Yetkili Temsilci Belgesi kapsamında Yetkili Temsilci veya Yetkili Temsilciler’ine Portal üzerinden verilen siparişlere ilişkin ödemelerin yapılması yönünde tanıdığı onay verme yetkisini ifade eder. Bu yetki hiçbir koşulda Portal üzerinden sipariş verme ve siparişle ilgili diğer işlemleri yapma yetkisini (Sipariş Yetkisi’ni) kapsamaz. Gerçek kişi tacir ve esnaf olan Kullanıcılar yönünden bu yetki sadece tacir veya esnaf olan gerçek kişiye ait olup bunlar için ayrıca Yetkili Temsilci Belgesi düzenlenmez. Ödeme Yetkisi Sipariş Yetkisi’nden münhasır olup, Sipariş Yetkisi ile beraber tek bir Yetkili Temsilci veya gerçek kişinin tasarrufuna bırakılabilir.
Portal: www.octet.com.tr adresinden ulaşılan ve Octet Express tarafından işletilen tedarik zinciri yönetimi ve ödeme hizmeti sunulan portalı ifade eder.
Satıcı/Satıcılar: Portal’a üye olan işbu Sözleşme ve yasa uyarınca yasaklanmayan her türlü üretim, hizmet ve ticaret alanında faaliyet gösteren, Octet Express tarafından kendisine kullanıcı adı ve şifre verilen ve bu şekilde Portal’daki Alıcılar ile yaptığı ticari işlemler kapsamındaki ürün ve hizmet bedeli ödemelerini Portal üzerinden kabul etme yetkisine sahip tüzel kişiler ve/veya vergi kaydı bulunan gerçek kişi tacirler ile esnafları ifade eder.
Sözleşme: Taraflar arasında akdedilen işbu sözleşme ve eklerini ifade eder.
Ters İbraz (Chargeback): Bir Alıcı’nın kendi Banka Kartı veya Kredi Kartıyla yapılan bir ödeme işlemine itiraz etmesi ve bu itirazın uluslararası kartlı ödeme sistemleri kurallarına göre yapılan değerlendirme neticesinde kabul edilmesi halinde söz konusu ödeme tutarının ödemeyi tahsil eden Satıcı işyerinin bankası tarafından ilgili işyerinden geri tahsil edilerek ve Alıcı’nın bankasına aktarılması işlemini ifade eder.
Üyelik Başvurusu: Kullanıcı adayı tarafından Octet Express Portal’ına üye olmak için bilgi ve belge yükleme işlemini ifade eder.
Yabancı Kullanıcı: Ticari merkezi Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında olan ve Octet Express’in veya bir diğer Octet kuruluşunun işlettiği bir portala üye olan tüzel kişi, esnaf veya vergi numarasına sahip gerçek kişi dahil Kullanıcı’yı ifade eder.
Yetkili Temsilci(ler): Yetkili Temsilci Belgesi kapsamında Portal üzerinde Kullanıcı adına işlem yapmak üzerine yetkilendirilen ve bu şekilde yetkilendirilmiş ve yetkileri sona eren Yetkili Temsilcilerin yerine yetkilendirilen Yeni Yetkili Temsilcileri ve Kullanıcı’nın imza sirkülerinde imza yetkilisi olması zorunlu bulunan gerçek kişi veya kişileri ifade eder (Gerçek kişi tacir ve esnaf olan Kullanıcılar yönünden Yetkili Temsilci tacir veya esnaf olan gerçek kişi olup bunlar için Yetkili Temsilci Belgesi düzenlenmez.).
Yetkili Temsilci Belgesi: İşbu Sözleşme (EK-2)’de bulunan belgeyi ifade eder.
Yetkisiz İşlem: İşbu Sözleşme’nin 11.7. maddesinde tanımlanan işlem türlerini ifade eder.

5. Genel Hükümler
5.1. Portal’da yer alan ve/veya Portal’ın kullanımı kapsamında Kullanıcılar ve Yetkili Temsilciler’i tarafından uyulması gereken Hüküm ve Koşullar ile Portal üzerindeki işlemler kapsamında Kullanıcı tarafından sanal ortamda onaylanan ve/veya fiziken imzalanan veya Portal’ın kullanımıyla ilgili olarak Kullanıcı’nın bilgisine sunulan tüm belgeler işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olup, Kullanıcı yönünden bağlayıcıdır. Kullanıcılar, Yetkili Temsilciler’inin, ortaklarının, yetkililerinin, yöneticilerinin, çalışanlarının ve sorumluluk alanları içinde bulunan üçüncü kişilerin işbu Sözleşme hükümlerine uygun hareket etmelerini sağlamakla yükümlüdür.
5.2. Octet Express, işbu Sözleşme’de meydana gelen değişiklikleri 30 (otuz) gün önceden Kullanıcı’ya işbu Sözleşme’nin 15.5.2. maddesine uygun olarak bildirir. Kullanıcı 30 (otuz) günlük sürenin sonuna kadar işbu Sözleşme’yi herhangi bir ücret ödemeksizin feshetme hakkına sahiptir. Bu süre içerisinde itiraz etmeyen Kullanıcı değişiklikleri kabul etmiş sayılacaktır.
5.3. İşbu Sözleşme, Madde 7 çerçevesindeki Kullanıcı Üyelik Başvuru kayıt işlemlerinin tamamlanması ile birlikte, Kullanıcı adayının Üyelik Başvurusunun onaylanması anından itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.
5.4. İşbu Sözleşme’nin Kullanıcı tarafından kabul edilerek imzalı bir nüshasının Octet Express’e ulaştırılması Portal’a üye olunması için bir ön şarttır. Bununla birlikte Kullanıcı, Octet Express hizmetlerini kullanmakla kullanım tarihi itibariyle geçerli Hüküm ve Koşullar’a uymayı kayıtsız ve şartsız kabul etmiş sayılır.
5.5. Octet Express Portal’ı üzerinden yapılan tüm ödemeler Satıcı ve Alıcı arasında gerçekleşen ticari alım-satım işlemleri ile bağlantılı olmak zorunda olup Octet Express Kullanıcılar arasında gerçekleşen alım-satım işlemi sebebinden bağımsız bir havale veya para aktarma hizmeti sağlamamaktadır. Portal’ın Kullanıcılar veya Yetkili Temsilciler tarafından aralarındaki alım-satım işlemleri ile bağlantılı ödemeler dışındaki amaçlarla kullanılması kesinlikle yasaktır.
5.6. Ödeme Kuruluşu olarak faaliyet gösteren Octet Express’in, Alıcı ve Satıcı arasında yapılan ticarete konu olan ürün veya hizmetler üzerinde ayıplı ve/veya eksik ifa durumları dahil ancak bunla sınırlı olmaksızın herhangi bir kontrol yükümlülüğü ve buna ilişkin bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Octet Express, Alıcı veya Satıcı’nın gerçekleştirdikleri ticari işlemlerine hiçbir şekilde müdahale etmez ve aralarındaki ticarete taraf, kefil veya garantör değildir. Her bir Kullanıcı, Portal üzerinden işlem yapacağı Kullanıcı’yı tamamen kendi inisiyatifiyle belirlemekte olup bir Kullanıcı’nın Portal’a üye olması, Octet Express’in söz konusu Kullanıcı’nın işlemlerine ilişkin bir garanti verdiği veya Kullanıcı’ya ticari bir referans sağladığı anlamına gelmez, bu şekilde yorumlanamaz. Kullanıcı, ticari işlemlere konu ürün ve hizmetlere ilişkin her tür bildirim ve şikayetlerin Satıcı’ya yapılması gerektiğini ve bu kapsamda Octet Express’e iletilen bildirim ve şikayetlerden Satıcı’nın sorumlu olduğunu bildiğini kabul eder.
5.7. Octet Express bir banka veya kredi veren bir finansal kurum veya emanetçi değildir. Octet Express kredi vermez, faiz işletmez veya süreye bağlı herhangi bir menfaat sağlamaz, taksitlendirme yapmaz, ödeme garantisi vermez, mevduat toplamaz ve/veya hiçbir ürün satmaz, üretmez, pazarlamaz, satışına aracı olmaz ya da dağıtmaz. Bununla birlikte bedellere taksitlendirme yapılması halinde Octet Express taksit bedellerinin ödenmesine ilişkin Ödeme Hizmeti sunulabilir. Ancak bu durumda taksitlendirme süresinin ilgili mevzuat tahtında sektörlere bağlı olarak belirlenen azami taksitlendirme süreleri ile taksit uygulanamayacak sektörlere ilişkin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yasal düzenlemelere uygun bir şekilde belirlenmesi Octet Express sorumluluğunda değildir. Kullanıcı, aktarımı yapılmayan yahut iadesi gereken tutarlara ilişkin olarak Octet Express’ten herhangi bir talepte bulunamaz.
5.8. Mevzuat uyarınca yasaklanmış ürün veya hizmetlerin satışını yapan işyerleri Kullanıcı olamazlar, Portal üzerinden yasaklanmış ürün ve hizmetlerin satışını yaptığı tespit edilen Kullanıcılar’ın üyelikleri derhal sonlandırılır. Herhangi bir surette Octet Express Portal’ına üye olarak bu tür yasak ürün ve hizmetlerin satışına ilişkin ödemeleri gerçekleştiren Kullanıcılar, bu sebeple Octet Express’in, diğer Kullanıcılar’ın ve üçüncü kişilerin uğrayacağı her türlü doğrudan ve dolaylı zararı ilk talepte tazmine yükümlü olacağı gibi bu işlemlerin her nevi idari ve cezai yaptırımlarından da münhasıran kendileri sorumlu olacaktır. Kullanıcı işbu zararlardan dolayı Octet Express’in kendisine rücu hakkı olduğunu kabul eder.
