Üyelik Sözleşmesi

ÖDEME HİZMETİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

 

TARAFLAR

İşbu Ödeme Hizmeti Çerçeve Sözleşmesi, aşağıda bilgileri verilmiş Octet ile işbu Sözleşme’deki hizmetlerden yararlanmak isteyen Satıcı arasında akdedilmiştir.

Octet’e İlişkin Bilgiler

Unvan: Octet Express Ödeme Kuruluşu Anonim Şirketi
Adres: Balmumcu Mah. Gazi Umur Paşa Sok. Bimar Plaza No:38/6 Beşiktaş İstanbul
Ticaret Sicili Müdürlüğü ve Sicil No: İstanbul, 8228-5
Mersis No: 0633050274100012
Vergi Dairesi ve No: Beşiktaş Vergi Dairesi 6330502741
Telefon: +90 212 275 2305
+90 850 360 1511
Elektronik Posta Adresi: info@octet.com.tr
İnternet Adresi: www.octet.com.tr

Satıcıya İlişkin Bilgiler:

Unvan/İsim-
Adres:
Ticaret Sicili Müdürlüğü
Mersis No:
Vergi Dairesi ve No/T.C. Kimlik No:
Telefon:
Faks:
Elektronik Posta Adresi:
İnternet Adresi:

Octet ve Satıcı bundan böyle ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

TANIMLAR

Bu Sözleşme’de yer alan;

Alıcı(lar): Octet tarafından kendisine verilen kullanıcı adı ve şifre ile Portal’a üye olarak veya olmaksızın ve Satıcı’dan temin ettiği mal ve/veya hizmete ilişkin olarak Satıcı’nın düzenlediği faturalar kapsamında Satıcı’ya belirli bir bedel ödemekle yükümlü olan tüzel kişiyi veya vergi kaydı bulunan gerçek kişi tacirler ile esnafları,

Entegrasyon Ücreti: Portal’ın Satıcı tarafından kullanılabilir hale getirilmesi veya Satıcı’nın sistemlerinin Portal’ın kullandığı sistemler ile entegre edilmesi kapsamında Octet tarafından Satıcı’ya verilecek ve detayları Ek-2’de açıklanan entegrasyon hizmetine ilişkin ücreti,

Ek(ler): Octet tarafından sunulacak olan Ödeme Hizmetlerine ilişkin özel hüküm ve koşulları düzenleyen protokoller de dâhil olmak üzere işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olan ek veya ekleri,

Ek-1: Yetkili Kullanıcılar Listesi ve Yetki Kapsamları

Ek-2: Ücretler

Ek-3: Banka Hesap Bilgileri

 

Hassas Müşteri Verisi/Verileri: Ödeme emrinin verilmesinde veya müşterinin kimliğinin doğrulanmasında kullanılan ve üçüncü kişilerce ele geçirilmesi veya değiştirilmesi halinde dolandırıcılık ya da müşteri adına sahte işlem yapılmasına imkân verebilecek kişisel veriler ile müşteri güvenlik bilgilerini,

Hatalı veya Yetkisiz İşlem: Ödeme emrinin tümünün veya bir kısmının Alıcı’nın iradesi ve/veya bilgisi dışında Alıcı veya ödeme emri verme konusunda yetkili olmayan üçüncü bir kişi tarafından gönderilmesi sonucu gerçekleştirilen ve/veya Alıcı’nın karşılığında ilgili mal veya hizmeti almadığı ödeme işlemini,

Hizmet Bedeli: Octet tarafından Portal üzerinden verilen Ödeme Hizmetleri karşılığında Satıcı’nın işbu Sözleşme ve Ekler’i çerçevesinde ödemekle yükümlü olduğu, bankalar tarafından kararlaştırılan komisyonlardan bağımsız olarak Satıcı’ya veya Satıcı adına ödemesi için Alıcı’ya yansıtılan ve Ek-2’de detayları belirtilen ödeme hizmeti bedelini,

İşlem Limiti: Tek seferde, günlük (toplamda) ve/veya aylık olarak (toplamda) Alıcı veya Satıcı tarafından gerçekleştirilebilen azami işlem tutarını,

Kanun: 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunu,

Lisans Ücreti: Satıcı’nın Portal’ın kullanımı için Octet’e ödeyeceği aylık lisans ücretini,

Octet: 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında faaliyet iznine sahip olarak ödeme hizmeti sağlayan Octet Express Ödeme Kuruluşu Anonim Şirketi unvanlı ödeme kuruluşunu,

Ödeme Emri: Ödeme Hizmeti kullanıcısı tarafından ödeme işleminin gerçekleştirilmesi amacıyla Octet’e verilen talimatı,

Ödeme Hizmeti/Hizmetleri: Octet tarafından ödeme kuruluşu sıfatıyla sunulan ve işbu Sözleşme’ye ek protokoller ile detayları belirlenecek hizmetleri,

Portal: Octet tarafından işletilen ve tüm hakları Octet’e ait olan internet tabanlı elektronik iletişim sistemini,

Satıcı(lar): İşbu Sözleşme ve mevzuat uyarınca yasaklanmayan her türlü alanda faaliyet gösteren, Octet tarafından kendisine verilen kullanıcı adı ve şifre ile Portal’a üye olan ve bu şekilde Portal ve/veya Octet altyapısı üzerinden yaptığı ticari işlemler kapsamındaki ödeme işlemlerine konu fonun ulaşması istenen tüzel kişiyi veya vergi kaydı bulunan gerçek kişi tacirler ile esnafları,

Sözleşme: Taraflar arasında akdedilen işbu Ödeme Hizmeti Çerçeve Sözleşmesi ve tüm eklerini,

Yetkili Kullanıcı(lar): Portal üzerinde ticari amaçlarla Satıcı adına işlem yapmak üzere Satıcı tarafından yetkilendirilen, Portal’a giriş yapabilmek için Octet’in kendilerine şifre/internet linki göndereceği ve gerekli bilgileri ve yetki kapsamları işbu Sözleşme’ye Ek-1’de listelenen kişileri,

Yönetmelik: Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik’i ifade eder.

SÖZLEŞMENİN KONUSU

Octet, Kanun kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun düzenlediği 26.01.2017 tarihli faaliyet izin belgesi ile ödeme kuruluşu olarak ödeme hizmetleri sağlamaktadır.

İşbu Sözleşme, detayları işbu Sözleşme ve ilgili Ekler’de belirtilen Ödeme Hizmeti’ne ilişkin esaslar ile Taraflar’ın bu kapsamdaki hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

PORTAL’A ÜYELİK VE PORTAL KULLANIMINA İLİŞKİN HÜKÜMLER

Portal’a Üyelik

Portal aracılığıyla sunulan Ödeme Hizmetleri’nden sadece üyelik başvurusu Octet tarafından onaylanan Satıcı yararlanabilir.

Satıcı, Octet’in sunduğu Ödeme Hizmetleri’nden yararlanmak için Octet’e veya Portal üzerinden yaptığı üyelik başvurusu kapsamında Octet tarafından kendisinden talep edilen tüm bilgileri Octet ile doğru, eksiksiz ve güncel şekilde paylaşmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, üyelik kapsamında önem teşkil edecek nitelikteki bilgi ve belgeleri de kendilerinden talep edilmemiş olsa dahi Octet’e bildirmekle yükümlüdür.

Satıcı, üyelik başvurusunun değerlendirilmesi aşamasında ve üyelik süresince Octet’in Satıcı ile ilgili Kredi Kayıt Bürosu, T.C. Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (“MASAK”) ve gerekli gördüğü diğer kurumlardan gerekli tüm bilgi, belge ve raporları talep etmesine peşinen muvafakat etmekte olup bu kapsamda kendisinden herhangi bir aşamada talep edilecek tüm bilgi, belge ve onayları Octet’e talep edildiği şekil ve sürede sağlamayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı’nın söz konusu yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi halinde Octet; hakkında bilgi, belge veya rapor verilmeyen ödeme işlemini yapmayı reddetme, Satıcı ile bağlantılı tüm işlemleri durdurma veya Satıcı’nın üyeliğini askıya alma ve/veya iptal etme hakkını haizdir.

Satıcı, Yönetmelik’in 9. maddesi kapsamındaki işyeri kayıt sistemi uygulaması kapsamında, kendisine Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. tarafından bir işyeri kodu verileceği ve kendisiyle ilgili olarak Octet’in yapacağı bilgi paylaşımları ve sorgulamalarla ilgili olarak açıkça işbu Sözleşme yapılmadan önce bilgilendirildiğini ve bu kapsamda Octet’e onay verdiğini kabul ve beyan eder.

Octet, Sözleşme yürürlüğe girmeden önce veya Sözleşme süresi boyunca Satıcı ile iletişime geçerek Satıcı tarafından iletilen bilgileri doğrulama ve bu amaçla üçüncü kişi bilgileri dahil ek bilgi ve belge talep etme ve/veya herhangi bir gerekçe göstermeden Satıcı’yı Portal’a üye yapmama ve Satıcı’nın üyeliğini askıya alma ve/veya iptal etme hakkını haizdir. Satıcı, bu kapsamda kendisinden herhangi bir aşamada talep edilecek tüm bilgi, belge ve onayları Octet’e talep edildiği şekil ve sürede sağlamayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

Satıcı tarafından üyelik başvurusu kapsamında verilen Satıcı bilgilerinin değişmesi veya güncelliğini yitirmesi halinde Satıcı bu değişikliği, en geç değişikliğin geçerli olacağı tarihten 2 (iki) iş günü önce Octet’e bildirmek ve değişikliğin gerçekleşmesi sonrasında da bu değişikliği gösteren tüm belgeleri Octet’e iletmekle yükümlüdür. Aksi halde üyelik başvurusu kapsamında veya daha ileriki bir aşamada sunulan son Satıcı bilgileri, Octet tarafından güncel ve geçerli kabul edilir. İşbu bilgi ve belgelerin Octet’e teslim edilmiş ve/veya bildirilmiş olması Octet’in bu bilgilerin doğruluğu ve güvenilirliğinden sorumlu olduğu anlamına gelmez ve Satıcı bu bilgilerin güncel olmadığından bahisle Octet ve/veya üçüncü kişilerden her ne nam altında olursa olsun herhangi bir hak veya alacak talebinde bulunamaz; Portal’da daha önce Portal’a bildirdiği Yetkili Kullanıcılar’ı eliyle gerçekleştirdiği işlemlerin geçersiz olduğunu iddia edemez.

