Çerez Aydınlatma Metni

OCTET EXPRESS ÖDEME KURULUŞU ANONİM ŞİRKETİ

ÇEREZ AYDINLATMA METNİ

Octet Express Ödeme Kuruluşu Anonim Şirketi (“Octet”), zaman zaman, işbu Aydınlatma Metni’nin (“Aydınlatma Metni”) “Kişisel Verilerin İşlenme Yöntemi ve Hukuki Sebebi” başlıklı bölümünde belirtilen hukuki sebepler uyarınca, Aydınlatma Metni’nin “Çerezlerin Kullanım Amaçları” başlıklı bölümünde yer alan amaçların gerçekleştirilebilmesi maksadıyla “çerez” adı verilen ve bilgisayarlara giriş ya da diğer bilgileri saklamaya yarayan bir internet yazılımı kullanmaktadır. Bu kapsamda Octet olarak, Octet portal, www.octet.com.tr uzantılı internet sitesi ve diğer ilgili uygulamaları (hep birlikte “Octet Hizmet Mecraları”) ziyaretiniz esnasında kullanılan çerezler ile elde edilen kişisel veriler yönünden bilgilendirilmenize son derece önem veriyoruz.

Bu kapsamda işbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca aşağıda bilgileri yer alan veri sorumlusu Octet tarafından hazırlanmış olup işbu Aydınlatma Metni ile Octet Hizmet Mecraları’nı ziyaretiniz esnasında kullanılan çerezler ile elde edilen kişisel veriler hakkında aydınlatılmanız hedeflenmektedir.

Veri Sorumlusu 

Ticari Unvan : Octet Express Ödeme Kuruluşu A.Ş.
Adres : Balmumcu Mah. Gazi Umur Paşa Sok. Bimar Plaza No:38/6 Beşiktaş İstanbul
Vergi Dairesi ve Numarası : Beşiktaş Vergi Dairesi/6330502741
Mersis No : 0633050274100012
Ticaret Sicil No : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü/8228-5
Telefon : +90 212 275 2305 / +90 850 360 1511
İnternet Sitesi : www.octet.com.tr 
Kurumsal E-posta  : info@octet.com.tr

 

 • ÇEREZ TANIMI

Çerez, bir internet sitesinin bilgisayarın sabit diskine aktardığı bir miktar bilgidir. Octet, çerezleri kullanıcı erişimini kolaylaştırmak ve hizmetlerin kullanıcı ihtiyaç ve bilgilerine uyarlanması için kullanmaktadır. Bazı hizmetlerin kullanımını kolaylaştırmak amacıyla kullanıcılara, bir çerez içinde saklanmış bir ID ya da şifre edinme seçeneği önerilmektedir. Bu sayede, siteye geri dönüş yapıldığında tekrar giriş yapılmasına ihtiyaç kalmamaktadır. 

Çerezlerin içinde kredi kartı numaraları saklanmamaktadır. Octet tarafından kurulmuş olan bir çerezi diğer internet siteleri okuyamamakta ve kullanıcının bilgisayarına diğer siteler tarafından yazılmış çerezler de Octet tarafından okunamamaktadır. Birçok internet sunucusu çerezleri kabul etmek için kurulmuştur.

 • ÇEREZLER İLE TOPLANAN VERİ TÜRLERİNİZ

Octet Hizmet Mecraları’nı ziyaret ettiğinizde Octet, erişilen sayfalar hakkındaki verileri, bilgisayar IP adresini, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı, cihaz kimliğini veya tanımlayıcısını, cihaz türünü, coğrafi konum bilgilerini, bilgisayar ve bağlantı bilgilerini, mobil ağ bilgilerini, sayfa görüntülemelerine ilişkin istatistikleri, yönlendirme URL’sini, reklam verilerini ve standart internet günlüğü verileri ile bunlarla sınırlı olmaksızın diğer bilgileri toplamaktadır.

 • ÇEREZLERİN KULLANIM AMAÇLARI

Çerezler; Octet tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması, pazarlama faaliyetleri, Octet Hizmet Mecraları’nı geliştirmek, kullanışlı, etkili ve güvenli hale getirmek ve Octet Hizmet Mecraları üzerinden yeni özellikler sunmak amaçları doğrultusunda kullanılmaktadır.