5.9. Bu Sözleşme’deki hiçbir unsur Octet Express ve/veya Kullanıcılar arasında herhangi bir temsilcilik, acente, adi ortaklık veya başka türlü bir ortak girişim ilişkisi oluşturmamakta olup işbu Sözleşme ve Portal üzerinde gerçekleştirilen işlemler bu nitelikte bir ilişkinin kurulduğu şeklinde yorumlanamaz.
İşbu Sözleşme hükümleri, Kullanıcılar’ın arasında gerçekleşen ticari işlemin Alıcı veya Satıcı tarafı olmalarına göre uygulanacaktır.
6. Octet Express Ödeme Hizmetlerinin Kapsamı
6.1. Octet Express, Kullanıcılar’a Kanun çerçevesinde ödeme hizmetlerini Alıcılar’a ve Satıcılar’a internet üzerinden sunmak yoluyla faaliyet gösteren bir Ödeme Kuruluşu olarak hareket eder. Octet Express Kullanıcılar’a ayrıca, alım-satımlarını ve bunlara ilişkin ödemelerini yönetebilecekleri, ticari işlem bilgilerini ve belgelerini depolayacakları bir portal hizmeti de sunmaktadır.
6.2. Alıcı satın alacağı ürün ve hizmetlerin bedellerini Satıcı’ya Portal aracılığı ile Kredi Kartı, Banka Kartı, banka hesabına ilişkin olarak Octet Express’e vereceği Doğrudan Borçlandırma Talimatı (“DBT”) veya Elektronik Fon Transferi (“EFT”) /Banka Havalesi yoluyla ödeyebilir.
6.3. Octet Express’in işbu Sözleşme’deki gözetim ve denetim yetkileri saklı kalmak üzere, Octet Express’in hiçbir şekilde Portal üzerinden yapılan işlemleri izleme, gözlemleme, denetleme düzeltme ve/veya hatalı, sahte veya Yetkisiz İşlem’leri tespit etme, durdurma ya da iptal etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Octet Express’in bir işlem hakkında herhangi bir izleme, denetleme, düzeltme, durdurma veya iptal işlemi yapması, ne söz konusu işlem ne de diğer işlemler yönünden bu yönde bir yükümlülük doğurmayacağı gibi Octet Express’in herhangi bir işlem yönünden böyle bir müdahalede bulunmaması da hiçbir şekilde bu hakkından vazgeçtiği yönünde yorumlanamaz. İşbu Sözleşme’nin hiçbir hükmü Octet Express için bu düzenlemede öngörülenin aksine bir yükümlülük doğurmaz, bu şekilde yorumlanamaz. Bu sebeple Kullanıcı, Portal üzerinden yaptığı bir işlemin denetlenmediği, durdurulmadığı, iptal edilmediği veya düzeltilmediği iddiası ile Octet Express’ten her ne nam altında olursa olsun hiçbir talepte bulunamaz.
7. Üyelik Başvurusu ve Başvurunun Değerlendirilmesi
7.1. Portal’da sunulan Ödeme Hizmetleri dahil tüm hizmetlerden sadece Octet Express tarafından işbu Sözleşme kapsamındaki Üyelik Başvurusu onaylanan Kullanıcılar yararlanabilir.
7.2. Kullanıcı adayları, Portal üzerinden yapacakları Üyelik Başvurusu kapsamında iletişim bilgilerini, banka hesap bilgilerini, kimlik bilgilerini, MERSİS numaralarını, tebligat adreslerini, güncel faaliyet belgeleri ve imza sirkülerlerini, Yetkili Temsilciler’ini ve bunlar hakkında istenen bilgileri, Portal üzerinde ilişkilendirilmek istedikleri Alıcı ve/veya Satıcı’nın bilgilerini ve Octet Express tarafından başvuru kapsamında talep edilen diğer tüm bilgileri (“Kullanıcı Bilgileri”) Octet Express ile doğru, eksiksiz ve güncel şekilde paylaşmayı kabul, beyan ve taahhüt ederler. Kullanıcı adayları ayrıca, üyelik kapsamında önem teşkil edecek nitelikteki bilgi ve belgeleri ve bunlara ilişkin değişiklikleri kendilerinden talep edilmemiş olsa dahi Octet Express’e bildirmekle yükümlü olduklarını kabul eder. Octet Express’in duruma göre ek bilgi ve belge talep etme hakkı saklıdır.
7.3. Kullanıcı tarafından Üyelik Başvurusu kapsamında verilen Kullanıcı Bilgileri’nin değişmesi veya güncelliğini yitirmesi halinde Kullanıcı bu değişikliği, en geç değişikliğin geçerli olacağı tarihten 3 (üç) iş günü önce Octet Express’e bildirmek ve değişikliğin gerçekleşmesi sonrasında da bu değişikliği gösteren tüm belgeleri Octet Express’e iletmekle yükümlüdür. Aksi halde Üyelik Başvurusu kapsamında veya daha ileriki bir aşamada sunulan son Kullanıcı Bilgileri, Octet Express tarafından güncel ve geçerli kabul edilir. İşbu bilgi ve belgelerin Octet Express’e teslim edilmiş ve/veya bildirilmiş olması Octet Express’in bu bilgilerin doğruluğu ve güvenilirliğinden sorumlu olduğu anlamına gelmez ve Kullanıcı bu bilgilerin güncel olmadığından bahisle Octet Express ve/veya üçüncü kişilerden her ne nam altında olursa olsun herhangi bir hak veya alacak talebinde bulunamaz; Portal’da daha önce Portal’a bildirdiği Yetkili Temsilcileri eliyle gerçekleştirdiği işlemlerin geçersiz olduğunu iddia edemez. Kullanıcı, işbu bildirim yükümlülüğünün ihlali halinde Kullanıcı’nın yetkilileri ve Yetkili Temsilciler’i, Octet Express’in, Kullanıcılar’ın ve/veya üçüncü kişilerin bu sebeple uğrayacağı tüm zararları tazminle yükümlü olurlar.
7.4. Octet Express yapılan Üyelik Başvurularını değerlendirir ve Kullanıcı adayının, Üyelik Başvurusu kapsamında belirttiği ve Octet Express tarafından onaylanan Alıcı veya Satıcı ile ilişkilendirilir. Octet Express tarafından herhangi bir Alıcı veya Satıcı ile ilişkilendirilmesi mümkün görülmeyen başvuru sahiplerinin üyelik başvuruları Octet Express tarafından onaylansa dahi Portal üzerinden işlem yapamazlar. Üyelik başvuruları Octet Express tarafından onaylanan Kullanıcılar ilişkilendirme aşamasından sonra Portal üzerinden birbirleriyle bağlantı kurabilirler.
7.5. Kullanıcı adayı, Üyelik Başvurusu’nun değerlendirilmesi aşamasında ve üyelik süresince Octet Express’in Kullanıcı adayı ile ilgili Kredi Kayıt Bürosu (“KKB”), T.C. Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (“MASAK”) ve/veya diğer bağımsız bilgi kuruluşlarından veya danışmanlarından gerekli tüm bilgi, belge ve raporları talep etmesine peşinen muvafakat etmekte olup buna olanak sağlayacak tüm işlemleri kendisine bildirilen süre ve şekilde yapacağını ve bu kapsamda kendisinden herhangi bir aşamada talep edilecek tüm bilgi, belge ve onayları Octet Express’e talep edildiği şekil ve sürede sağlayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
7.6. Octet Express, Üyelik Başvurusu’nun olumlu şekilde sonuçlanması halinde Kullanıcı’nın Yetkili Temsilciler’ine Portal’a erişebilmesi ve Portal’ı kullanabilmesi için gerekli kullanıcı adı ve şifrelerini iletir. Söz konusu kullanıcı adı ve şifresi oluşturulduktan sonra Kullanıcı’nın Sipariş Yetkisi’ne sahip Yetkili Temsilciler’i Portal’a giriş yapabilir ve Portal’da Alıcı’nın ilişkilendirilmiş olduğu bir Satıcı’ya Sipariş vererek bir ticari işlemi başlatabilir. Kullanıcı, Yetkili Temsilciler’ine ilettiği kullanıcı adı ve şifresinin gizliliğinin ve güvenliğinin korunmasına ilişkin sorumluluğun tamamen Kullanıcı’ya ve Yetkili Temsilciler’ine ait olduğunu şifrenin tahsis amacı haricinde başkaca herhangi bir amaçla kullanılmasını önlemekle yükümlü olduğunu kabul eder. Kullanıcı ve/veya Yetkili Temsilci’nin, şifreyi kaybetmesi ve diğer kişilere kullandırması veya herhangi bir nedenle şifrenin güvenliğini sağlayamaması durumunda ortaya çıkabilecek her türlü zarar ve diğer hukuki sorumluluklar anlamında Octet Express’in herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Böyle bir durumda ortaya çıkabilecek her türlü zarar Kullanıcı tarafından karşılanacaktır.
7.7. Kullanıcı, şifresini kaybetmesi durumunda bu durumu derhal Octet Express’e yazılı olarak bildirecektir. Octet Express söz konusu şifrenin kullanımını engellemek üzere gerekli işlemleri yapacak ve Kullanıcı’ya en kısa sürede yeni bir şifre tahsis edilmesini sağlayacaktır.
7.8. Kullanıcılar tarafından Üyelik Başvurusu kapsamında gerekli tüm bilgi ve belgelerin Portal’a yüklenmesi ve Octet Express tarafından Üyelik Başvurusu’nun onaylanması ile birlikte Kullanıcı kayıt işlemi tamamlanır ve Kullanıcı Portal’da Alıcı ve/veya Satıcı olarak tanımlanır. Bir Kullanıcı, aynı işlemde olmamak kaydıyla, Portal’da aynı anda hem Alıcı hem de Satıcı olarak kayıtlı olabilir.