Portal Kullanımı

Octet, üyelik başvurusunun olumlu şekilde sonuçlanması halinde Satıcı’ya ve/veya Yetkili Kullanıcılar’ına Portal’a erişilebilmesi ve Portal’ın kullanılabilmesi için gerekli kullanıcı adı ve şifrelerini iletir. Söz konusu kullanıcı adı ve şifresi oluşturulduktan sonra Satıcı ve/veya Yetkili Kullanıcılar’ı Portal’a Octet internet sitesi üzerinden veya Octet tarafından Portal ile entegrasyonu sağlanmış kendi sistemleri üzerinden giriş yapabilir ve/veya bir ticari işlemi başlatabilir.

Satıcı, Yetkili Kullanıcılar’ına ilettiği kullanıcı adı ve şifresinin gizliliğinin ve güvenliğinin korunmasına ilişkin sorumluluğun tamamen Satıcı’ya ait olduğunu ve şifrenin tahsis amacı haricinde başkaca herhangi bir amaçla kullanılmasını önlemekle yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt eder. Satıcı ve/veya Yetkili Kullanıcı’nın, şifreyi kaybetmesi, üçüncü kişilere kullandırması, başka bir kişi adına işlem yapması, başka bir kişiye ait ödeme aracıyla işlem yapması ve bunu beyan etmemesi veya herhangi bir nedenle şifrenin güvenliğini sağlayamaması durumunda ortaya çıkabilecek her türlü zarara ilişkin olarak Octet’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Satıcı, şifresini kaybetmesi durumunda bu durumu derhal Octet’e hem sözlü hem yazılı olarak bildirecektir. Octet söz konusu şifrenin kullanımını engellemek üzere gerekli işlemleri yapacak ve güvenlik açısından uygun gördüğü en kısa sürede Satıcı’ya yeni bir şifre tahsis edilmesini sağlayacaktır.

Satıcı, Portal’ı Octet’in kurulum ve kullanım talimatları doğrultusunda kullanmakla yükümlü olduğunu ve Portal’la ilgili yapılacak tüm güncellemelere ve güvenlik amaçlı kısıtlamalara uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı’nın Octet’in talimatlarına aykırı hareket etmesi nedeniyle işlemlerde gerçekleşecek herhangi bir hatadan Octet sorumlu tutulamayacaktır.

Portal’dan ve Sözleşme kapsamındaki Ödeme Hizmetleri’nden münhasıran Satıcı yararlanabilecek olup Satıcı’nın bu hükme aykırı hareket etmesi halinde Octet Sözleşme’yi tek taraflı feshetme hakkına sahip olacaktır.

Portal, Satıcı tarafından sadece Alıcı ile arasındaki mal ve/veya hizmet alım-satımı işlemleriyle ilgili olarak kullanılabilir. Octet, Portal üzerinden Satıcı ile Alıcı arasındaki alım-satım işlemlerinden bağımsız bir havale veya para aktarma hizmeti sağlamamaktadır ve Portal’ın Satıcı veya Yetkili Kullanıcılar’ı tarafından Satıcı ile Alıcı arasındaki bu alım-satım işlemleri ile bağlantılı ödemeler dışındaki amaçlarla kullanılması kesinlikle yasaktır. Satıcı’nın bu hükme aykırı hareket ettiği yönünde şüphe oluşması halinde Octet, verdiği Ödeme Hizmeti’ni durdurabilir ve de Satıcı’ya yapılacak ödemeyi yapmamayı ve Alıcı’ya iade etme hakkını saklı tutar. Söz konusu şüphelerin giderilememesi durumunda da Octet Sözleşme’yi tek taraflı feshetme hakkına sahip olacaktır.

Satıcı’nın kendi sistemi üzerinden Portal alt yapısını kullanarak Octet’in verdiği Ödeme Hizmetleri’nden yararlanmak istemesi veya ortak ödeme sayfasını kullanmak istemesi durumunda, bu hususla ilgili olarak Octet ile Satıcı arasında ayrı bir protokol düzenlenebilir. Bu sözleşmenin tüm hükümleri Satıcı’nın kendi sistemi üzerinden Portal alt yapısını kullanması durumunda da geçerlidir.

Portal’da yer alan ve/veya Portal’ın kullanımı kapsamında Satıcılar ve Yetkili Kullanıcılar’ı tarafından uyulması gereken hüküm ve koşullar ile Portal üzerindeki işlemler kapsamında Satıcı ve/veya Yetkili Kullanıcılar’ı tarafından sanal ortamda onaylanan ve/veya fiziken imzalanan veya Portal’ın kullanımıyla ilgili olarak Satıcı’nın ve/veya Yetkili Kullanıcılar’ın bilgisine sunulan tüm belgeler ve duyurular işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olup, Satıcı ve Yetkili Kullanıcılar yönünden bağlayıcıdır. Satıcı, işbu Sözleşme ve tüm eklerinin Yetkili Kullanıcılar tarafından da okunmasını ve Yetkili Kullanıcılar’ın söz konusu düzenlemeler kapsamında öngörülen yükümlülüklere uygun hareket etmelerini sağlamakla yükümlüdür.

Octet, Portal’a sürekli, kesintisiz veya güvenli erişimi garanti etmez. Octet, Satıcılar’a bildirilerek Portal’a erişimi bakım veya güncelleme çalışmaları amacıyla geçici olarak askıya alabilir veya Portal’a erişim Octet’in kontrolü dışındaki sebeplerle (siber saldırı, kötü niyetli erişim vs.) sekteye uğrayabilir. Bu durumlarda Octet’in Satıcı’ya ve/veya üçüncü kişilere karşı hiçbir hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu durumlarda Octet, Portal’a erişimin sağlanabilmesi için tüm özen ve gayreti göstereceğini taahhüt eder.

Satıcı, Portal aracılığıyla işlem gerçekleştirmekle, Octet ve bankalar tarafından kesilecek ücret ve komisyonlardan haberdar olduğunu ve Ödeme Hizmeti’nin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla bu ücret ve komisyonların işletileceğini kabul ve beyan eder.

Octet’in Satıcı’ya verdiği hizmetler ile ilgili kusuru nedeniyle doğabilecek her nevi doğrudan zarardan ötürü sorumluluğu hiçbir şekilde Satıcı’nın ödeyeceği Hizmet Bedeli tutarını aşamaz. Satıcı bu tutarı aşan bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Octet’in tazminat yükümlülüğü her hâlükârda ilgili tarafın zararının kesinleşmiş bir mahkeme kararıyla tespit edilmesinden sonra doğacaktır.

SATICI’NIN BEYAN, HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Satıcı, Yetkili Kullanıcılar’ının, ortaklarının, yetkililerinin, yöneticilerinin, çalışanlarının ve sorumluluk alanları içinde bulunan üçüncü kişilerin işbu Sözleşme ve ilgili Ekler’inin hükümlerine uygun hareket etmelerini sağlamakla ve bu kişilerin Octet ile bağlantılı tüm iş ve işlemleriyle ilgili gerekli izinleri ve yetkileri almış olduğundan emin olmakla yükümlü olup işbu Sözleşme ve Ekler’inin bu kişiler tarafından ihlali halinde Satıcı söz konusu kişilerle beraber müteselsilen sorumlu olacaktır.

Satıcı, Yetkili Kullanıcılar’ının belirtilen yetkilerine uygun şekilde Portal’da gerçekleştirdikleri işlemlerle bağlı olduğunu, Yetkili Kullanıcı’nın kendisine Portal’da işlem yapmak üzere verilen yetkilerin kapsam ve sınırlarını bildiğini, bu kapsamda kendisine Octet tarafından verilecek kullanıcı adı ve şifresi ile yapılacak tüm işlemlerin Satıcı adına Yetkili Kullanıcı tarafından yapılmış sayılacağını, kullanıcı adı ve şifresinin güvenliğinden Yetkili Kullanıcı’nın ve Satıcı’nın müteselsilen sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.

Satıcı, Portal’ın işbu Sözleşme Ek-1’de detaylı bilgileri ve yetki kapsamları listelenmiş Yetkili Kullanıcılar’ı tarafından kullanılacağını, bu kişiler tarafından Portal üzerinden gerçekleştirilen tüm işlemlerin kendisini hukuken bağladığını ve bu kişilerden ilgili mevzuat uyarınca</a >; adı – soyadı, doğum yeri </a >ve tarihi, kimlik belgesinin türü ve numarası, uyruğu, iş ve mesleğe ilişkin bilgiler, anne adı, baba adı, T.C. kimlik numarası ve diğer kimlik bilgileri, adres, telefon, elektronik posta adresi, varsa faks numarası bilgileri ile kimlik ve imza örneği alınmadan bu kişilere Portal girişi sağlanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, Ek-1’de belirtilen kişilerde ve yetki kapsamlarında ve Yetkili Kullanıcılar ile ilgili Octet’e ilettiği her türlü bilgi ve belgelerde meydana gelecek her türlü değişikliği, söz konusu değişikliğin yapılmasından en geç 2 (iki) iş günü önce Octet’e yazılı olarak bildirmekle yükümlü olduğunu, bildirimin Octet’e ulaşmasına kadar geçen süre içinde yapılmış yetkisiz işlemlerle ilgili herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Satıcı, önceden belirlediği ve Octet’e bildirdiği, Portal içinde kayıtlı bulunan kişiler dışında, şifreleri, kendi çalışanları da olsa ilgili kişiden başka hiç kimseye kullandırmayacağını, Portal’a yetkisiz bir kişi ya da kaçak olarak girilmesi veya Portal’ı engelleyici, geciktirici, Portal’a zarar verici bir yazılımın, virüs programının varlığının tespiti halinde, kullanıcı kimliklerini derhal devre dışı bırakmayı ve Octet’i derhal haberdar etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

Satıcı, Portal’a yüklediği bilgi/belgelerin doğru ve güncel olduğunu, bu bilgi/belgeler üzerinde Octet’in herhangi bir inceleme ve/veya araştırma yükümlülüğünün ve dolayısıyla söz konusu bilgi/belgeler ile bağlantılı olarak herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Satıcı, Octet’in herhangi bir kusuru olmaksızın bankaların veya diğer ilgili kurumların sistemlerinde meydana gelebilecek aksaklıklar, kontrol dışında gerçekleşen olaylar (grev, doğal felaketler, yetkili merci veya mahkeme kararları, savaş, pandemi, elektrik kesintisi, hat yoğunluğu da dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) nedeniyle Octet’in işbu Sözleşme’deki yükümlülüklerini yerine getirememesi halinde Octet’in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Satıcı, bankaların sistemlerinde ya da Portal’da gördüğü aksaklıkları, Octet’e derhal bildirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

Satıcı, ağır kusur halleri hariç olmak üzere, Octet’in, kendisinden kaynaklanan sorunlar dışında Portal sistem ve hizmet sürekliliğinin sağlanamamasından ve işbu Sözleşme kapsamında meydana gelen herhangi bir dolaylı zarardan Satıcı’ya ve/veya üçüncü kişilere karşı sorumlu tutulamayacağını kabul eder.