Octet tarafından kullanılan çerezler kişisel bilgileri saklamaz ve ifşa etmez. Çerezler vasıtası ile aktarılan bilgiler, herhangi bir promosyon veya pazarlama amacı için kullanılmamaktadır. Octet Hizmet Mecraları çerezler aracılığıyla daha kolay ve etkin kullanılabilir ancak bu bilgiler kesinlikle hiçbir şekilde üçüncü şahıslara satılmaz veya onlarla paylaşılmaz.

 • KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Octet Hizmet Mecraları’nı ziyaret eden kişilere ait kişisel veriler çerezler aracılığıyla ve otomatik yollarla, kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla), kişisel verilerin ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması, Octet’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Octet’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak elde edilmektedir. 

 • KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, Octet Hizmet Mecraları’nı kullanım amacınıza göre farklılık gösterecek şekilde, “IV” numaralı başlık altında belirtilen hukuki sebeplere dayanılarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerine ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak; düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve yargı mercileri de dâhil kamu kurum ve kuruluşları, adli makamlar ve kolluk kuvvetleri, Octet yetkilileri, Octet kurumsal ailesine mensup kurumlar veya Octet ile sözleşmesi bulunan finansal kurumlar, hizmet sağlayıcılar, iş ortakları, tedarikçiler, dış hizmet sağlayıcılar, avukatlar, vergi ve finans danışmanları, kredi kayıt büroları ve tahsilat kuruluşlarına ve diğer kullanıcılara aktarılabilecektir. Octet, kişisel verilerinizi güvende tutmak için uygun olan tüm önlemleri almakta ve aktarım sağladığı üçüncü kişilerin de bu önlemleri almasını sağlamak için her türlü çabayı göstermektedir.

 • ÇEREZLERİN ENGELLENMESİ

Kullanıcılar, çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerini değiştirebilirler. Çerezleri engellemek veya silmek için tarayıcı ayarlarının değiştirilmesi gerekmektedir. Tarayıcının tüm çerezleri engelleyecek şekilde ayarlanması, Octet Hizmet Mecraları’nın çeşitli işlevlerinden yararlanılmasını engelleyebilir veya Octet Hizmet Mecraları’ndaki bazı özelliklerin ve hizmetlerin daha yavaş ve daha az kullanışlı çalışmasına yol açabilir. 

Çerezleri kapatmak için tarayıcınızın gizlilik ayarlarından gerekli düzenlemeleri yapabilirsiniz.

 • KİŞİSEL VERİLERİN SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ

Kanun’un 11. maddesi kapsamında veri sahibi olarak şu haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 •  Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etme veya kısıtlanmasını talep etme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıdaki maddelerde belirtilen düzeltme, silme veya yok edilme haklarınızın kullanılması durumlarında yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı, işbu Aydınlatma Metni’nin giriş bölümünde yer alan YTÜ Yıldız Teknopark Maslak Yerleşkesi Maslak Mah. Taşyoncası Sk. Maslak 1453 Sitesi No: 1G İç Kapı No: B12 Sarıyer/İstanbul adresi üzerinden fiziki olarak veya info@octet.com.tr adresi üzerinden online olarak Octet’e başvurarak ya da Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle kullanabilirsiniz. 

Taleplerinizin değerlendirmeye alınabilmesi için başvuruda aşağıdakilerin tam ve eksiksiz olması ilgili mevzuat uyarınca zorunlu tutulmuştur: 

a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, 

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, 

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, 

d) Talep konusu.

Taleplerinizin sağlıklı bir şekilde incelenebilmesi için konuya ilişkin bilgi ve belgelerin ve yukarıda belirttiğimiz üzere sizi tanıyabilmemiz için resmi bir kimliğin kopyasının başvurunuza eklenmesi gerekmektedir. 

Octet, talepleri ulaştıkları tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırır. Octet, tarafınızca yapılan taleplerle ilgili olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden makul bir ücret talep etme hakkını saklı tutar. 

 • GÜNCELLEMELER

Octet, Octet Hizmet Mecraları’nda kullandığı çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya yeni çerezler ekleyebilir. Dolayısıyla işbu Aydınlatma Metni’nin hükümlerini değiştirme hakkını saklı tutar. Bu kapsamda, işbu Aydınlatma Metni’nde gerçekleştirilecek güncelleme ve değişiklikler Octet internet sitesi üzerinden yayımlanır.
v.220705