8. Portal’ın Kullanımı
8.1. Kullanıcılar, Portal üzerindeki tüm işlemlerini Yetkili Temsilciler’i eliyle gerçekleştirirler.
8.2. Sipariş Yetkisi’ne sahip Yetkili Temsilci, Octet Express tarafından verilen kullanıcı adını ve şifresi ile her bir kullanıma özel olarak kendisine SMS (mobil telefon kısa mesajı) yoluyla gönderilecek olan tek kullanımlık şifreyi kullanarak Portal’a giriş yapar ve talep ettiği siparişi Portal üzerinde ilişkilendirilmiş olan ilgili Satıcı’ya gönderir.
8.3. Satıcı kullanıcı adını ve şifresini kullanarak Portal’a giriş yapar ve Portal üzerinden ilişkilendirilmiş olduğu Alıcı’dan gelen siparişi olduğu şekliyle kabul edebilir veya Portal üzerinden Alıcı ile iletişime geçerek gerekli düzeltmeleri yapmasını ve eksikleri tamamlanmasını Alıcı’dan talep edebilir veya sipariş talebini doğrudan reddedebilir. Satıcı’nın herhangi bir sebeple Alıcı’dan gelen sipariş talebini doğrudan reddetmesi halinde satışa ilişkin ödeme işlemleri Portal üzerinden sürdürülmez. Satıcı tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılması ve eksikliklerin giderilmesi halinde Portal üzerinde ödeme işlemine devam olunur.
8.4. Kullanıcı, taraf olduğu her bir işlem özelinde kendisinden talep edilen tüm bilgi ve belgeleri talep edilen süre içinde talep edilen format, içerik ve dilde Portal’a yüklemek zorundadır. Kullanıcı, kendisinden talep edilen bilgi ve belgelerin gerçek, doğru, güncel ve talep edilen içerikte olacağını beyan ve taahhüt eder. Bu bilgi ve belgenin gerçek, doğru, güncel ve talep edilen içerikte olmamasından kaynaklı tüm sorumluluk Satıcı’ya aittir. Böyle bir durumda satışa ilişkin Portal üzerindeki ödeme işlemi Octet Express tarafından durdurulabilir ve/veya iptal edilebilir.
8.5. Yetkili Temsilcilerin Yetkili Temsilci Belgesi’nde belirtilen yetki sınırları içinde kalan tüm işlemleri ilgili Kullanıcı’yı temsilen yapılmış sayılır ve ilgili Kullanıcı’yı bağlar. Kullanıcı, Yetkili Temsilcisi’nin Yetkili Temsilci Belgesi’nde belirtilen yetki sınırları içinde bulunan işlemlerinin kendisinin bilgisi ve/veya onayı dâhilinde yapılmadığını ileri süremez. Yetkili Temsilciler’in işbu Sözleşme veya Hüküm ve Koşullar’ı ihlal eden kullanımları ilgili Kullanıcı’nın ihlali sayılır, bu ihlalin tüm sonuçları doğrudan ilgili Kullanıcı üzerinde doğar.
9. Ödeme Yöntemleri
9.1. Alıcı, Satıcı ile aralarındaki ticari sözleşme gereği satış işlemine konu malı kendisine teslim etmesinden veya hizmeti sağlamasından önce veya sonra mal veya hizmet bedelinin tamamını veya bir kısmını Portal üzerinden Octet aracılığıyla Satıcı’ya öder. Octet Express, Alıcı tarafından gönderilen işleme konu ödemeyi ancak Octet Express’in hesabına geçtikten sonra Satıcı’nın hesabına aktarabilir. Octet Express, Kullanıcılar arasında Portal üzerinden gerçekleştirilen ödeme hizmetine konu ticari sözleşmenin tarafı olmayıp, söz konusu ticari sözleşmenin Alıcı veya Satıcı tarafı olan Kullanıcılar’ın ticari sözleşme uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmemesinden dolayı herhangi bir sorumluluğa sahip değildir. Alıcı, siparişinin Satıcı tarafından Portal üzerinden kabul edilmesini takiben aşağıda belirtilmiş ödeme yöntemlerinden biri ile Madde 10’da belirtilen Ödeme Araçları’ndan herhangi birini kullanarak ödeme yapabilir. Portal üzerinden ödemenin gerçekleştirilebilmesi için Alıcı’nın Ödeme Onay Yetkisi’ne sahip Yetkili Temsilcisi’nin onay vermesi zorunludur. Ödeme Talimatı’nın Octet Express’e Portal üzerinden ulaştığı an, Ödeme Talimatı’nın alındığı an olarak kabul edilir. Ödeme Talimatı’nın Octet Express’e iş günü dışında ulaşması durumunda, Ödeme Talimatı izleyen ilk iş günü alınmış sayılır. Kullanıcı’nın Ödeme Talimatı’nın geri alması halinde Octet Express işlemi Hüküm ve Koşullar’da belirtilen şekilde ücretlendirecektir. İşbu Sözleşme’ye konu ödemeler herhangi bir harcama limitine tabi olmaksızın yabancı para ile ödeme yöntemi seçilmediği sürece Türk Lirası cinsinden yapılacaktır. Octet Express, ödeme işlemi üzerinden tahsil ettiği Komisyon tutarını belgeleyen dekontu Alıcı adına düzenler.
9.2. Ertesi Gün Ödeme Yöntemi
Alıcı ve Satıcı arasındaki ticari sözleşme gereği, Kullanıcılar arasında belirlenen ödeme tarihinde Octet Express, Alıcı’dan aldığı Ödeme Talimatı doğrultusunda hesabına gelen ilgili satış işlemine konu mal veya hizmetin bedelini Satıcı’nın hesabına ertesi gün geçirir.
9.3. Blokeli Vadeli Ödeme Yöntemi
9.3.1. Alıcı ve Satıcı arasındaki ticari sözleşme gereği; Kullanıcılar arasında belirlenen ödeme tarihinde Octet Express, Alıcı’dan aldığı Ödeme Talimatı ve Octet Express’in Alıcı’nın ödeme işlemini yapmış olduğu bankayla anlaşmış olduğu vade tarihinde hesabına gelen ilgili satış işlemine konu mal veya hizmetin bedelini, Satıcı’nın hesabına ertesi gün geçirir.
9.3.2. Kullanıcı’nın, 9.3.1. madde uyarınca anlaşılan vade tarihinden önce satış işlemine konu mal veya hizmetin bedelinin Satıcı hesabına geçirmesine ilişkin Octet Express’e talimat vermesi halinde Hüküm ve Koşullar’da belirtilen oran üzerinden hesaplanacak bir komisyon ödemekle yükümlü olur.
9.4. Yabancı Para ile Ödeme Yöntemi
Alıcı’nın yurt içinde, Satıcı’nın ise yurtdışında olduğu veya Satıcı’nın yurt içinde, Alıcı’nın yurtdışında olduğu, Alıcı ve Satıcı arasındaki ticari sözleşme gereği satış işlemine konu malın tutarının yabancı bir para cinsinden belirlendiği halde, tarafların anlaştığı ilgili bir konvertibl para birimi ile ödeme gerçekleştirilecektir. Alıcı’nın Türkiye’de, Satıcı’nın ise yurtdışında olduğu durumlarda ithalat ve ödeme işlemleri geçerli mevzuat hükümleri kapsamında yapılacaktır.
10. Ödeme Araçları
Alıcı, Portal’da geçerli olan bankalardan herhangi biri tarafından kendisine verilmiş ve Portal üzerinde ödeme yapılmasına imkân sağlanmış bulunan Kredi Kartını, Banka Kartını veya doğrudan borçlandırma sistemini kullanarak ödeme yapabilir.
10.1. Banka veya Kredi Kartı İle Ödeme
10.1.1. Alıcı işbu Sözleşme uyarınca ödeme aracı olarak Portal’da geçerli olan banka ve/veya finans kurumlardan biri tarafından Alıcı’ya tahsis edilmiş bir Banka Kartı veya Kredi Kartını kullanabilir.
10.1.2. Alıcı, banka veya kredi kartını kullanarak ödeme yaparken, Octet Express’e satış bedelinin yanı sıra her bir işlem özelinde belirlenecek ve Portal üzerinden görülebilecek Komisyon tutarını da ödemekle yükümlüdür.
10.1.3. Alıcı’nın ödeme onay işlemi sırasında Portal’da kullanılan kart bilgileri sadece Kalıcı Veri Saklayıcısı’nın sisteminde tutulur ve Octet Express ile paylaşılmaz. Kullanıcı tarafından gerçekleştirilen ödeme işlemine ilişkin Hassas Ödeme Verileri’nin güvenliği dâhil tüm sorumluluk Portal’da ödeme altyapısı kullanılan ve/veya kredi kartını Kullanıcı’ya veren bankaya aittir.
10.2. Doğrudan Borçlandırma Uygulaması ile Ödeme
10.2.1. Alıcı, Sözleşme uyarınca ödeme yöntemi olarak Octet Express’e vereceği banka hesabı için düzenlenmiş Doğrudan Borçlandırma Talimatı’nı kullanabilir. DBT ile Alıcı, başkaca bir izne veya bildirime gerek olmaksızın Octet Express’e kendi bankası nezdindeki hesabına erişim ve bu hesaptan DBT kapsamında para çekme yetkisi verebilir.
10.2.2. Alıcı, satış bedelinin yanı sıra Octet Express’e ait Komisyon tutarının da DBT kapsamında kendisinin banka hesabından başkaca bir izne veya bildirime gerek olmaksızın çekileceğini kabul ve beyan eder.
10.2.3. Alıcı, DBT ile ödeme yaptığı işlemlerin alış bedelinin DBT verdiği ilgili banka hesabından çekileceğini kabul etmekte ve bu kapsamda söz konusu alış bedeli ve Komisyon tutarı toplamına denk gelen tutarı hesaptan çekim tarihi itibariyle hesabında bulunduracağını, çekim tarihi öncesinde DBT’yi iptal etmek veya sair herhangi bir surette söz konusu hesaptan çekim işlemine engel olmayacağını peşinen kabul ve taahhüt etmektedir. Herhangi bir sebeple Alıcı’nın DBT verdiği banka hesabında bulunan tutarın satış bedeli ve Komisyon’un toplamının tahsili için yetersiz olması halinde, Octet Express bu hesaptan kısmi tahsilat yapmaz ve Satıcı’nın hesabına kısmi ödeme gerçekleştirmez. Octet Express, sayılı sebeplerden dolayı tahsilat yapamaması halinde Alıcı’nın temerrüdünden kaynaklanan ödemeler dahil meydana gelecek herhangi durumdan sorumlu olmayacaktır.