Satıcı, Ödeme Hizmeti’nin verilebilmesiyle ilgili olarak ödeme işlemine konu ticari işlemle de ilgili olarak Octet’in kendisinden talep edeceği bilgi ve belgeleri Octet’e vermekle yükümlüdür. Satıcı’nın işbu maddeye aykırı davranması halinde, Octet, hakkında bilgi ve belge verilmeyen ödeme işlemini yapmayı reddetmek, Satıcı ile bağlantılı tüm işlemleri durdurmak ve Satıcı’nın Portal’a erişimini tamamen engellemek hakkını haizdir.

Satıcı, Octet’in Alıcı ile arasındaki ilişkiye herhangi bir şekilde taraf olmadığını, ürün veya hizmetin yasalara ve ahlaka uygun olmasını ve eksiksiz olarak temin veya teslim edilmesini sağlamanın kendisinin yükümlülüğü olduğunu, ürün/hizmetin temin veya tesliminin sağlanamaması da dâhil kendisi ile Alıcı arasındaki ilişkiden doğabilecek ihtilaflar bakımından Alıcı’nın ve diğer tüm kurum ve kişilerin muhatabının kendisi olduğunu ve Octet’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, Octet’i söz konusu tazmin taleplerinden ari tutmak için gereken tüm çabayı göstermekle yükümlü olduğunu ve Octet’in kendisi ile Alıcı arasındaki ilişkiden doğan bir talep sebebiyle herhangi bir zarara uğraması durumunda, söz konusu zararları ve vekâlet ücreti ile yargılama giderleri de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Octet tarafından yapılan tüm masrafları, ayrıca bir mahkeme kararına gerek olmaksızın, Octet’in bu yöndeki ilk yazılı talebini müteakiben nakden ve defaten Octet’e ödemekle yükümlü olduğunu, Satıcı’nın ve/veya Alıcı’nın herhangi bir çalışanının ödeme hizmetini işbu Sözleşme ve Ekler’de bahsedilen amaç haricinde kullanması halinde Octet’e herhangi bir sorumluluk atfedilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Satıcı, işbu Sözleşme ile bağlantılı tüm mevzuata, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve diğer idari ve resmi kurum ve kuruluşların kurallarına, Ödeme Kartları Sektörü Veri Güvenliği Standartları’na (PCI-DSS), BKM, VISA, Mastercard gibi ödeme kartı kuruluşlarının kurallarına uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Satıcı’nın tüzel kişi olması halinde, Satıcı’nın payları ve/veya yönetimi üzerindeki kontrolün herhangi bir surette el değiştirdiği durumlarda Satıcı ilgili değişikliği Octet’e derhal sözlü ve yazılı şekilde bildirmekle yükümlüdür.

Satıcı, Octet’in, Portal üzerinden verdiği hizmetlerin üçüncü kişilere pazarlamasını yapmak amacıyla, Satıcı’ya verdiği hizmetlerden bahsedebileceğini kabul eder. Octet, bu kapsamda yapılacak her türlü çalışma içeriğinde Satıcı’nın itibarının korunmasına azami özen göstereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda, Satıcı, unvan ve logolarının Octet tarafından uygun görülen mecralarda kullanılabilmesi amacıyla Octet’e üçüncü kişilere devredilemeyen, münhasır olmayan bir lisans hakkı vermiş olup işbu lisans karşılığında Octet’ten herhangi bir bedel talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Satıcı, Alıcılar’dan doğmuş/doğacak alacaklarını hiçbir şekilde devretmeyeceğini, aksi halde Octet’in uğradığı doğrudan ve dolaylı tüm zararları ve vekâlet ücreti ile yargılama giderleri de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Octet tarafından yapılan tüm masrafları, ayrıca bir mahkeme kararına gerek olmaksızın, Octet’in bu yöndeki ilk yazılı talebini müteakiben nakden ve defaten Octet’e ödemekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Satıcı, Hassas Müşteri Verileri’nin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması hususunda gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Ayrıca Satıcı, hizmetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli olan terminaller ve Octet arasındaki iletişim haricinde, kendi nezdinde Hassas Müşteri Verisi tutmamayı, işlememeyi veya kaydetmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

Satıcı, önemli bir güvenlik olayı yaşanması veya önemli bir güvenlik olayı yaşanacağına ilişkin bilgi edinmesi halinde bu durumu ivedilikle Octet’e bildirmekle yükümlüdür. Bu kapsamda Satıcı, Octet’in verdiği talimatları yerine getirmekle yükümlüdür.

OCTET’İN BEYAN, HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Octet, Satıcı’nın üyelik başvurusunun Octet tarafından onaylanmasını takip eden 10 iş günü içerisinde Satıcı’nın sistemlerinin Portal’a entegre edilmesi için destek vererek veya entegrasyon olmaksızın Satıcı’nın Yetkili Kullanıcılar’ına Portal’a erişim yetkisi tanımlayacağını ve bu kişilere kullanıcı adı, şifre ve Portal’a giriş için kullanılması gereken internet linkini göndereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Octet, Portal’ın sorunsuz ve kesintisiz işleyebilmesi için düzenli olarak bakımını yapmak, Portal üzerinden gerçekleştirilen tüm işlemlere ilişkin verileri yedeklemek, Portal’la ilgili gerekli olan her türlü güncellemeyi en kısa zamanda yapmak ve güncel iş sürekliliği süreçlerini uygulamakla yükümlüdür.

Octet, Portal üzerinden hizmetlerin daha iyi verilebilmesi amacı ile anılan Portal’ı değiştirme, geliştirme, Portal’dan yararlandırmayla ilgili sınırlamalar getirme haklarını saklı tutar.

Octet, işbu Sözleşme kapsamında belirlenen şartları Satıcı’nın karşılamaması, Portal’a ulaşma ve erişimine ilişkin yükümlülüklerin Satıcı tarafından ihlali halinde bu Sözleşme’yi feshetmek; dolandırıcılık, bilgisayar korsanlığı, siber saldırı veya sair hukuka aykırı davranışları engellemek veya çalışanları veya Portal’ı korumak amacıyla gereklilik arz etmesi hallerinde, Portal’a erişimi ve Portal’ın kullanımını durdurmak hakkına sahip olup bu hakkını dilediği zaman serbestçe kullanabilir.

Octet, Satıcı’nın işbu Sözleşme’ye aykırılığı durumunda aykırılık giderilene kadar Ödeme Hizmeti’ni askıya alabilecek veya Satıcı’nın üyeliğini dondurabilecektir.

Ücretlendirme

İşbu madde kapsamında belirtilenler dışındaki tüm mali hükümler, Taraflar’ın mutabakatı doğrultusunda hazırlanacak Ekler kapsamında ayrı ayrı düzenlenecektir.

Octet, Portal üzerinden gerçekleşen işlemler kapsamında Satıcı’dan Hizmet Bedeli dışında işlem türünden kaynaklanabilecek ek masrafları talep ve tahsil etme hakkına sahiptir.

Octet, ekonomik gereklilikler ortaya çıkması halinde ücretlendirmesinde tek taraflı değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Octet, Yönetmelik çerçevesinde sağlaması gereken bilgiler için Satıcı’dan herhangi bir ücret talep edemez. Octet, Satıcı’nın ek bilgi, daha sık bilgilendirme veya bilgilerin işbu Sözleşme’de öngörülenden farklı yöntemlerle iletilmesini talep etmesi halinde, Satıcı’dan en fazla bu işlemin maliyetiyle orantılı bir ücret, masraf veya komisyon talep edebilir. Ayrıca ilgili diğer mevzuat gereği belirli bir şekilde yapılması zorunlu olan bildirim ve işlemlerden katlanılan maliyetler kadar ücret alınabilir.

ÖDEME HİZMETLERİ KAPSAMINDAKİ ÖDEME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Mücbir sebep ve/veya Octet’ten kaynaklanmayan teknik aksaklık halleri hariç olmak üzere, Ödeme Hizmetleri kapsamında Octet’in gerçekleştireceği ödeme işlemleri, ilgili Ekler’de aksine bir düzenleme bulunmadığı müddetçe Octet’in hesabına ödemenin yapılmasını takip eden bir (1) iş günü içerisinde banka hesap bilgileri başlıklı ekte detayları verilen banka hesabına, banka hesap bilgileri başlıklı ekte herhangi bir banka hesabı belirtilmediyse aşağıda detayları verilen banka hesabına yapılarak tamamlanacaktır. Satıcı’nın banka hesabında değişiklik ya da başka para cinsinde yeni hesap eklemesi yapabilmesi için Octet’e kaşeli ve imzalı bir yazı ya da Ek-1’de bildirilen Tam Yetkili Kullanıcıların elektronik posta adresinden bir talep iletmesi gerekmektedir.

Satıcı Banka Hesabı Bilgileri

Banka Adı: ________________________

IBAN: ____________________________

İşbu Sözleşme’ye konu ödemeler Türk Lirası veya Taraflarca mutabık kalınan diğer para birimleri cinsinden yapılabilecektir.

İşbu Sözleşme kapsamında verilecek Ödeme Hizmetleri kapsamında uygulanacak döviz kuru, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kurudur. Satıcı, referans döviz kurunda meydana gelecek değişikliklerin kendisine bildirim yapılmaksızın derhal uygulanacağını kabul eder.