10.2.4. Satıcı, DBT ile ödeme yapılan durumlarda, Alıcı’nın söz konusu DBT’yi hesaptan çekim işlemi öncesinde iptal edebileceğini ve bu sebeple söz konusu ödemenin gerçekleştirilemeyebileceğini ve Octet Express’in Alıcı’nın bu yöndeki yetki devri ile ilgili bankanın uygulaması ve tek taraflı kararlarıyla bağlı olduğunu bilmekte ve kabul etmektedir. Satıcı böyle bir durumda söz konusu ödemenin gerçekleşmemesi sebebiyle Octet Express’ten her nam altında olursa olsun herhangi bir talepte bulunamaz.
11. Ödeme İşlemlerinden Kaynaklı İhtilaflar ve Sorumluluklar
11.1. Octet Express’in İhtilaflara Taraf Olmaması
11.1.1. Alıcı ve Satıcı arasındaki işlemin iptal edilip, satış bedelinin işbu Sözleşme, uluslararası banka ve kredi kartı kuralları ve/veya yasal mevzuat uyarınca ve/veya Alıcı’nın bankasının talimat veya uygulamaları sebebiyle herhangi bir surette Alıcı’ya iadesinin gerçekleştiği durumlarda Octet Express’in söz konusu ödemenin tarafı olan Alıcı ve Satıcı ile Alıcı ve Satıcı’nın bankalarına ya da üçüncü kişilere karşı herhangi hukuki bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
11.1.2. Alıcı ve Satıcı arasında ortaya çıkabilecek ticari ve hukuki ihtilaflarda Octet Express’in ne sıfat ve nam altında olursa hiçbir sorumluluğu bulunmaz. Octet Express bu tür ihtilafların doğrudan ve/veya dolayı şekilde tarafı ve/veya muhatabı değildir.
11.2. Alıcı’nın İtirazı ve Ödeme İptali
11.2.1. Alıcı’nın Portal üzerinde gerçekleşmiş bir ödeme işlemine ilişkin herhangi bir sebeple itirazda bulunması ve ödemenin kısmen veya tamamen iptalini talep etmesi halinde, Alıcı bu talebini doğrudan Satıcı’ya bildirecektir. Söz konusu mal ve/veya hizmete ilişkin bedelin iadesi/alınması ile ilgili tüm sorumluluk Satıcı’ya aittir. Kullanıcılar, Alıcı’nın İtirazı ve/veya Ödeme İptali hallerinde Octet Express’in Alıcı ve Satıcı arasındaki bu hususlardaki iletişimin tarafı, aracısı veya muhatabı olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Kullanıcılar, bu nedenle Octet Express’ten herhangi bir hak, alacak talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
11.2.2. Alıcı’nın bu yöndeki itiraz ve iptal taleplerini kısmen veya tamamen kabul edip etmemek yönündeki karar tamamen satış işleminin tarafı olarak ödemeyi tahsil etmiş bulunan Satıcı’ya ait olup ödeme hizmeti sağlayıcısı konumundaki Octet Express böyle bir durumda, tamamen kendi serbest takdirinde olmak üzere, sadece Satıcı’nın alacağı karar ve kendisine bildireceği talimat doğrultusunda hareket etme yetkisine sahiptir. Bu durumda Alıcı, Satıcı’nın böyle bir halde alacağı karar ve aksiyon nedeniyle işbu Sözleşme çerçevesinde Satıcı’nın talimatları doğrultusunda hareket etme yetkisini kullanan Octet Express’e herhangi bir yükümlülük atfedemez. Octet Express ne nam veya sıfatla olursa olsun Satıcı’nın söz konusu karar doğrultusunda hareket etmesi veya etmemesi sebebiyle Satıcı veya Alıcı tarafından sorumlu tutulamaz.
11.3. Ters İbraz
11.3.1. Alıcı’nın Portal üzerinde gerçekleşmiş bir ödeme işlemine ilişkin herhangi bir sebeple itirazda bulunması ve ödemenin kısmen veya tamamen iptalini istemesi halinde, kendisine işlem özelinde sözleşmesel veya yasadan kaynaklı bir Ters İbraz yetkisi tanınmış olsa dahi, hiçbir şekilde ilgili bankadan Ters İbraz talebinde bulunmayacağını, bu yöndeki talebini Madde 11.2.1. ve 11.2.2 hükümleri çerçevesinde sadece Satıcı’ya ileteceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı, işbu maddede belirtilen Ters İbraz talebinde bulunmaktan kaçınma yükümlülüğünü ihlal etmesi halinde, Octet Express’in söz konusu Ters İbraz talebiyle zarara uğrayıp uğramadığına bakmaksızın, Ters İbrazı talep ettiği tutarın 5 (beş) katı tutarında cezai şart ödemekle yükümlü olacaktır. Kullanıcı, söz konusu cezai şartın Octet Express Portal’ına Kullanıcı olmanın esaslı bir unsuru olduğunu bilmekte ve bu tutarın Portal’ın gerekliliklerine ve hakkaniyete uygun olduğunu kabul etmektedir. Octet Express’in cezai şart tutarını aşan zararlarının tazminini talep hakkı saklıdır.
11.3.2. Alıcı, bu maddedeki yükümlülüğünü ihlal ederek, Satıcı’dan bir iptal talebinde değil de kendisine ödemeyi gerçekleştirdiği banka veya kredi kartını sağlayan banka veya finans kuruluşu üzerinden bir Ters İbraz talebinde bulunursa, Ters İbraza ilişkin nihai karar Satıcı veya Octet Express tarafından değil uluslararası banka ve kredi kartı kuralları çerçevesinde ilgili yerli veya yabancı banka ve/veya finans kuruluşu tarafından verilir. Octet Express, yukarıda Madde 11.3.1’de belirtilen Alıcı’nın cezai şart ödeme yükümlülüğüne halel getirmeksizin, söz konusu kararla bağlıdır. Bu karara uygun hareket etmesi veya etmemesi sebebiyle Alıcı ve Satıcı’ya ya da üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu oluşmaz.
11.3.3. Alıcı, banka veya kredi kartını veren bankanın veya finans kuruluşunun, Alıcı için işbu madde çerçevesinde öngörülen Ters İbraz yapmama yükümlülüğüne dayanarak Alıcı’nın Ters İbraz talebini reddedebileceğini, bu durumda ilgili bankaya/finans kuruluşuna, Satıcı’ya veya Octet Express’e karşı hiçbir talepte bulunmayacağını peşinen kabul ve beyan eder.
11.4. Kullanıcı’nın Sorumlulukları
11.4.1. Satıcı’nın Portal üzerinden Octet Express’ten almış olduğu bir ödeme, Alıcı’nın itirazı ve iptal talebi üzerine herhangi bir nedenle kısmen veya tamamen geçersiz hale gelir ve/veya söz konusu ödeme tutarının Alıcı’nın talebi doğrultusunda kısmen veya tamamen Ters İbraz’a konu olduğu hallerde Satıcı, söz konusu durumun kimin kusurundan kaynaklandığına bakmaksızın, Octet Express hesabından ilgili bankaca tahsil edilen ödeme tutarının tamamını, Octet Express’e ait Komisyon tutarını tüm ücret, masraf ve faizleriyle birlikte bu durumun kendisine bildirimi sonrasında derhal Octet Express’e ödemek ve Octet Express’in bu sebeple uğradığı doğrudan ve dolaylı tüm zararları tazminle yükümlüdür. Madde 11.3.1.’te öngörülen cezai şartın Alıcı’dan tahsil edilmiş olması, Satıcı’nın bu maddede öngörülen tazmin yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz veya daraltmaz.
11.4.2. Kullanıcılar, bir ödeme işleminin her ne sebeple olursa olsun iptali veya Ters İbraz’a konu olması halinde, Alıcı’dan daha önce tahsil edilmiş olan Komisyon tutarı ve/veya söz konusu ödeme işlemine ilişkin ödeme aracılığı hizmetinin Alıcı ve Satıcı’ya verilmiş olması sebebiyle tahsil edilmiş Komisyon tutarının hiçbir surette Alıcı’ya ve/veya Satıcı’ya iade edilmeyeceğini peşinen kabul eder.
11.4.3. Alıcı ve Satıcı, Portal’ı kullanımları kapsamında işbu Sözleşme’yi, Hüküm ve Koşullar’ı, yasal düzenlemeleri ve/veya kendilerine bildirilen diğer sair hizmet kullanım şartlarını ihlal etmeleri ve Portal’da Kullanıcılar’a ait hesaplar aracılığıyla oluşan Yetkisiz İşlemler sebebiyle Octet Express’in, diğer Kullanıcılar’ın ya da bir üçüncü kişinin uğradığı maddi/manevi ve doğrudan/dolaylı tüm zararların tazmininden (kar kayıpları da dâhil olmak üzere) müteselsilen sorumludurlar. Herhangi bir tereddüde mahal vermemek için, Alıcı ve Satıcı, işbu Sözleşme ile söz konusu ihlaller sebebiyle Octet Express’in, diğer Kullanıcılar’ın ve/veya üçüncü kişilerin katlanmak/ödemek zorunda olacağı masraflar, yargılama giderleri, avukatlık ücretleri ile ödemek zorunda kalacağı tazminat ve idari ve adli para cezalarını da Octet Express’in ilk yazılı talebini müteakip 7 (yedi) gün içerisinde Octet Express’e tüm fer’ileriyle birlikte nakden ve defaten ödemeyi kabul ve taahhüt ederler.
11.4.4. Kullanıcılar, Octet Express’in uğradığı zararlara ilişkin olarak Kullanıcılar’a rücu etme hakkı bulunduğunu peşinen kabul beyan ve taahhüt eder.
11.4.5. Alıcı ve Satıcı Portal üzerinde yaptıkları işlemler kapsamında sahip oldukları yasal hakları kullanmak yönünden basiretli bir tacir gibi davranmakla yükümlü olup söz konusu hakları ileri sürebilmeleri için gerekli eylem ve işlemleri yasada ve Sözleşme’de öngörülen süreler içinde gerçekleştirmekle yükümlü olduklarını kabul beyan ve taahhüt ederler.
11.4.6. Alıcı ödemeyi bir banka veya kredi kartı ile yapmışsa, Alıcı’nın kartı veren kuruma karşı olan sorumluluk ve yükümlülükleri o kurumla yapmış olduğu sözleşme çerçevesinde belirlenir. Kullanıcılar bu yükümlülüklerin tamamen Octet Express’in bilgisi ve sorumluluğu dışında olup söz konusu sözleşme hükümlerinin hiçbir surette Octet Express’e karşı ileri sürülemeyeceğini ve Octet Express’i bağlamayacağını kabul eder.
11.4.7. Kullanıcılar, Yetkili Temsilciler’inin, ortaklarının, yetkililerinin, yöneticilerinin, çalışanlarının ve sorumluluk alanları için bulunan üçüncü kişilerin işbu Sözleşme hükümlerine aykırı hareket etmeleri sebebiyle ortaya çıkacak zararların tazmininden sorumlu olduğunu peşinen kabul beyan ve taahhüt eder.
11.4.8. Kullanıcı, Yetkili Temsilciler’inin belirtilen yetkilerine uygun şekilde Portal’da gerçekleştirdikleri işlemlerle bağlı olduğunu, Yetkili Temsilci’nin kendisine Portal’da işlem yapmak üzere verilen yetkilerin kapsam ve sınırlarını bildiğini, bu kapsamda kendisine Octet Express tarafından verilecek kullanıcı adı ve şifresi ile yapılacak tüm işlemlerin Kullanıcı adına Yetkili Temsilci tarafından yapılmış sayılacağını, kullanıcı adı ve şifresinin güvenliğinden Yetkili Temsilci’nin ve Kullanıcı’nın sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.
11.4.9. Kullanıcı işbu Sözleşme kapsamında sağlanan hizmetler gereğince, hizmetler kapsamında elde edilen, Kullanıcı’nın Yetkili Temsilci ve diğer çalışanlarına ait veriler başta olmak üzere kişisel verilerin, Octet Express tarafından işleneceğini, ilgili kişisel verilerinin paylaşılmasına ilişkin olarak ilgili kişileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen kapsamda bilgilendirileceğini, gerekmesi halinde ilgili kişilerden kişisel verilerinin işlenmesi ve transferine ilişkin onayları alacağını, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair ilgili mevzuat kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerin işlenmesi ile ilişkili yükümlülüklerin yerine getirilmesinden münhasıran sorumlu olduğunu ve her halükarda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine uyumlu davranacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı, Octet Express’e bu kapsamda bir talep iletmesi halinde bu taleplerin Kullanıcı’ya yönlendirileceğini, Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’nin kişisel verilere ilişkin hükümlerine ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, ilgili sair mevzuat ve kararlara aykırı davranışı nedeniyle Octet Express’in bir zarara uğraması ve/veya herhangi bir yasal, idari veya cezai yaptırıma tabi tutulması halinde ilgili tutarların Kullanıcı’ya rücu edileceğini ve Kullanıcı’nın bu tutarları tüm ferileri ile birlikte ilk talepte tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.5. Octet Express’in Sorumluluğunun Sınırları
11.5.1. Hizmetler Portal üzerinden “olduğu gibi” ve herhangi bir kesin, zımni veya yasal garanti olmaksızın sunulur. Octet Express ve Octet Express’in üst kuruluşu ve bağlı şirketleri, görevlileri, yöneticileri, aracıları, temsilcileri, iş ortakları, çalışanları ve tedarikçileri; mülkiyet, ticari uygunluk, ödeme taahhüdü ve Alıcı ve Satıcı arasındaki ticarete konu ürün ve Hizmetler’in kalite standardına uygunluğu gibi hiçbir açık veya örtülü garanti vermezler.
11.5.2. Octet Express, Portal’a sürekli, kesintisiz veya güvenli erişimi garanti etmez. Portal’a erişim bakım veya güncelleme çalışmaları için geçici olarak askıya alınabilir veya Portal’a erişim Octet Express’in kontrolü dışındaki sebeplerle sekteye uğrayabilir. Bu durumlarda Octet Express’in Kullanıcılar’a ve/veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
11.5.3. Octet Express, banka hesapları, banka ve kredi kartları, ödeme talimatları ve ödeme düzenlemeleri de dâhil olmak üzere Kullanıcı taleplerinin zamanında işlenmesini sağlamak için makul ölçüdeki tüm çabayı göstermekle birlikte Octet Express, Hizmetlerin bankacılık sistemindeki veya posta, kurye veya kargo hizmetlerindeki gecikmeler gibi kontrolü dışındaki etkenlere ilişkin olarak hiçbir sorumluluk kabul etmez. Octet Express Portal üzerindeki bir işlemin tamamlanması için gereken süreyle ilgili hiçbir taahhüt veya garanti vermez.
11.5.4. Octet Express ve Octet Express’in üst kuruluşları, yan kuruluşları, bağlı şirketleri, görevlileri, yöneticileri, aracıları, temsilcileri, iş ortakları, çalışanları veya tedarikçileri (veri veya iş kaybına yönelik hasarlar da dâhil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) Octet Express’in Portal üzerinden ve Portal dışında verdiği Hizmetler’den kaynaklı olarak veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan (teknik sorunlardan kaynaklananlar da dâhil olmak üzere) kâr kayıpları da dâhil olmak üzere Kullanıcılar’ın ve/veya üçüncü kişilerin uğradıkları hiçbir zarardan sorumlu değildir.
11.5.5. Octet Express ve Octet Express’in üst kuruluşlarının, yan kuruluşlarının, bağlı kuruluşlarının, görevlilerinin, yöneticilerinin, aracılarının, temsilcilerinin, iş ortaklarının, çalışanlarının ve tedarikçilerinin, Kullanıcılar’a ve/veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı yasa gereğince sorumlu tutulduğu hallerde, söz konusu sorumluluk her koşulda, zarara uğrayan Kullanıcı’nın/Kullanıcılar’ın zararın ortaya çıktığı tarihten geriye yönelik 12 (oniki) ay içinde Portal üzerinden yapmış olduğu/oldukları sorunsuz ödemelerin üzerinden elde edilen aylık ortalama Komisyon tutarıyla sınırlıdır.
11.5.6. Octet Express işbu Sözleşme tahtında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin olarak icra edilebilir bir mahkeme veya hakem kararının veya kendisi yönünden mevzuat uyarınca bağlayıcı sair bir idari kararın varlığından bilgi sahibi olduğu veya karara ilişkin talimatın kendisine ibraz edildiği hallerde bu karara uygun olarak hareket etmekle mükellef olup, Alıcı veya Satıcı söz konusu karara uygun hareket eden Octet Express’in işbu Sözleşme’ye aykırı davrandığını iddia edemez veya bu sebeple her ne nam altında olursa olsun Octet Express’ten herhangi bir talepte bulunamaz.
11.6. Hatalı ve Yetkisiz işlemler
11.6.1. Kullanıcılar Portal üzerindeki işlemleri ancak Yetkili Temsilciler’i eliyle gerçekleştirirler. Yetkisiz İşlem, Alıcı veya Satıcı tarafından Yetkili Temsilci Belgesi kapsamında yetki verilmemiş kişilerin Portal’a girerek Alıcı veya Satıcı adına işlem yapmaya teşebbüs etmeleri, işlem yapmaları, ödeme işleminin tümünün veya bir kısmının Kullanıcı’nın bilgisi dışında gerçekleşmesi ve/veya ödeme talimatı verilmesiyle veya Yetkili Temsilciler’inin Yetkili Temsilci Belgesi’ndeki yetkilerini aşan işlemler yapmaları suretiyle oluşur.
11.6.2. Buna karşın Yetkili Temsilci Belgesi ve bu belgedeki yetkileri, yeni bir Yetkili Temsilci Belgesi’nin Octet Express’e ulaştırıldığı ana kadar geçerli ve bağlayıcı olup bir Kullanıcı’nın Yetkili Temsilcisi’nin, yetkisinin sona erdiğinin Kullanıcı tarafından Octet Express’e yazılı şekilde bildirmediği bir dönemde yaptığı işlemler işbu Sözleşme çerçevesinde Yetkisiz İşlem olarak değerlendirilmez. Portal üzerindeki bu tür işlemlerin hüküm ve sonuçları ilgili Kullanıcı’yı bağlar. İlgili Kullanıcı söz konusu işlemin geçersiz olduğunu ileri süremeyeceği gibi bu işlem sebebiyle Octet Express ve diğer Kullanıcılar’dan her ne nam altında olursun herhangi bir talepte de bulunamaz.