İşlem Limiti Octet tarafından belirlenecek olup Octet söz konusu limitleri dilediği zaman önceden bildirimde bulunmak kaydıyla değiştirme hakkını haizdir. Alıcı veya Satıcı, Octet tarafından belirlenmiş İşlem Limiti’ni aşan bir işlem yapmayacaktır. İşlem limitinin aşılması durumunda Octet işlemleri durdurmak, limiti aşan kısım için iade veya iptal etmek hakkını haizdir. İşlem limitinin yükseltilmesinin talep edilmesi ve bu talebin Octet tarafından uygun bulunması halinde, Octet, kendisi tarafından getirilen ek kimlik, bilgi ve belge talep etme vb. süreçlerinden geçmeyi zorunlu tutabilecektir.

Octet, Alıcı tarafından gönderilen işleme konu ödemeyi ancak Octet’in hesabına geçtikten sonra Satıcı’nın hesabına aktarabilir.

Satıcı, Ödeme Hizmeti türlerinden hangilerinden yararlanacaksa, ilgili Ödeme Hizmeti özelinde işbu Sözleşme’ye ek olarak Satıcı ile Octet arasında akdedilecek protokol de Satıcı ile Octet arasında geçerli olacaktır.

Ödeme İşleminin Gerçekleştirilmesi için Onay Verilmesine ve Bu Onayın Geri Alınmasına İlişkin Yöntem:

Ödeme işlemi, Alıcı tarafından ödeme işleminin gerçekleştirilmesine Octet tarafından belirlenmiş yöntemlerle onay verilmesi ile yetkilendirilmiş sayılır. Ödeme Emri Octet’e ulaştığı anda kabul edilmiş olur ve bu andan itibaren Ödeme Emri Alıcı tarafından geri alınamaz.

Alıcı, ödeme işleminin, Satıcı tarafından veya Satıcı aracılığıyla başlatıldığı durumlarda, Ödeme Emri’ni Octet’e ilettikten veya ödeme işleminin gerçekleştirilmesi için onay verdikten sonra Ödeme Emri’ni geri alamaz.

Ödemenin belirli bir günde, belirli bir dönemin sonunda veya Alıcı’nın ödemeye ilişkin fonları Octet’in tasarrufuna bıraktığı günde gerçekleştirmesinin kararlaştırıldığı hallerde, Ödeme Emri Alıcı tarafından geri alınamaz.

Alıcı’nın yukarıda belirtilen hallerde Ödeme Emri’ni geri alması halinde Octet söz konusu işlemi ücretlendirebilecektir.

Satıcı Tarafından Başlatılan İşlemlerde Geri Ödeme:

Satıcı tarafından yetkilendirilmiş veya Satıcı aracılığıyla başlatılan ödeme işleminde yetkilendirme sırasında ödeme işlemine ilişkin tutarın tam olarak belirtilmemesi ve gerçekleşen ödeme işlemi tutarının, harcama geçmişi, sözleşme şartları ve ilgili diğer hususlar dikkate alınarak öngörülen tutarı aşması halinde, Alıcı, ilgili mal veya hizmetin tüketilmemiş olması kaydı ile ödeme işlemi tutarı kadar geri ödeme yapılmasını talep edebilir. Octet, Alıcı’dan talebine ilişkin gerçeğe dayalı kanıtlar sunmasını isteyebilir. Geri ödeme talebi, ödeme işleminin gerçekleştirildiği tarihten itibaren en geç 1 (bir) ay içinde yapılmalıdır.

Ancak, ödeme işlemine ilişkin onayın doğrudan Octet’e verilmesi veya ödemenin gerçekleştirilmesi gereken tarihten en az 1 (bir) ay önce Alıcı’ya bildirimde bulunulması hallerinde Alıcı ilgili ödeme işlemi için herhangi bir geri ödeme talep edemez.

Octet, Alıcı’nın geri ödeme talebini aldığı tarihten itibaren 10 (on) iş günü içinde ödemeyi eksiksiz yapar ya da talebi gerekçeleri ile birlikte reddederek Alıcı’nın başvurabileceği hukuki yolları kendisine bildirir.

ŞİKÂYET VE İTİRAZ PROSEDÜRÜ

Şikâyet ve İtiraz Prosedürü

Satıcı, şikâyet ve itiraz başvurularını,info@octet.com.tr adresine e-posta veya Octet’in merkez adresine iadeli taahhütlü posta göndererek ulaştırabilir.

Satıcı’nın şikâyet ve itirazının, söz konusu şikâyet veya itirazın detaylı açıklamasını ve ödeme işlemine ilişkin referans numarasını içermesi zorunludur.

Octet, Satıcı’nın Ödeme Hizmetleri’yle ilgili olarak yapacağı şikâyet ve itiraz başvurularını, başvuru tarihinden itibaren 20 (yirmi) gün içerisinde ilgili birimlerine iletip Satıcı’nın başvuru yöntemini kullanarak kanıtlanabilir ve gerekçeli bir şekilde cevaplandıracaktır. Ancak, Octet, Satıcı’nın şikâyet veya itiraz bildirimdeki eksiklikler sebebiyle geri dönüşünde meydana gelebilecek gecikmelerden sorumlu olmayacaktır.

Satıcı, ticari işlemlere konu ürün ve hizmetlere ilişkin her tür bildirim, şikâyet ve itirazların kendisine yapılması gerektiğini ve bu kapsamda Octet’e iletilen bildirim ve şikayetlerden kendisinin sorumlu olduğunu bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Octet kendisine bildirilen ticari işlemlere konu ürün ve hizmetlere ilişkin herhangi bir bildirimi, şikâyeti ve/veya itirazı derhal Satıcı’ya bildirmekle yükümlüdür.

Alıcı ve Satıcı arasındaki uyuşmazlıklarla ilgili olarak Octet kendine kusur atfedilebilecek haller hariç olmak üzere herhangi bir şekilde ödeme yapmak durumunda kalırsa Satıcı söz konusu bedelleri derhal tazmin etmekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Satıcı, işbu Sözleşme’ye konu hizmet ile ilgili Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (“TÖDEB”) Bireysel Müşteri Hakem Heyetine İlişkin Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik uyarınca Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği nezdinde oluşturulmuş hakem heyetlerine başvurma hakkına sahiptir. TÖDEB Bireysel Müşteri Hakem Heyeti’ne başvuru formuna www.todeb.org.tr sitesinden ulaşabilirsiniz. Form ilgili bilgilerin doldurulması ve gerekli belgelerin yüklenmesi sonucu www.todeb.org.tr adresi üzerinden elektronik olarak iletilebilir. Detaylı bilgilere https://www.octet.com.tr/bireysel-musteriler-icin-hakem-heyeti adresi üzerinden erişilebilir.

SORUMLULUK

Hata ve Zarardan Doğan Sorumluluk

Octet, sadece işbu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerini ihlâl etmesi hâlinde meydana gelen doğrudan zararlardan sorumlu olup, kendi kusurunun bulunmadığı üçüncü şahıs tarafından neden olunan zararlardan sorumlu olmayacaktır.

Octet’in Satıcı’ya verdiği hizmetzler ile ilgili kusuru nedeniyle doğabilecek her nevi doğrudan zarardan ötürü sorumluluğu hiçbir şekilde Satıcı’nın ödeyeceği Hizmet Bedeli tutarını aşamaz. Satıcı bu tutarı aşan bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Octet, banka hesapları, ödeme kartları, ödeme emirleri ve ödeme düzenlemeleri de dâhil olmak üzere Satıcı taleplerinin zamanında işlenmesini sağlamak için basiretli bir tacirden beklenecek tüm çabayı göstermeyi taahhüt etmekle birlikte Ödeme Hizmetleri’nin kendisinden kaynaklanmayan gecikmeler nedeniyle sekteye uğraması dolayısıyla hiçbir sorumluluk kabul etmez. Octet kendisinden kaynaklanan sebepler hariç Portal üzerindeki bir işlemin tamamlanması için gereken süreyle ilgili hiçbir taahhüt veya garanti vermez. Octet’e bildirilen banka hesabının güncel, açık ve kullanılır durumda olması Satıcı’nın sorumluluğundadır. Bildirilen banka hesabının, Satıcı adına kayıtlı olmadığının tespit edilmesi ve Satıcı tarafından da hesabın başkasına kayıtlı olduğu yönünde Octet’e herhangi bir ön bildirim yapılmamış olması halinde Satıcı kendisine ait başka bir banka hesabı bildirene veya Octet ile bu konunun çözümüyle ilgili olarak mutabık kalınana kadar bu hesaba Octet tarafından ödeme yapılamayacaktır.

Ağır ihmal ve kasıt halleri hariç olmak üzere, Octet’in, Ödeme Hizmetleri kapsamında Satıcı tarafından sağlanan bilgilerin doğru ve güncel olmamasından, bilgilerinin hukuka uygun yollarla bildirilmiş olmamasından, bu bilgilerin ilgili taraflara tam, doğru ve zamanında iletilmemesinden, kendisinden kaynaklanan sorunlar dışında sistem ve hizmet sürekliliğinin sağlanmamasından ve bu Sözleşme kapsamında meydana gelen herhangi bir dolaylı zarardan (bunlarla sınırlı kalmaksızın, iş, kar, yatırım kaybı, işlerin durmasından kaynaklı zararlar da dahil olmak üzere) Satıcı ve/veya üçüncü kişilere karşı sorumluluğu bulunmamaktadır.

Octet bir banka veya kredi veren bir finansal kurum veya emanetçi değildir. Octet kredi vermez, faiz işletmez veya süreye bağlı herhangi bir menfaat sağlamaz, taksitlendirme yapmaz, ödeme garantisi vermez, mevduat toplamaz ve/veya hiçbir ürün satmaz, üretmez, pazarlamaz, satışına aracı olmaz ya da dağıtmaz. Bununla birlikte bedellere taksitlendirme yapılması halinde Octet taksit bedellerinin ödenmesine ilişkin Ödeme Hizmeti sunulabilir. Ancak fbu durumda taksitlendirme süresinin ilgili mevzuat tahtında sektörlere bağlı olarak belirlenen azami taksitlendirme süreleri ile taksit uygulanamayacak sektörlere ilişkin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yasal düzenlemelere uygun bir şekilde belirlenmesi Octet sorumluluğunda değildir.