11.6.3. Kullanıcılar, Octet Express nezdinde oluşturulacak Kullanıcı hesabına gerekse hesabın ilintili olduğu ödeme aracına ve Hassas Ödeme Verileri’ne 3. kişilerin erişmesine hiçbir şekilde izin vermeyecek, bunların güvenliğini sağlamaktan bizzat sorumlu olacaktır. Kullanıcılar ayrıca Octet Express tarafından Yetkili Temsilciler’ine verilen kullanıcı adı ve/veya şifresi gibi bilgileri hiçbir şekilde 3. kişilere açıklamayacağını, kullandırmayacağını ve bu bilgileri kendisine verilme amacı dışında kullanmayacağını kabul eder. Kullanıcı işbu bilgilerin güvenli şekilde saklanmasını ve gizli tutulmasını sağlamakla yükümlü olup bu kullanıcı adı ve şifrelerin üçüncü kişilerce ele geçirilmesinden dolayı uğradıkları zararlar münhasıran ilgili Kullanıcı’nın ve Yetkili Temsilciler’inin sorumluluğundadır. Kullanıcı, Octet Express’in herhangi bir kusuru olmaksızın yetkisi olmayan kişiler tarafından gerek ödeme aracının gerek Hassas Ödeme Verileri’nin gerekse Kullanıcı adı ve şifrenin kullanılması ve/veya verilen amaç dışında kullanımı nedeniyle ortaya çıkabilecek zararlara ilişkin olarak işbu Sözleşme’nin 11.7.4. maddesinde belirtilen şekilde sorumluluğunun söz konusu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
11.6.4. Satıcı tarafından yetkilendirilmiş veya Satıcı aracılığıyla başlatılan ödeme işleminde yetkilendirme sırasında ödeme işlemine ilişkin tutarın tam olarak belirtilmemesi ve gerçekleşen ödeme işlemi tutarının, harcama geçmişi, Sözleşme şartları ve ilgili diğer hususlar dikkate alınarak öngörülen tutarı aşması halinde, Alıcı gerçekleşen ödeme işlemi tutarı kadar geri ödeme yapılmasını talep edebilir. Alınan malın tüketilmesinden veya hizmetin alınmasından sonra geri ödeme talep edilemez. Octet Express Alıcı’dan talebine ilişkin gerçeğe dayalı kanıtlar sunmasını isteyebilir. Geri ödeme talebi, ödeme işleminin gerçekleştirildiği tarihten itibaren iki ay içinde yapılmalıdır.
11.6.5. Kullanıcı, herhangi bir işleme ilişkin olarak Octet Express’e yetkisiz veya hatalı işlem bildiriminde bulunulduğu takdirde, derhal ve her halükârda ödeme işleminin gerçekleştirilmesini takip eden 13 (onüç) ay içerisinde düzeltme talebinde bulunabilecektir. Bu durumda ilgili işlem bedeli Satıcı’ya aktarılmayarak Octet Express tarafından doğrudan Alıcı’ya iade edilecektir. Bahsi geçen bildirimin yapıldığı tarih itibariyle ilgili işlem bedeli Satıcı’ya aktarılmış ise, Octet Express ilgili tutarları Satıcı’dan iade talep ederek Kullanıcı’ya aktarır.
11.6.6. Octet Express, yetkisiz işlemin varlığına (herhangi bir ödeme aracını kullanan kişinin o yetkili kişi olmadığı veya işlemi gerçekleştirmek için bilgileri bulunan kişi olmadığına) ilişkin haklı bir kanaati oluşursa Kullanıcı’nın yetkilendirmelerini inceleyerek hileli işlem şüphesi halinde ödemeyi kabul etmeyebilecektir. Kullanıcı bu durumda herhangi bir talep hakkının söz konusu olmayacağını kabul eder.
11.6.7. Hatalı ve yetkisiz işlem sebebiyle Satıcı’dan bedelin geri alınması halinde Octet Express’in işlemden doğan zararına ilişkin tutar, ilgili bedelden mahsup edilebilecektir.
11.6.8. Aşağıdaki durumların ortaya çıkması halinde Kullanıcı derhal banka veya kredi kartını aldığı bankayı ve Octet Express’i e-posta aracılığı ile eş zamanlı olarak bilgilendirmekle yükümlüdür.
a. Portal’a kendi hesabından ve/veya bir başka Kullanıcı’nın hesabından yetkisiz bir erişim ve erişim girişimi olduğunu tespit ederse;
b. İşlem detaylarında veya e-posta adresine gönderilen işlem bildiriminde hata varsa;
c. Octet Express ve/veya kart şifresinin çalındığından ve gizliliğinin herhangi bir surette ihlal edildiğinden şüpheleniliyorsa;
d. Portal’a giriş ve banka ödeme onayı için etkinleştirilmiş telefon kaybolduysa, çalındıysa ya da devre dışı bırakıldıysa veya
e. Ekstrede veya işlem onayında tarif edilen bir işlem hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç duyuluyorsa.
11.6.9. Kullanıcılar ve Yetkili Temsilciler’i, Yetkisiz İşlem ve/veya hatalı işlemlerin olup olmadığından emin olmak için Portal’a düzenli olarak giriş yaparak, işlem geçmişini incelemekle yükümlüdürler. Octet Express sadece önem arz eden ve Alıcı veya Satıcı’nın harekete geçmesi gereken işlemler için Alıcı ve/veya Satıcı’yı bilgilendirmek üzere, Alıcı’nın ve/veya Satıcı’nın e-posta adresine bir e-posta gönderir. Her bir işlem Yetkili Temsilci tarafından yapılması gerektiğinden, işlemlerin doğru olduğundan emin olmak için işlem onaylarının dikkatlice incelenmesi ve hata olan durumlarda mutlaka Octet Express ve/veya ilgili banka ile derhal iletişime geçilmesi gerekir.
11.6.10. Kullanıcılar ve Yetkili Temsilciler’i, yetkilendirmediği veya Octet Express tarafından hatalı gerçekleştirilmiş ödeme işlemini öğrendiği tarihten itibaren Octet Express’e 12.1. maddeye uygun olarak gecikmeksizin bildirmek suretiyle işlemin gerçekleştirildiği gün sonu saat 17:00’ye kadar işlemin düzeltilmesini ister.
12. Şikayet ve İtirazlar
12.1. Kullanıcılar, şikayet ve itiraz başvurularını, destek@octet.com.tr adresine e-posta göndererek ulaştırabilirler.
12.2. Octet Express, Kullanıcılar’ın ödeme hizmetiyle ilgili olarak yapacakları şikâyet ve itiraz başvurularını, başvuru tarihinden itibaren 20 (yirmi) iş günü içerisinde ilgili birimlerine iletip, Kullanıcılar’ın başvuru yöntemini kullanılarak kanıtlanabilir ve gerekçeli bir şekilde cevaplandıracaktır.
13. Komisyon Ücreti ve Belgelendirme
13.1. Octet Express Ödeme Hizmetleri karşılığında Alıcı’dan ve/veya Satıcı’dan kendisince belirlenen tutarda Komisyon’u tahsil etme hakkına sahip olmaktadır.
13.2. Kullanıcılar, Portal’ın Sözleşme’nin imzalandığı tarihte geçerli Komisyon oranlarını içermekte olduğunu ve Sözleşme’nin geleceğe yönelik olarak bu oranların uygulanacağına ilişkin bir taahhüt içermediğini kabul eder. Komisyon oranları Octet Express tarafından gerek görülen hallerde güncellenecek ve işbu Sözleşme’nin 15.5.2. maddesine uygun olarak Kullanıcı’ya bildirilecektir. Octet Express tarafından bildirilen Komisyon’a ilişkin değişiklikler işbu Sözleşme’nin 5.2. maddesi kapsamında hüküm doğuracaktır. Referans döviz kurunda meydana gelecek değişiklikler işbu madde kapsamında bildirime gerek olmaksızın derhal uygulanacaktır.
13.3. Octet Express Komisyon tutarına bankalar tarafından kesilecek komisyonlar, diğer hizmet bedelleri ve Banka Sigorta Muameleleri Vergi (“BSMV”) tutarı dâhil olup bu bedeller ayrıca yansıtılmayacaktır.
13.4. Kullanıcılar, Octet Express’in Komisyon ücretine ilişkin alacaklarını dekont ve/veya fatura düzenleyerek belgelendirilmesini kabul ederler.
14. Kart Saklama Hizmetleri
14.1. Kullanıcı işbu Sözleşme kapsamında, Portal üzerinde gerçekleştireceği işlemler özelindeki onayı dahilinde ödeme işlemlerinin kolaylaştırılması amacı ile kullanılmak üzere kredi kartı bilgilerini Octet Express ile kendi rızası ile paylaşmaktadır. Paylaşılan bu bilgiler; kredi kartının bağlı olduğu banka, kredi kartının ön yüzünde yer alan ad, soyad, kart numarası, son kullanım tarihi ile sınırlıdır.
14.2. Kullanıcı, işbu hizmet kapsamında sağlanan bilgilerin kendisine ait olduğunu, doğru ve gerçek olduğunu, söz konusu kredi kartı ile yapılan tüm işlemlerden tek başına sorumlu olduğunu, bu işlemlere ilişkin olarak her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.
14.3. Kart numarası, son kullanma tarihi ve güvenlik kodu bilgileri Kullanıcı’nın Portal’a girerek yapacağı ilk geçerli kayıt işlemi ile kaydedilir. Bu kapsamda; Kullanıcı kendi inisiyatifi doğrultusunda istediği adette kredi kartını sisteme ekleyebilir. Kullanıcı, tüm bu kredi kartları ve bunların kullanımı ile gerçekleştirilen işlemlere ilişkin olarak işbu Sözleşme’nin geçerli olduğunu kabul eder.
14.4. Kullanıcı kredi kartı ile ödeme kanallarından birisinde işlem yapmak istediğinde, kendisine kayıtlı kredi kart(lar)ını ayırt edebileceği bilgiler (kart rumuzu, kartın son 4 hanesi vb.) listelenerek, bu kart(lar)ı ile işlem yapmak isteyip istemediği sorulacak, isteyen Kullanıcı’nın vereceği işlem onayı ile birlikte Octet Express tarafından belirlenecek bir kimlik doğrulama sistemine kullanıcıların vereceği onay ile sona erecektir. Octet Express ileride işlem akışında değişiklik yapabilir, Kullanıcı’nın güvenliği için ek önlemler (şifre vb.) getirebilir. Kullanıcı, bu sistem dahilinde belirleyeceği ve kullanacağı tüm şifrelerin güvenliğinden ve gizliliğinden tek başına sorumlu olduğunu, şifrelerini üçüncü kişilerle paylaşmamayı, sisteme tanımladığı kredi kartı ile yapılan tüm işlemlerden tek başına sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.