Satıcı, taksitlendirme yapması halinde taksitlendirme süresini, tüm mevcut ve gelecek değişiklikleri içerir halleri ile 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu, Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik ve ilgili ikincil mevzuatlar tahtında, bunlara işbu Sözleşme imza tarihinden sonra yapılacak değişiklikler de dahil olmak üzere sektörlere bağlı olarak belirlenen azami taksitlendirme süreleri ile taksit uygulanamayacak sektörlere ilişkin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yasal düzenlemelere uygun bir şekilde belirleyeceğini, bu yükümlülüğüne aykırı davranması halinde, doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından münhasıran kendisinin sorumlu olduğunu, Octet ve üçüncü kişiler nezdinde ortaya çıkabilecek tüm zarar ve ziyanı gayrikabili rücu olarak karşılayacağını, buna ek olarak aykırı her bir işlem için Octet’e işlem tutarının sözleşmede belirtilen yüzdesi tutarında cezai şart ödeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Satıcı, bu madde hükümlerine uymaması halinde Octet’in Ödeme Hizmeti’ni derhal askıya alma ve işlemleri durdurma hakkının olduğunu ve bu kapsamda Octet’ten herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder.

Alıcı’nın, mevzuat kapsamında ürün veya hizmet bedelinin iade edilmesini talep etmesi halinde Satıcı, talebi ve bu talebe dair onayını doğrudan Octet’e yazılı olarak ve/veya Sözleşme’de belirlenen diğer yöntemlerle bildirir. Satıcı iade edilecek bedelin ödeme hesabındaki bakiyesinden mahsup edileceğini kabul eder. Bakiye olmaması halinde taleple birlikte iade edilecek bedelin de Octet’e ilk talebinde derhal gönderilmesi gerekir.

Şüpheli/Hatalı veya Yetkisiz İşlemlerde Sorumluluk

Alıcı, yetkilendirmediği veya hatalı gerçekleştirilmiş ödeme işlemini öğrendiği andan itibaren Octet’e gecikmeksizin bildirmek suretiyle işlemin düzeltilmesini isteyebilir. Düzeltme talebi, her hâlükârda ödeme işleminin gerçekleştirilmesinden itibaren 13 (onüç) ay içinde yapılır. Hatalı veya Yetkisiz İşlem’in gerçekleştiğinin ispatı edildiği durumlarda, Octet işlem bedelini Alıcı’ya iade edecektir. İşbu madde kapsamındaki düzeltme talebinin yapıldığı tarihte işlem bedeli Satıcı’ya aktarılmış ise Octet Satıcı’dan iade talep ederek söz konusu bedeli Alıcı’ya aktaracaktır. Satıcı, söz konusu iadeyi en geç bir (1) gün içerisinde gerçekleştirmekle yükümlü olup Octet işbu bedeli Satıcı’ya göndereceği ödemelerden mahsup etme hakkını haizdir.

Yönetmeliğin 54. maddesi uyarınca, kayıp veya çalıntı bir Ödeme Aracı’nın kullanılması ya da güvenlik bilgilerinin gereği gibi muhafaza edilmemesi nedeniyle Ödeme Aracı’nın başkaları tarafından kullanılması durumunda, Alıcı, Octet’e yapacağı bildirime kadar geçen sürede doğan veya Octet’i işbu Sözleşme’de belirtilen şekilde bilgilendirmediği takdirde yetkilendirmediği ödeme işlemlerinden doğan zararın tamamından sorumludur. Ayrıca, Alıcı, Ödeme Aracı’nı hileli kullanması veya bildirim yükümlülüklerini kasten veya ağır ihmalle yerine getirmemesi durumunda yetkilendirilmemiş ödeme işleminden doğan zararın tamamından sorumlu olacaktır. Yetkisiz işlemin Satıcı’nın kusurundan kaynaklanması halinde, Octet ve Alıcı’nın zararları Satıcı tarafından tazmin edilecek ve Satıcı, yetkisiz bir şekilde tahsil ettiği tutarları Alıcı’ya iade edilmek üzere Octet’e gönderecektir. İşlem kapsamında kusur tespitinin mümkün olmaması halinde, Octet’in Alıcı veya diğer bir üçüncü kişiye ödemek zorunda kalacağı bedeller Satıcı’dan tahsil edilecektir. Octet, söz konusu bedelleri Satıcı’ya yapacağı ödemelerden mahsup etme hakkını haizdir.

Satıcı, Portal’ın üçüncü kişilerce yetkisiz kullanımını ve/veya yetkisiz kişilerce kullanılmasına neden olabilecek herhangi bir olayı derhal Octet’e bildirmekle yükümlüdür.

Octet’in işbu Sözleşme kapsamındaki gözetim ve denetim yetkileri saklı kalmak üzere, hiçbir şekilde Portal üzerinden yapılan işlemleri izleme, denetleme, düzeltme ve/veya hatalı, sahte veya yetkisiz işlemleri tespit etme, durdurma ya da iptal etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Aynı şekilde Octet’in, Alıcı ve Satıcı arasında yapılan ticarete konu olan ürün veya hizmetler üzerinde ayıplı ve/veya eksik ifa durumları, kalite standartlarına uygunluk, ithalat ve ihracattan kaynaklı izin, vergi ve sair sorumluluklar, mülkiyet dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir kontrol yükümlülüğü ve buna ilişkin bir sorumluluğu bulunmamaktadır.Octet, Alıcı ile Satıcı’nın gerçekleştirdikleri ticari işlemlere hiçbir şekilde müdahale etmez ve aralarındaki ticaret kapsamında taraf, kefil veya garantör değildir. Her bir Satıcı, Portal üzerinden işlem yapacağı Alıcı’yı tamamen kendi inisiyatifiyle belirlemektedir. Bir Satıcı’nın Portal’a üye olması, Octet’in söz konusu Satıcı’nın işlemlerine ilişkin bir garanti verdiği veya Satıcı’ya ticari bir referans sağladığı anlamına gelmez, bu şekilde yorumlanamaz.Ancak, Octet, işbu Sözleşme’deki gözetim ve denetim yetkileri çerçevesinde, Portal üzerinde yetkisiz işlemler tespit etmesi halinde derhal bu işlemleri durdurma veya iptal etmekle ve mevzuatın izin verdiği ölçüde Satıcı’yı bilgilendirmekle yükümlüdür. Octet’in bir işlem hakkında herhangi bir izleme, denetleme, düzeltme, durdurma veya iptal işlemi yapması ne söz konusu işlem ne de diğer işlemler yönünden bu yönde bir yükümlülük doğurmayacağı gibi Octet’in herhangi bir işlem yönünden böyle bir müdahalede bulunmaması da hiçbir şekilde bu hakkından vazgeçtiği yönünde yorumlanamaz. İşbu Sözleşme’nin hiçbir hükmü Octet için bu düzenlemede öngörülenin aksine bir yükümlülük doğurmaz, bu şekilde yorumlanamaz.

Satıcı, Octet’in uygun gördüğü aralıklarla, uygun gördüğü zamanlarda ve yöntemle işbu Sözleşme’ye, yürürlükte bulunan mevzuata ve sektör kurallarına uyumunu bizzat veya üçüncü kişiler aracılığı ile denetleyebileceğini kabul eder.

Octet tarafından sağlanan Ödeme Hizmetleri, herhangi bir kesin, zımni veya yasal garanti olmaksızın sunulur. Octet ve Octet’in üst kuruluşu ve bağlı şirketleri, görevlileri, yöneticileri, aracıları, temsilcileri, iş ortakları, çalışanları ve tedarikçileri; mülkiyet, ticari uygunluk, ödeme taahhüdü ve Satıcı ile Alıcı arasındaki ticarete konu ürün ve hizmetlerin kalite standardına uygunluğu gibi hiçbir açık ve örtülü garanti vermezler.

Satıcı, istihdam veya ödemesine aracılık ettiği şahısların, alıcılarının, varsa alt işyerlerinin, bayilerinin veya iş verdiği taşeron firmaların doğrudan veya dolaylı olarak Octet sistemini kullanarak gerçekleştirilen ve Satıcı ile bağlantılı her türlü işlem ve eylemlerinden, kasıt ve ihmalleri ile özellikle sahtecilik, emniyeti suistimal ve dolandırıcılık fiillerinden dolayı Octet’e karşı bu kişi ve kurumlarla birlikte müteselsilen sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Şüpheli veya Hatalı veya Yetkisiz İşlemlerin gerçekleşmesi halinde Octet, işlemleri durdurma, Satıcı’nın üyeliğini askıya alma veya sonlandırma hakkına sahiptir. Ayrıca Octet, herhangi bir ödeme işlemi ile ilgili olarak haklı nedenlerle şüpheye düşerse ve bu kapsamda Satıcı’dan ek olarak talep ettiği bilgi ve/veya belgeleri inceledikten sonra da işlemle ilgili şüpheleri giderilmezse Alıcı’dan tahsil edilmiş bedeli Satıcı’ya göndermeden Alıcı’ya iade etme hakkını haizdir.</strong >

Diğer Sorumluluk Düzenlemeleri

Alıcı’nın Satıcı’dan temin ettiği mal veya hizmet veya bunların temin veya teslimi ile ilgili Octet’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Mal veya hizmetin yasalara ve ahlaka uygun olmasını ve eksiksiz olarak temin veya teslim edilmesini sağlamak ilgili mal veya hizmetin sağlayıcısı olan Satıcı’nın yükümlülüğündedir. Alıcı ile Satıcı arasındaki herhangi bir ihtilafla ilgili olarak Octet taraf değildir. Alıcı, Satıcı ile arasında çıkabilecek her türlü ihtilafta, burada sayılanlarla sınırlı olmaksızın, işleme itiraz etmesi, mal veya hizmeti iade talep etmesi, ayıplı mal veya hizmet iddiasında bulunması dâhil Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Borçlar Kanunu ve ilgili mevzuata dayanan taleplerini doğrudan ilgili mal veya hizmetin sağlayıcısı Satıcı’ya iletecek olup bu kapsamda doğacak talep, itiraz, soru, sorun, şikâyet ve benzeri hallerde Octet’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Alıcı tarafından Ters İbraz ya da yetkisiz veya hatalı işlem bildiriminde bulunulduğunun herhangi bir kanaldan Octet’e bildirilmesi durumunda, Octet ilgili işleme istinaden Satıcı’ya ödeme yapmama, ödeme yapılmış ise varsa mevcut bakiyesinden düşme, yoksa söz konusu tutarı Satıcı’dan talep etme, Octet’in gerçekleştireceği inceleme sonucunda Octet tarafından veya ilgili ödeme aracını ihraç eden, kabul eden, ihraç ve kabul sürecini yöneten, kural ve standartlarını belirleyen kurum ve kuruluşlar tarafından bu yönde karar verilirse itiraza konu ödeme aracına iade etme ve iade edilen tutarın yanı sıra her bir Ters İbraz işlemi için 250 TL tutarında cezai şartı Satıcı’nın bakiyesinden düşme hakkına sahiptir. Söz konusu cezai şart tutarı her yıl üretici fiyat endeksi doğrultusunda hesaplanacak enflasyon oranı uyarınca revize edilecektir.

Ters ibraz ya da yetkisiz veya hatalı işlem bildiriminde yapılan işlemlerin oranının, başarılı işlemlerin %1’ini geçmesi durumunda, oluşacak risk karşısında Octet, işlemleri durdurma ve/veya işbu Sözleşme’yi derhal ve tazminatsız bir şekilde feshetme hakkına sahip olup Octet’in uğradığı zararın karşılanmasını Satıcı’dan isteyebilecek ve Satıcı’ya ait bakiyeyi en az 18 (on sekiz) ay boyunca uhdesinde tutmaya hak kazanacaktır.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

“Octet”, “Octet Trading Card”, “Octet Trading Portal”, “Octet Express”, “Octet Finance”, “Octet Mobile”, “Octet Enabled”, “octetfinance.com”, “octet.com”, “octet.com.tr” ile Octet Express hizmetlerine ilişkin diğer tüm URL’ler, logolar ve ticari markalar Octet Finance, Octet Trading Card, Octet Express ve lisanslı firmalarının tescilli ticari markalarıdır.

Portal’a ve Octet internet sitesine ve yazılımına ilişkin tüm haklar, unvanlar ve menfaatler, buradaki herhangi bir içerik, Portal’a ilişkin teknoloji, tasarım, bağlantılı ekran görüntüleri, yazılımın yapısı, düzeni, kaynak kodu ve yukarıda bahsedilenlerden oluşturulan ya da türetilen tüm teknoloji ve içerik Octet’in ve lisanslı firmalarının özel mülkiyetindedir. Satıcı bunları kopyalayamaz, taklit edemez, tersine mühendisliğe konu edemez veya kullanamaz. Satıcı’nın Octet’in mülkiyeti ve kullanımında olan her nevi fikri mülkiyet hakkı konusu unsuru kullanması ancak bu kapsamda yazılı bir anlaşma bulunması halinde mümkün ve bununla sınırlıdır.

Bilgisayarlarına, mobil cihazlara ya da diğer bir portala indirdikleri bir Octet yazılımı kullanan Satıcı’ya, Octet yazılımını uygun bir şekilde kullanması için geri alınabilir, işbu Sözleşme’nin süresi ile sınırlı, kişiye özel olmayan ve devredilemeyen bir lisans verilmektedir. Bu lisans verme işlemine tüm güncellemeler, yükseltilmiş sürümler, yeni versiyonlar ile yedek yazılım da dâhildir.

Satıcı, kendisinin ve/veya Yetkili Kullanıcılar’ının işbu Sözleşme ve/veya Portal’a ilişkin sair uygulama ve kullanım koşullarına uymaması halinde, Octet’in maruz kalacağı tüm zararlardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, yazılımdan türetilen herhangi bir kaynak kodu değiştirmemeyi, çoğaltmamayı, uyarlamamayı, dağıtmamayı, görüntülememeyi, yayımlamamayı, tersine tasarım ve mühendislik yapmamayı, tercüme etmemeyi, parçalarına ayırmamayı, kaynak koduna dönüştürmemeyi ya da herhangi başka bir şekilde kaynak kodu yaratmaya çalışmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, Octet yazılımına ilişkin tüm hakların, unvan ve menfaatlerin Octet’e ait olduğunu kabul ve beyan eder.

Octet, Portal ve internet sitesi ile ilgili olarak her türlü içerik, yazılım ve tasarım değişikliği yapma hakkını haizdir.

Satıcı, Octet ismini ve logosunu, Octet’in ön yazılı onayını almadan kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ve VERİ PAYLAŞIM İZNİ

Octet, Satıcı’ya sağladığı lisans kapsamında Portal üzerinde yer alan gerçek kişilere ilişkin bilgilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak ve bu Sözleşme’deki şartlarla işleneceğini kabul eder. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere, güncel versiyonu Octet’e ait internet sitesinde https://www.octet.com.tr/kisisel-verilerin-islenmesine-iliskin-aydinlatma-metni/ adresinde yayımlanan Octet Express Ödeme Kuruluşu Anonim Şirketi Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nden ulaşılabilir. Octet Express Ödeme Kuruluşu Anonim Şirketi Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçasını oluşturur.

Octet, Portal’a aktarılan kişisel verileri, işbu Sözleşme’ye ilişkin hizmet kapsamında, Sözleşme amacına uygun, işlendiği amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak işlemeyi, yasal gereklilikler dışında kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silmeyi, yok etmeyi veya anonim hâle getirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, anonim hale getirilmiş verilerin Octet tarafında kullanılmasını kabul eder.

Octet, Portal’a aktarılan kişisel verileri, işbu Sözleşme’ye ilişkin hizmet kapsamında veya yasal/sözleşmesel yükümlülükler gereği paylaşılması gerekmedikçe, bankalar, Alıcı veya Satıcı dışında hiçbir şekilde gerek yurt içindeki gerekse yurt dışındaki üçüncü kişilere ya da kurumlara aktarmamayı, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini ve/veya kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemeyi, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeyi, her türlü teknik ve idari tedbirleri almayı, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince çıkarılacak tüm alt düzenlemelere uymayı ve gerekli olması halinde işbu Sözleşme kapsamındaki işlemlerini uyumlu hale getirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

Octet, herhangi bir şekilde Satıcı’nın işbu Sözleşme’deki işlemler nedeni ile ve/veya veri sorumlusu sıfatıyla Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyet edilmesi veya dava açılması halinde Satıcı’ya gerekli desteği sağlayacağını, ayrıca Octet’ten kaynaklanan bir nedenle davanın aleyhe neticelenmesi halinde Satıcı’nın tüm doğrudan zararını kesinleşmiş bir mahkeme kararı olması şartıyla karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri veya diğer üçüncü kişiler tarafından Satıcı’nın kusuru nedeniyle Octet’e yöneltilecek her türlü iddia, talep, şikâyet ve dava nedeniyle doğacak sorumluluk Satıcı’ya aittir.

Satıcı, kendisinin ve/veya personelinin işbu Sözleşme kapsamında kendisine aktarılan kişisel verilerin Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinin ifası için gerekmediği halde herhangi bir üçüncü kişiye açıklanması, aktarılması halinde ya da Sözleşme kapsamında işlenmesi gereken kişisel verilerin paylaşılması gerekmeyen üçüncü bir gerçek ya da tüzel kişinin bu Sözleşme kapsamındaki bilgilere herhangi bir şekilde ulaşması halinde, Octet’in Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebileceğini ve Octet’in doğmuş ve doğacak tüm doğrudan zararını tazmin etmekle yükümlü olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Taraflar, ilgili mevzuatta herhangi bir değişiklik veya güncelleme nedeniyle işbu Sözleşme kapsamındaki süreçlerinde bir değişiklik söz konusu olduğu durumda, bahse konu değişiklik veya güncellemenin yürürlük tarihi itibariyle başkaca herhangi bir bildirim veya anlaşmaya gerek olmaksızın uygulamaya alınacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Satıcı, madde 12.4 hükmü gereği Portal’a yüklediği ve Octet tarafından bankalara aktarılacak kişisel veriler ile doğrudan Octet’e aktardığı kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak temin ettiğini, söz konusu kişisel verilerin Ödeme Hizmeti kapsamında işlenmesi yönünden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca gerekli her türlü izni aldığını ve söz konusu kişisel verilerin Portal üzerinden Bankalar’a aktarılması işlemi kapsamında Octet’e herhangi bir sorumluluk yüklenemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Satıcı, Octet’in işbu Sözleşme ve tabi olduğu mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirilebilmesi ve güvenlik, risk değerlendirmesi vb. diğer meşru amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için; Satıcı’ya ait isim – soyisim, T.C. kimlik/pasaport numarası bilgisi, kredi-risk bilgisi, işlem bilgisi, vergi kimlik bilgisi, bakiye bilgisi, IP, unvan ve URL bilgisi vb. kullanıcı bilgilerinin yurt içi ve yurt dışındaki bankalar, finansal kuruluşlar, iş ortakları ve hizmet sağlayıcılar ile paylaşılmasına ve belirtilen taraflarca işlenmesine izin verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

GİZLİLİK

İşbu Sözleşme’nin 12.4. maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla, yazılı, sözlü, elektronik veya diğer maddi biçimlerde Taraflar’ın birbirlerine açıklayacakları gizli bilgi (“Gizli Bilgi”) aşağıdakileri ve bunlarla sınırlı kalmamak üzere benzer bilgiyi içerir:

Octet tarafından veya Octet için üçüncü şahıslar tarafından geliştirilmiş veya lisansı alınmış tüm yazılımlar ve yazılım geliştirmenin çeşitli kademeleri ve bunların çıktıları, programın tüm unsurları, tüm multimedya unsurları, programın her türlü insan veya makine tarafından okunabilen formu, programın ve bilginin saklandığı, yazıldığı, tanımlandığı her türlü diyagram, iş akış tabloları, sunumlar, tasarımlar, çizimler, özellikler, modellemeler, veriler, hata raporları, süreç, doküman format ve içerikleri,

Bilgisayarda okunabilir veya yorumlanabilir halde, herhangi bir formatta bulunan, veri kaydedici her türlü cihaz içerisinde muhafaza edilen veya yapılan görüşmelerde sağlanan, yazılı veya sözlü diğer tüm bilgi,

Octet’in Portal ile ilgili olarak Satıcı’ya verdiği Portal’ın çalışma prensiplerine ilişkin her türlü bilgi, sunum, rapor, Portal’a yüklenecek tüm bilgiler,

Portal yazılımının yapısı, düzeni ve kaynak kodları,

Octet ile Satıcı arasındaki ticari ilişki kapsamında, Satıcı ile Octet’in kendi aralarında yaptıkları her türlü görüşme, fikir teatisi, ürün ve hizmet tanıtımı, ön çalışma, proje çalışması ve iş görüşmeleri dahil olmak üzere söz konusu ticari ilişki sırasında Satıcı’nın öğreneceği her türlü bilgi, ticari sırlar, müşteri sırrı niteliğindeki bilgiler ve belgeler, tasarımlar, finansal bilgi, know-how, fiyatlama, hizmet ve teknik kayıtları, tedarikçilerinin detayları, çalıştırdığı kişilere ilişkin bilgi, mevcut veya planlanan ürünler, bilgisayar programları, kaynak kodları, gömülü yazılım ve bunların her türlü kopyaları,

Bankalar tarafından Octet’e iletilebilecek her türlü bilgi.