14.5. Kullanıcı Octet Express’in grup şirketleri ve iş ortaklarına ait kanallardan kaydettiği kartını kaybetmesi veya çaldırması durumunda bankası ile iletişime geçmek ve çalınan kartın kapatılmasını sağlamaktan kendisi sorumludur.
14.6. Sözleşme konusu hizmet Octet Express tarafından ücretsiz olarak sunulabileceği gibi, zaman zaman çeşitli kampanyalara konu edilebilecek veya Kullanıcı’yı bilgilendirmek suretiyle ücrete tabi bir şekilde sunulabilecektir. Kullanıcı, hizmeti kullandığı müddetçe Octet Express’in ücretlendirme politikası ile bağlı olduğunu kabul eder. Ücretlendirme politikası ve hizmet için ödenecek ücretlerde değişiklik olması halinde Kullanıcı bu değişikliklerden 30 (otuz) gün önce haberdar edilecektir.
15. Sözleşmenin Süresi ve Feshi
15.1. İşbu Sözleşme, Kullanıcı veya Octet Express tarafından fesih edilmedikçe yürürlükte kalacaktır.
15.2. Kullanıcı işbu Sözleşme’yi, herhangi bir sebep bildirmeksizin, her zaman 1 (bir) ay öncesinden yazılı fesih ihbarında bulunmak kaydıyla feshedebilecektir. Octet Express ise Sözleşme’yi 2 (iki) ay öncesinden yazılı bildirimle herhangi bir sebep göstermeksizin ve tazminat ödemeksizin feshedebilecektir. İşbu Sözleşme’nin Kullanıcı tarafından, imza tarihi üzerinden 1 (bir) yıl geçmeksizin feshedilmesi halinde Kullanıcı Octet Express’e Hüküm ve Koşullar’da belirtilen tutarda fesih ücreti ödemekle yükümlü olacaktır.
15.3. Octet Express, Alıcı ve/veya Satıcı’nın işbu Sözleşme’yi ihlal etmesi durumunda Sözleşme’yi derhal tek taraflı olarak feshederek Kullanıcı’nın üyeliğini sona erdirebilir. Bu durumda, Sözleşme’yi ihlal eden Kullanıcı, Octet Express’in, diğer Kullanıcılar’ın ve/veya üçüncü kişilerin bu sebeple uğradığı ve/veya uğrayabileceği doğrudan ve dolaylı tüm zararları tazminle yükümlüdür.
15.4. İşbu Sözleşme’nin ihlali haricinde herhangi bir nedenle Taraflar’dan biri tarafından feshedilmesi halinde, fesheden Taraf diğer Taraf’ın zarara uğramaması için gerekli tüm önlemleri gecikmeksizin almak ve bu hususta diğer tarafları bilgilendirmekle yükümlüdür.
15.5. İşbu Sözleşme’nin feshi, üyeliğin sona ermesi veya askıya alınması, Kullanıcı’nın üyeliği süresince devam eden işlemlerden ve fesihten kaynaklı hak ve yükümlülüklerini sona erdirmez.
15.6. Octet Express’in işbu Sözleşme kapsamındaki Ödeme Hizmetleri’ni sunmasına imkân tanıyan izin ve lisansların herhangi bir şekilde ortadan kalkması halinde işbu Sözleşme kendiliğinden sona erecektir. Kullanıcı, bu sona erme nedeniyle Octet Express’ten tahakkuk etmiş alacakları dışında herhangi bir talep hakkı olmayacağını kabul eder.
15.7. İşbu Sözleşme süresince herhangi bir zamanda Kullanıcı’nın veya Yetkili Temsilcisi’nin ya da yöneticilerinin acze düşmesi, iflas, iflasın ertelenmesi, kayyum tayini ve konkordato ile ilgili prosedürlere konu olması ya da faaliyetlerini fiili olarak durdurması ya da faaliyet konusunu (sağlamakta olduğu ürün ve hizmetler dahil) esaslı bir şekilde değiştirmesi, mal varlığının tümünü ya da önemli bir bölümünü elden çıkarması, hakkında herhangi bir cezai soruşturma veya kovuşturma açılması halinde Octet Express, işbu Sözleşme kapsamındaki Hizmetler’ini derhal durdurarak Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ödemeksizin feshedebilecektir.
16. Diğer Hükümler
16.1. Mücbir Sebepler
16.1.1. Octet Express, Alıcı veya Satıcı’dan herhangi biri, işbu Sözleşme kapsamında üstlendiği herhangi bir yükümlülüğünün işbu maddede sıralanan mücbir sebeplerden herhangi birinin Sözleşme’nin imza tarihinden sonra ortaya çıkması halinde, ilgili durumun söz konusu tarafın işbu Sözleşme altındaki sorumluluklarını yerine getirmesini engellediği ölçüde işbu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerini ihlal etmiş olarak kabul edilmeyeceklerdir.
16.1.2. Mücbir sebep, işbu Sözleşme çerçevesinde Taraflar’ın makul kontrolleri dışında kalan, öngörülmeyen ve önlenemeyen herhangi bir olayı ifade eder. Sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; halk ayaklanması, savaş, hükümet tahditleri ve idari kararlar, ambargo, hükümetin veya bir kurumunun uygulaması, internet hızı ve kesintileri, doğal afet, fırtına, yangınlar, kaza, sabotaj, patlama, terörist saldırı, malzeme veya sarf malzemesi darlığı, grev ve lokavt bu Sözleşme tahtında özellikle mücbir sebep kabul edilir.
16.1.3. İşbu madde kapsamında hak talep eden Taraf (i) ilgili mücbir sebebi ve kapsamını diğer tarafa derhal yazılı olarak bildirecek, (ii) işbu Sözleşme kapsamında yerine getirmekle mükellef olup mücbir sebep nedeniyle yerine getiremediği yükümlülüğünü yerine getirebilmek için ek süre talep edecektir.
16.2. Sözleşme’nin Devri Yasağı
16.2.1. Kullanıcılar işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerini Octet Express’in yazılı izni olmaksızın herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler. Octet Express ise işbu Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülükleri dilediği zamanda dilediği kişilere tamamen veya kısmen devredebilir.
16.2.2. Kullanıcı’nın bir tüzel kişi olduğu hallerde tüzel kişinin hisse veya yönetim kontrolünün herhangi bir surette el değiştirdiği durumlarda Kullanıcı bu durumu Octet Express’e derhal yazılı şekilde bildirmekle yükümlüdür.
16.3. Gizlilik Politikası
16.3.1. Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi imzalamakla, Octet Express’in, kendileri ve Yetkili Temsilcileri tarafından Portal üzerinde verilenler de dâhil olmak sanal veya fiziki ortamlarda Octet Express’e verilen genel ve özel nitelikli kişisel veriler de dâhil olmak üzere ve fakat bununla sınırlı kalmaksızın tüm bilgilerin www.octet.com.tr’de yayınlanan “Gizlilik Politikası”ndaki düzenlemelere uygun olarak kullanabileceğini, depolayabileceğini, muhafaza edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve her nevi başkaca şekilde işleyebileceğini ve Octet Express tarafından belirlenecek üçüncü kişilere serbestçe aktarabileceğini ve bu üçüncü kişilerin de tüm bu bilgileri işbu maddede belirtilen şekillerde serbestçe işleyebileceğini kabul eder.
16.3.2. Kullanıcılar ve Yetkili Temsilciler’inin ilgili gerçek kişileri, işbu Sözleşme’nin EK-2’de yer alan Yetkili Temsilci Belgesi’ni (“Form”) detaylı şekilde okuyup, söz konusu Form’da yer alan yetkilendirmenin kabul edilmesi halinde Form’u imzalayıp Octet Express’e gönderecektir. Tüzel kişi Kullanıcılar da Yetkili Temsilciler’inin söz konusu Form’u okumasını sağlayacak, imzalı Form’u, Octet Express’e işbu Sözleşme ile birlikte ulaştıracaktır.
16.3.3. Kullanıcı, Yetkili Temsilci’nin kişisel bilgilerinin Octet Express’in işbu Sözleşme kapsamında belirtilen amaçlar için paylaşılabilmesine dair bir bilgilendirme yapmakla ve/veya gerekli onayları almakla yükümlü olup, söz konusu Form’un Kullanıcı ve/veya Yetkili Temsilciler’inin ilgili gerçek kişileri tarafından imzalanarak bu Sözleşme’nin yapılmaması/onayın alınmaması nedeniyle Octet Express sorumlu olmayacak, bu kapsamda üçüncü kişilerden bir talep gelmesi halinde, Kullanıcı Octet Express’i bu manada tazmin edecektir.
16.4. Fikri Mülkiyet Hakları ve Lisans
16.4.1. “Octet”, “Octet Trading Card”, “Octet Trading Portal”, “Octet Express”, “Octet Finance”, “Octet Mobile”, “Octet Enabled”, “octetfinance.com”, “octet.com”, “octet.com.tr” ve Octet ve Octet Express hizmetlerine ilişkin diğer tüm URL’ler, logolar ve ticari markalar Octet Finance, Octet Trading Card’ın, Octet Express ve lisanslı firmalarının ticari markaları ve tescilli ticari markalarıdır.