Gizli Bilgi’yi alan, işbu bilgiyi korumak için gerekli önlemleri alacak ve zorunlu hallerde öğrenmesi gereken kişiler hariç olmak üzere Gizli Bilgi’yi üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır. Gizli Bilgi’yi alan, çalışanlarını, danışmanlarını, üzerinde doğrudan veya dolaylı kontrolü olan şirketleri, gerçek kişileri ve/veya söz konusu şirket veya gerçek kişilerin veya doğrudan veya dolaylı olarak kontrol ettiği şirketleri Gizli Bilgi’nin üçüncü kişilere aktarılmaması konusunda bilgilendirmek ve bu doğrultuda gerekli tüm önlemleri almakla yükümlüdür. Gizli Bilgi’yi alan, bu kişilerce, Gizli Bilgi’nin hiçbir surette paylaşılmayacağını garanti ve taahhüt eder. Taraflardan her biri, diğer Tarafça gönderilen Gizli Bilgi’yi korurken, kendi gizli bilgisinin ifşa edilmemesi, yayınlanmaması ve dağıtılmaması hususunda gösterdiği özenden hiçbir şekilde daha az olmamak kaydıyla özen gösterecektir.

Taraflardan hiçbiri, diğer Taraf’ın yazılı izni olmadan Gizli Bilgi’yi kişisel çıkarları için kullanamaz, yayınlayamaz, kopyalayamaz veya üçüncü kişilere açıklayamaz veya üçüncü kişilere Gizli Bilgi’yi kendi çıkarları adına kullanmak üzere izin veremez.

Satıcı, kendisine ait verilerin ve Portal’a yüklenen tüm bilgi ve belgelerin Octet tarafından bankalar ile aktarım yoluyla paylaşılabileceğini ve bu paylaşımlar nedeniyle herhangi bir itirazda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Taraflardan birinin gizlilik maddelerini ihlal etmesi durumunda diğer Taraf’ın Sözleşme’yi derhal etkili olacak şekilde feshetme hakkı olacaktır. Bu hükmün ihlali nedeniyle Tarafların zarar görmesi halinde tazminat isteme hakları saklıdır. Taraflardan her biri, bilgilerin kendisi, personeli veya işbu Sözleşme kapsamında açıklandığı diğer bir üçüncü kişi tarafından herhangi bir şekilde açıklanması halinde, diğer Taraf’ın bu nedenle doğmuş zararlarını tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ

İşbu Sözleşme, Satıcı’nın üyelik başvurusunun onaylanmasının ardından yürürlüğe girecek olup bir (1) yıl süreyle yürürlükte kalacaktır. Sözleşme, sürenin bitiminden bir (1) ay önceden yapılacak yazılı fesih ihbarı ile Taraflar’dan herhangi biri tarafından feshedilmediği takdirde kendiliğinden bir (1) yıl süreyle uzamış sayılacaktır.

Taraflar’dan herhangi biri tarafından feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.

İşbu Sözleşme, Satıcı tarafından 1 (bir) ay önceden yapılacak yazılı fesih ihbarı ile herhangi bir neden gösterme zorunluluğu olmadan her zaman feshedilebilir. Satıcı tarafından Sözleşme’nin 1 (bir) yıldan önce feshedilmesi halinde Octet, Satıcı’dan doğrudan Satıcı ile ilişkilendirilebilen maliyetlerle sınırlı olacak şekilde bir fesih ücreti talep hakkına sahip olacaktır (Octet’in fesih tarihine kadar Ödeme Hizmeti kapsamında gerçekleştirdiği işlemlerden doğan alacak hakları saklıdır).

Octet de işbu Sözleşme’yi 1 (bir) ay önceden yapacağı yazılı fesih ihbarı ile herhangi bir neden gösterme veya tazminat ödeme zorunluluğu olmadan her zaman feshedebilir. Octet’in diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri çerçevesinde Sözleşme’yi feshetmesinin gerektiği durumlarda, bu fıkra hükümleri uygulanmaz.

Taraflardan her biri, diğer Tarafın işbu Sözleşme’yi ihlal etmesi durumunda, ihlalin giderilmesi için yapılacak yazılı bildirime rağmen 7 (yedi) günlük süre içerisinde ihlalin giderilmemesi halinde, Sözleşme’yi derhal tek taraflı olarak feshedebilir. Bu durumda, Sözleşme’yi ihlal eden Taraf, diğer Tarafın ve/veya üçüncü kişilerin bu sebeple uğradığı ve/veya uğrayabileceği tüm zararları tazminle yükümlüdür. Octet’in madde 13.6 ve 13.7’den doğan tüm hakları saklıdır.

Octet’in işbu Sözleşme kapsamındaki Ödeme Hizmetleri’ni sunmasına imkân tanıyan izin ve lisansların herhangi bir nedenle sonlanması halinde Octet işbu Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ödemeksizin yazılı bildirimde bulunarak derhal feshetme hakkını haizdir. Satıcı, bu sona erme nedeniyle Octet’ten fesih anına kadar tahakkuk etmiş alacakları dışında herhangi bir talep hakkı olmayacağını kabul eder.

Ödeme Hizmeti’nin Satıcı tarafından işbu Sözleşme’ye, mevzuata ve/veya ahlaka aykırı amaçlarla kullanıldığının tespit edilmesi halinde, Octet işbu Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ödemeksizin derhal feshedebilir. Satıcı, Octet’in ve/veya üçüncü kişilerin bu sebeple uğradığı ve/veya uğrayabileceği tüm zararları tazminle yükümlüdür. Octet’in fazlaya ilişkin talep hakları saklıdır.

İşbu Sözleşme’nin feshi, üyeliğin sona ermesi veya askıya alınması, Taraflar’ın Satıcı’nın üyeliği süresince devam eden işlemlerden ve fesihten kaynaklı hak ve yükümlülüklerini sona erdirmez.

Octet, Satıcı’nın Sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getirmemesi, kimlik bilgilerinin yeterliliği ve doğruluğu konusunda şüphe duyulması nedeni ile yürürlükteki mevzuat tahtında yapılması gereken kimlik tespiti ve teyidinin yapılamaması, iflasının talep edilmesi, iflasının ertelenmesi, iflas etmesi, konkordato talep etmesi, yürürlükteki mevzuata aykırı bir davranışta bulunması, Octet tarafından hizmet verilmesini tahammül edilemeyecek derecede zorlaştırması, 5549 sayılı ve 6415 ile 7262 sayılı kanunlarda ve bağlantılı mevzuatta tarif edilen yasal yükümlülüklere uymaması, yapılan işlemin uluslararası düzenlemelere aykırı olması, faaliyetlerini fiili olarak durdurması ya da faaliyet konusunu (Satıcı’nın sağlamakta olduğu ürün ve hizmetler dâhil) esaslı bir şekilde değiştirmesi, mal varlığının tümünü ya da önemli bir bölümünü elden çıkarması, işlemlerin arkasındaki makul hukuki ve ekonomik gerekçelerin belgelendirilememesi ve bunlarla sınırlı olmaksızın haklı herhangi bir nedenle bildirimde bulunmak sureti ile işlemleri durdurabilecek, Portal kullanımını kapatabilecek, hizmetleri sona erdirebilecek ve Sözleşme’yi tek taraflı olarak derhal feshedebilecektir.

Taraflar, işbu Sözleşme’nin 10. (Fikri Mülkiyet Hakları), 11. (Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Veri Paylaşım İzni), 12. (Gizlilik) ve 19. (Muhtelif Hükümler) maddelerinin Sözleşme’nin herhangi bir nedenle feshedilmesinden sonra da yürürlükte kalmaya devam edeceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Octet, işbu Sözleşme’de meydana gelen değişiklikleri (mevzuat değişiklikleri daha kısa bir süreyi öngörmediği müddetçe) 3 (üç) iş günü önceden Satıcı’ya bildirir. Satıcı 3 (üç) iş günlük sürenin sonuna kadar işbu Sözleşme’yi herhangi bir ücret ödemeksizin feshetme hakkına sahiptir. Bu süre içerisinde itiraz etmeyen Satıcı, değişiklikleri kabul etmiş sayılacaktır.

Satıcı, değişiklikleri kabul ettiği hallerde, Octet tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltmeleri derhal yapmakla yükümlüdür. Bu taleplerin zamanında yerine getirilmemesi nedeniyle doğan veya doğabilecek zararlardan Satıcı sorumlu olacaktır.

MÜCBİR SEBEP

Mücbir sebep, işbu Sözleşme çerçevesinde Taraflar’ın makul kontrolleri dışında kalan, Sözleşme’nin imzalandığı tarihte mevcut olmayan, öngörülemeyen ve önlenemeyen herhangi bir olayı ifade eder. Sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; salgın, halk ayaklanması, savaş, hükümet tahditleri ve idari kararlar, ambargo, hükümetin veya işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetin düzenlemesi ile bağlantılı bir kurum uygulaması, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan kaynaklanan internet hız problemleri ve kesintileri, siber saldırı ve bilgisayar virüsleri, doğal afet, fırtına, yangın, kaza, sabotaj, patlama, terörist saldırı, grev ve lokavt bu Sözleşme tahtında özellikle mücbir sebep kabul edilir.

Mücbir sebep dolayısıyla Sözleşme ile yüklendiği borç ve yükümlülüklerini ifa edemeyecek ya da ifada gecikecek olan Taraf, mücbir sebebin ortaya çıkmasını takiben, derhal yazılı olarak diğer Taraf’a bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Taraflar mücbir sebep halleri nedeni ile işbu Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklerini tam ya da gereği gibi yerine getirememeleri halinde bundan sorumlu olmayacaklardır.

Mücbir sebep teşkil eden olayın iki (2) aydan fazla sürmesi halinde Taraflar işbu Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ödemeksizin derhal feshetme hakkını haizdirler.

UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

Taraflar arasında işbu Sözleşme’nin yorumu, uygulaması, Sözleşme’ye uyulmaması, varlığı, geçerliliği veya sona ermesi ile ilgili herhangi bir anlaşmazlık veya uyuşmazlık çıkması durumunda, uyuşmazlığın çözümü için İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkili kılınmıştır.

Taraflar, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Octet’in Portal’da ve ilgili bankaların sistemlerinde tutulan kayıtların 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ederler.

İLETİŞİM VE TEBLİGAT KURALLARI

Satıcılar ve Yetkili Kullanıcılar, işbu Sözleşme ile kendilerine ait telefon numaralarını (cep telefonu numarası dâhil olmak üzere) ve e-posta adreslerini Octet’e bildirmeyi ve Octet tarafından bu telefon numaraları ve/veya e-posta adresleri üzerinden herhangi bir şekilde (SMS de dâhil) ve her türlü amaçla (pazarlama amacı da dahil olmak üzere) kendileri ile iletişime geçilmesini kabul ve beyan ederler.

Satıcılar ve Yetkili Kullanıcılar işbu Sözleşme’de belirtilen adreslerinde ve e-posta adreslerinde meydana gelen değişiklikleri Octet’e yazılı olarak en geç 3 (üç) iş günü içerisinde bildirmedikleri takdirde, işbu Sözleşme’de belirtilen adreslere ve e-posta adreslerine yapılacak tebligat ve bildirimler geçerli tebliğ hükmünde olacaktır. Octet, işbu Sözleşme kapsamında Satıcılar’a yönelik yapacağı bildirimleri Sözleşme’de belirtilen zamanlarda Satıcılar’ın belirtilen e-posta adreslerine iletilecek e-posta aracılığıyla yapacaktır.

Türk Ticaret Kanunu’nun 18. maddesinin 3. fıkrası kapsamında yapılacak bildirimler noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta (KEP adresi) sistemi ile yapılacaktır.

Bildirimler mevzuat kapsamında gerekli olan veya Octet’in uygun gördüğü sıklıkta yapılacaktır. Satıcı, Yönetmelik madde 46 kapsamında Octet tarafından kendisine yapılması gereken bilgilendirmelerin, bilgilerin değiştirilmeden saklanmasına ve kullanılmasına imkan verecek şekilde, herhangi bir ücrete tabi olmaksızın, belirlenecek yöntemler ile ve ayda en az bir defa olacak şekilde kararlaştırılacak düzenli aralıklarla yapılmasını talep etme hakkını haizdir.

Octet, Satıcı’ya özel duyuru, uyarı ve benzeri sürekli bilgilendirme ihtiyaçlarını Satıcı’yla Octet kayıtlarında yer alan güncel e-posta adresleri ve cep telefon numaraları üzerinden gerçekleştirir. Bu iletişim kanalları üzerinden gelmeyen bilgilere itibar edilmemesi konusunda Satıcı işbu Sözleşme ile bilgilendirilmiş bulunmaktadır.

UZAKTAN İLETİŞİM ARACI KULLANILMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER

İşbu Sözleşme, Portal kullanılmak suretiyle çevrimiçi olarak kurulabilir. Sözleşme’nin Satıcı tarafından çevrimiçi olarak kabul edilmesi halinde, Sözleşme, Satıcı’nın ilgili mevzuat kapsamında Octet’e ulaştırması gereken tüm bilgi ve belgenin ulaşmasının ardından yürürlüğe girecektir.

Uzaktan iletişim aracının kullanımına ilişkin ve kullanımı esnasında herhangi bir eksiklik veya aksaklık yaşanması durumunda, Satıcı, kesintiye uğrayan işlemini, kesinti sona erdikten sonra tamamlama, hatalı işlemleri düzeltme imkanına sahip olacaktır. Satıcı’dan veya Satıcı’ya ait uzaktan iletişim için kullanılan her türlü elektronik cihazlardan (telefon, bilgisayar, modem vd.) veya üçüncü kişi servis sağlayıcılardan (telefon, internet, elektrik vb.) kaynaklı aksaklıklar, kesintiler ve hatalardan Octet sorumlu değildir.

Octet, Satıcı ile ilgili elde ettiği bilgi, belge ve kayıtları, elektronik ortamda dijital kopya olarak veya kâğıt üzerine yazdırmak suretiyle 10 (on) yıl süre ile saklamakla ve özenle muhafaza etmekle yükümlüdür. Satıcı, kendisiyle ilgili olarak Octet’te bulunan bilgi, belge ve kayıtlarına ilişkin olarak Octet’ten her zaman bilgi veya suret alma hakkına sahiptir.

MUHTELİF HÜKÜMLER

Satıcı, Portal üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket etmesi halinde, kimin hesabına hareket ettiğini işlemi yapmadan önce Octet’e yazılı olarak beyan etmekle yükümlü olduğunu, başkası hesabına işlem yapıldığının beyan edilmediği durumlarda, Satıcı’nın kendi nam ve hesabına işlem yaptığının kabul edileceğini bildiğini ve Octet’in bu sebeple uğradığı doğrudan ve dolaylı tüm zararları tazminle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un ve/veya bununla ilgili yürürlükteki mevzuatın gerekleri hakkında bilgilendirildiğini ve bir başkası hesabına işlem yapacağı hallerde, hesabına hareket ettiği kişi/kişilere ilişkin bilgileri ve temsil yetkilerini içeren tüm belgeleri ibraz edeceklerini, aksine bir durum olması ve/veya 5549 sayılı Kanun’a ve/veya bununla ilgili yürürlükteki mevzuata herhangi bir aykırılığın olması halinde ise Octet’e yazılı bildirimde bulunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5549 sayılı Kanun ve bağlantılı mevzuat gereğince Taraflar, vermiş bulundukları kimlik, adres, telefon, faaliyet konusu, vergi dairesi, vergi kimlik numarası, oda sicil bilgileri, ortaklık yapısına ilişkin bilgiler ile sahip bulundukları temsil yetkilerinde herhangi bir değişiklik olduğunda, değişiklikleri gecikmeksizin, derhal diğer Taraf’a bildireceklerini beyan ve taahhüt etmektedirler.

İşbu Sözleşme kapsamında gerekmesi halinde düzenlenecek ve verilecek Ödeme Hizmetleri’ne ilişkin detaylı hüküm ve koşullar içeren Ekler, Taraflarca imzalandıkları anda yürürlüğe girecek ve işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olacaklardır. İşbu Sözleşme’nin hükümleri ile Ekler’de düzenlenmiş hükümler arasında herhangi bir çelişki ortaya çıkması halinde, öncelikle Ekler’de bulunan hükümler geçerli addedilecektir. İşbu Sözleşme içerisinde Sözleşme’ye yapılan atıflar uygun olduğu ölçüde Ekler’i de kapsayacak şekilde yorumlanacaktır.

Satıcı, Octet tarafından verilecek Ödeme Hizmeti’nin kapsamına uygun içerikte hazırlanmış işbu Sözleşme ve Ekler’in Octet’in internet sitesinde yayınlanması ve/veya kendisiyle sözleşme ilişkisi kurulmadan paylaşılmış olması sebebiyle sözleşme şartlarına ilişkin bilgilendirilmiş olduğunu kabul ve beyan eder.

İşbu Sözleşme kapsamında hiçbir Taraf diğer Taraf’ın temsilcisi, ticari vekili ve/veya acentesi olmayıp bu sıfatla da hareket edemez; hiçbir Taraf diğer Taraf adına herhangi bir şekilde yükümlülük altına giremez ve yazılı izni olmadıkça hiçbir şekilde diğer Taraf adına bağlayıcı işlemler yapamaz. Bu Sözleşme’de yer alan hususların hiçbirisi Taraflar arasında müşterek girişim, temsilcilik, acentelik veya ortaklık olduğu şeklinde yorumlanmayacaktır.

Satıcı, işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerini, Octet’in yazılı onayı olmaksızın üçüncü şahıslara kısmen veya tamamen devir veya temlik edemez. Octet ise işbu Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini dilediği zamanda dilediği kişilere tamamen veya kısmen devredebilir.

Taraflardan herhangi birisinin işbu Sözleşme’de yer alan herhangi bir hakkını, yetkisini veya imtiyazını kullanmaması veya kullanmakta gecikmesi bunlardan feragat ettiği anlamını taşımayacak olup, bu hak, yetki ve imtiyazların kısmi olarak kullanımı bunların veya diğer bir hak, yetki ve imtiyazın ileriye dönük olarak kullanımını engellemeyecektir. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir koşulundan, hükmünden veya şartından feragat edilmesi, söz konusu koşul, hüküm veya şartın ileriye dönük feragati şeklinde yorumlanmayacaktır.

Sözleşme ve Ekleri, Taraflar’ın kendi aralarındaki anlaşmanın tamamını oluşturmakta olup, Sözleşme’nin konusu ile ilgili olarak, Taraflar arasındaki önceki veya Sözleşme ile eş zamanlı, yazılı veya sözlü, her türlü anlaşmanın ve sözleşmenin yerini almaktadır.

Portal’da bulunan her türlü hüküm ve koşul, bilgilendirme, duyuru ve ilan işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçasını oluşturur.

İşbu Sözleşme’nin esaslı olmayan herhangi bir hükmünün geçersiz, hükümsüz veya hukuka aykırı olması halinde, söz konusu hüküm (geçersiz veya uygulanamaz olduğu ölçüde) etkisiz hale gelecek ve işbu Sözleşme’de yer alan diğer hükümlerin geçerliliğini etkilemeksizin bu Sözleşme’ye dâhil edilmemiş sayılacaktır.

v.220628