16.4.2. İşbu Sözleşme ile Taraflar arasında herhangi bir fikri mülkiyet hakkı devri veya lisans gibi kullandırma anlaşması kurulmamaktadır. Portal’a ve Octet Express web sitesine ilişkin tüm haklar, unvanlar ve menfaatler, buradaki herhangi bir içerik, Octet Express Hizmetler’i, Octet Express Hizmetlerine ilişkin teknoloji ve yukarıda bahsedilenlerden oluşturulan ya da türetilen herhangi bir teknoloji veya tüm teknolojiler ve içerik Octet Express’in ve lisanslı firmalarının özel mülkiyetindedir. Kullanıcılar bunları kopyalayamaz, taklit edemez, tersine mühendisliğe konu edemez veya kullanamaz. Kullanıcılar’ın Octet Express’in mülkiyeti ve kullanımında olan her nevi fikri mülkiyet hakkı konusu unsuru kullanmaları ancak bu kapsamda yazılı bir anlaşma bulunması halinde mümkün ve bununla sınırlıdır.
16.4.3. Bilgisayarına, mobil cihazına ya da diğer bir portala indirdikleri bir Octet yazılımı kullanan Kullanıcılar’a, Octet Express yazılımını uygun bir şekilde kullanmaları için; geri alınabilir, işbu Sözleşme’nin süresi ile sınırlı, kişiye özel olmayan ve devredilemeyen bir lisans verilmektedir. Bu lisans verme işlemine tüm güncellemeler, yükseltilmiş sürümler, yeni versiyonlar ile yedek yazılım da dâhildir. Alıcı ve Satıcı yazılım haklarını üçüncü şahıslara bedelli veya bedelsiz kiralayamazlar, kiraya veremezler, devredemezler veya bunlar üzerinde Portal’ın işbu Sözleşme çerçevesinde kullanımından kaynaklı olanlar dışında herhangi bir surette ticari kazanç sağlayamazlar.
16.4.4. Kullanıcılar ve/veya Yetkili Temsilciler’i işbu Sözleşme ve/veya Portal’a ilişkin sair uygulama ve kullanım koşullarına uymadıkları takdirde, Octet Express’in ve üçüncü tarafların maruz kalacağı doğrudan ve dolaylı tüm zararlardan Kullanıcılar sorumlu olurlar. Kullanıcılar yazılımdan türetilen herhangi bir kaynak kodu değiştirmemeyi, çoğaltmamayı, uyarlamamayı, dağıtmamayı, görüntülememeyi, yayımlamamayı, tersine tasarım ve mühendislik yapmamayı, tercüme etmemeyi, parçalarına ayırmamayı, kaynak koduna dönüştürmemeyi ya da herhangi başka bir şekilde kaynak kodu yaratmaya çalışmamayı kabul ve taahhüt ederler. Kullanıcılar Octet Express yazılımına ilişkin tüm hakların, unvan ve menfaatlerin Octet Express’e ait olduğunu kabul ve beyan ederler.
16.5. Kullanıcılar ile İletişim ve Kanuni Tebligat Adresi
16.5.1. Kullanıcılar ve Yetkili Temsilciler, işbu Sözleşme ile kendilerine ait telefon numaraları (cep telefonu numarası dâhil olmak üzere) ve e-posta adreslerini Octet Express’e bildirmeyi ve Octet Express tarafından bu telefon numaraları ve/veya e-posta adresleri üzerinden herhangi bir şekilde (SMS de dâhil) kendileri ile iletişime geçilmesini kabul ve beyan ederler.
16.5.2. Kullanıcılar ve Yetkili Temsilciler işbu Sözleşme’de belirtilen adreslerinde ve e-posta adreslerinde meydana gelen değişiklikleri Octet Express’e yazılı olarak bildirmedikleri takdirde, işbu Sözleşme’de belirtilen adreslere ve e-posta adreslerine yapılacak tebligat ve bildirimler geçerli tebliğ hükmünde olacaktır. Octet Express, işbu Sözleşme kapsamında Kullanıcılar’a yönelik yapacağı bildirimleri Sözleşme’de belirtilen zamanlarda Kullanıcılar’ının belirtilen e-posta adresine iletilecek e-posta aracılığıyla yapacaktır.
16.5.3. Ancak Taraflar’ın birbirini temerrüde düşürmeye veya Sözleşme’yi feshetmeye ilişkin bildirimleri noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla veya güvenli elektronik imza kullanarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapacaktır.
16.6. Vergiler, Kurlar ve Ödemeden Kaynaklı Masraflar
16.6.1. Yaptıkları veya aldıkları ödemeler için geçerli vergileri belirlemek ve vergiyi tahsil etmek, raporlamak ve ilgili vergi kuruluşuna ödemek Alıcı ve Satıcı’nın sorumluluğundadır. Octet Express hangi vergilerin Alıcı ve Satıcı işlemleri için geçerli olduğunu belirleme yükümlülüğüne sahip değildir ve herhangi bir işlemden kaynaklanan vergileri tahsil etme, bildirme veya gönderme sorumluluğu yoktur.
16.6.2. İşlemlerine ait hangi vergilerin geçerli olduğunu belirlemek Alıcı’nın ve Satıcı’nın yükümlülüğündedir. Octet Express Hizmetleriyle ilgili tüm dekont bedelleri, ücretler, tüm vergi, harç ve diğer kesintilerden ari olarak, bunlar için ve bunlar hesabına hiçbir kesinti veya stopaj uygulanmadan yapılır.
16.6.3. Kullanıcılar, para birimleri arasında çevirim işlemi gerektiren ödeme işlemlerinde Octet Express tarafından Portal üzerinde Kullanıcılar’a güncel şekilde bildirilen döviz kurlarının kullanılacağını peşinen kabul etmektedirler. Kullanıcılar bu sebeple herhangi bir surette zarara uğrasalar dahi Octet Express’ten bu sebeple her ne nam altında olursa olsun herhangi bir talepte bulunmayacaklarını peşinen kabul ve taahhüt ederler.
16.6.4. Octet Express, Portal üzerinden gerçekleşen işlemler kapsamında Alıcı ve/veya Satıcı’dan Komisyon tutarı dışında Ödeme Hizmeti ve/veya diğer hizmetlere ilişkin işlem türünden kaynaklanabilecek ek masrafları talep ve tahsil etme hakkına sahiptir.
16.7. Feragat Etmeme
16.7.1. Octet Express’in işbu Sözleşme’den, Hüküm ve Koşullar’dan sair kullanım şatlarından ve yasadan kaynaklanan haklarından herhangi birini kullanmaması veya geç kullanması, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmez.
16.8. Yetkilendirme
16.8.1. Kullanıcı, özellikle dış ticaret işlemlerine ilişkin mevzuatın gerektirdiği hallerde olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Octet Express’in bankalar başta olmak üzere ilgili özel ve resmi kuruluşlar nezdinde Kullanıcı adına gerekli işlemleri takip için gereksinim duyacağı yetkilendirme belgelerini ve vekâletnameleri tanzim ederek Octet Express’e teslim etmeyi peşinen kabul ve taahhüt eder.
16.8.2. Kullanıcı, işbu maddede düzenlenen yükümlülüğü ihlal etmesi sebebiyle söz konusu işlemlerin gerçekleştirilememesi veya gecikmemesinden kaynaklı olarak kendisinin uğrayacağı zararların tazminini hiçbir şekilde talep edemeyeceği gibi bu sebeple Octet Express ve diğer Kullanıcılar’ın uğradığı zararları da tazminle yükümlü olacaktır.
16.9. Sözleşme’nin Bütünlüğü
16.9.1. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün herhangi bir nedenle geçersiz olması halinde bu durumun Sözleşme’nin amacını tamamen bozmadığı veya Taraflar’dan birinin menfaatini önemli ölçüde zedelemediği takdirde diğer hükümlerin veya Sözleşme’nin uygulanabilirliği ve/veya geçerliliği bu geçersizlikten etkilenmeyecektir.
16.10. Kayıtların Geçerliliği
16.10.1. Kullanıcılar, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Octet Express’in ve Kayıtlı Veri Saklayıcısı’nın sistemlerinde tutulan kayıtların 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (“HMK”) uyarınca, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.
17. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme
17.1. İşbu Sözleşme’den doğan itilafların hallinde tarafların Türk ve veya yabancı olduğuna bakılmaksızın Türk Hukuku uygulanacaktır.
17.2. İşbu Sözleşme’de, Hüküm ve Koşullar’da ve/veya Portal üzerindeki sair belgelerde düzenlenmeyen hususlar ile yasa, yönetmelik, tebliğ veya sair mevzuatta emredici şekilde düzenlenmiş olan hususlarda, ilgili mevzuat hükümleri ve/veya yetkili idari ve adli kurumların aldığı kararlar ve çıkardığı düzenlemeler ile uluslararası ödeme kuruluşları ve kredi kartı kuralları uygulanacaktır. Kullanıcı işbu Sözleşme’yi imzalamakla, Portal üzerindeki Hizmetler ve işlemlerin söz konusu mevzuat hükümlerine tabi olduğunu ve bunların uygulanması sonucunda işbu Sözleşme’den kaynaklı haklarının ve yetkilerinin kısıtlanabileceğini bildiğini, bu durumlarda Octet Express’in hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan etmektedir.
17.3. Taraflar arasında, işbu Sözleşme hükümlerinin yorumu ya da uygulanmasından dolayı çıkabilecek ihtilafların hallinde İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ile İcra Daireleri münhasıran yetkilidir.
17.4. Alıcı veya Satıcı’dan herhangi birinin yurtdışındaki bir muhabir Octet finansal kuruluşu (“OFI”) aracılığıyla Portal’a dâhil edildiği durumlarda, ilgili Yabancı Kullanıcı’nın sahip olduğu hak ve yükümlülükler, Yabancı Kullanıcı ile söz konusu işleme aracılık eden muhabir OFI arasında akdedilmiş kullanıcı sözleşmesi hükümlerine göre belirlenir. Octet Express söz konusu taraflar arasındaki ihtilafın tarafı ve muhatabı değildir.
17.5. İşbu Sözleşme 1 (bir) asıl nüsha olarak düzenlenmiş olup, bu nüsha Octet Express tarafından muhafaza edilecektir.